Tirisano' : die verkenning van uitdagings en meganismes tot vennootskap met drie landelike skole in die Wes-Kaap

Date
2002-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The value of partnerships within the South African education system has for many years been emphasised by various researchers. It is only since the first democratic election in South Africa in 1994 that the government was committed to the extension of partnerships between schools, parents, learners and the community on both local and national level. In Article 29 of the Constitution (RSA, 1996a) parents are given the assurance that the state will execute their role as educational partner. The state also gives other partners enough scope to implement their educational partnerships according to their worldview and philosophy of life. The aim of this study was the exploration of challenges and mechanisms for partnership between three rural primary schools and the Department of Educational Psychology and Specialized Education, now referred to as the University of Stellenbosch (US), as tertiary institution. The needs expressed by the particular schools, the social consciousness role of the US within the community and thirdly the empowerment role of partnerships served as motivation for the study. A constructivist, interpretative paradigm was used and the research design can be classified as empirical research with primary data generating textual data. The literature review explored the challenges within systems, mechanisms for partnerships and different systems within partnerships in view of a meta-theoretical frame of reference. The research results regarding challenges within specific systems are summarized under three headings, namely positive findings, negative findings and differences of opinion. Results regarding the exploration of the partnership shows that the researcher throughout the study consistently recognised the uniqueness of each school; trusting relationships were established; the schools were continuously involved in all the processes; a partnership of collaboration was emphasised; the processes were continuously evaluated and the schools were predominantly positive about the collaborative partnership with the US. The findings of this study have important implications for the further exploration of partnerships between schools and persons and/or institutions on both local and national level. The positive results accomplished through this partnership with the three schools acts as motivation for further extension of partnerships. Recommendations serve as foundation for a partnership of consultation, collaboration and teamwork between schools and other systems.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die waarde van vennootskappe binne die Suid-Afrikaanse onderwys is reeds vir jare deur verskeie navorsers beklemtoon. Dit is egter eers sedert Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing in 1994 dat die regering hom verbind het tot die uitbou van vennootskappe tussen skole, ouers, leerders en die gemeenskap op beide plaaslike en nasionale vlak. In Artikel 29 van die Grondwet (RSA, 1996a) word aan ouers die versekering gegee dat die staat sy rol as opvoedingvennoot sal deurvoer. Die staat gee ook aan ander vennote genoeg ruimte om hulopvoedende vennootskappe volgens hul bepaalde wêreld- en lewensbeskouing in skole uit te leef. Die doel van hierdie studie was die verkenning van uitdagings en meganismes tot vennootskap tussen drie landelike primêre skole en die Departement Opvoedkundige Sielkunde en Spesialiseringsonderwys, voortaan na verwys as die Universiteit van Stellenbosch (US), as tersiêre instelling. Die behoeftes uitgespreek deur die betrokke drie skole, die US se sosiale bewustheidsrol binne die gemeenskap en derdens die bemagtigingsrol wat vennootskappe inhou het as motivering gedien. Daar is vanuit 'n konstruktivistiese, interpretatiewe paradigma gewerk en die navorsingsontwerp kan geklassifiseer word as empiriese navorsing met primêre databronne wat tekstuele data genereer. Die literatuuroorsig het gepoog om aan die hand van 'n meta-teoretiese verwysingsraamwerk ondersoek in te stel na uitdagings binne sisteme, meganismes tot vennootskappe en verskillende sisteme binne vennootskappe. Die navorsingsbevindinge rakende uitdagings binne bepaalde sisteme word bondig saamgevat onder drie hoofde, naamlik positiewe bevindinge, negatiewe bevindinge en meningsverskille. Bevindinge ten opsigte van die verkenning van die vennootskap het aangetoon dat die navorser deurentyd die uniekheid van elke skool erken het; dat In vertrouensverhouding gebou is; dat die skole sover moontlik op In deurlopende basis in al die prosesse betrek is; dat die navorser deurlopend klem gelê het op In vennootskap van samewerking; dat prosesse deurlopend geëvalueer is en dat die skole oorwegend positief was oor die vennootskap van samewerking met die US. Die bevindinge van hierdie studie hou belangrike implikasies in vir die verdere verkenning van vennootskappe tussen skole en persone en/of instansies op beide plaaslike en nasionale vlak. Die positiewe resultate behaal deur hierdie vennootskap met die drie skole moet dien as aansporing vir verdere uitbouing van vennootskappe. Aanbevelings wat dien as grondslag vir 'n vennootskap van samewerking, konsultasie en spanwerk tussen skole en ander sisteme word gedoen.
Description
Thesis (MEd (Special education))--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Educational change -- South Africa, Education -- Parent participation -- South Africa, Rural schools -- South Africa -- Western Cape, Education, Rural -- South Africa -- Western Cape, Community and school -- South Africa, Dissertations -- Education
Citation