Investigating intersections between the further education and training economics curriculum and growth and development frameworks – implications for teaching and learning

Date
2012-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this thesis I investigate whether the South African government’s Growth and Development Frameworks (GDFs) are aligned with the learning outcomes of the Further Education and Training (FET) Economics curriculum as presented through the National Curriculum Statement (NCS). Central to the GDFs is the cultivation of social justice, more specifically the eradication of inequalities and the establishment of employment opportunities for all the country’s citizens. Also, the government hopes to achieve social justice through the cultivation of democratic relations amongst people that will hopefully contribute towards economic development in society, more specifically local economic development (LED). Similarly, the four learning outcomes, namely macroeconomics, microeconomics, economic pursuit and contemporary economic issues, emphasise the importance of people contributing towards social justice in their communities. The learning outcomes hope to achieve this by inculcating in learners an affinity for democratic action and the acquisition of economics skills, values, knowledge and attitudes that can engender LED. Consequently, the learning outcomes can be said to be aligned with the GDFs on the basis that the common theme that seems to drive both aspects is social justice through democratic action and economic development. Finally, the alignment between the GDFs and learning outcomes has the effect that teaching and learning will and should be more deliberative, engaging and ‘free’ – a matter of people exercising their capabilities towards the attainment of human freedoms such as equality, solidarity and the exercise of their rights.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie tesis ondersoek ek of daar ‘n verbintenis is tussen die Suid-Afrikaanse regering se Groei en Ontwikkelingsraamwerke (GOR’e) en die leeruitkomste van die Verdere Onderwys en Opleiding (VOO) Ekonomie-kurrikulum soos wat dit in die Nationale Kurrikulumverklaring (NKV) voorgestel word. Sentraal tot die GOR’e is die kultivering van sosiale geregtigheid, meer spesifiek die verwydering van ongelykhede en die skepping van werksgeleenthede vir alle landsburgers. Die regering beoog juis om sosiale geregtigheid te verwesenlik deur die kultivering van demokratiese verhoudinge tussen mense wat hopelik ‘n bydrae kan lewer tot ekonomiese onwikkeling in die samelewing, veral plaaslike ekonomiese onwikkeling (PEO). Terselfdertyd word daar deur die vier leeruitkomstes, naamlik makroekonomie, mikroekonomie, ekonomiese vooruitgang en huidige ekonomiese aangeleenthede, die belangrikheid van mense se bydraes tot sosiale geregtigheid in hulle gemeenskappe beklemtoon. Die leeruitkomstes hoop om laasgenoemde te bereik deurdat in leerders ‘n aangetrokkenheid tot demokratiese aksie en Ekonomie-vaardighede, -waardes, -kennis en -houdings gekweek word wat PEO kan bevorder. Gevolglik kan voorgehou word dat die leeruitkomste met die GOR’e vereenselwig kan word op grond van die gemeenskaplike tema van sosiale geregtigheid deur demokratiese aksie en ekonomiese ontwikkeling wat blykbaar beide aspekte dryf. Laastens, die verwantskap tussen die GOR’e en leeruitkomste het die effek dat onderrig en leer meer beraadslagend, interkatief en ‘vry’ behoort te wees – ‘n geval van mense wat hulle vaardighede uitoefen om menslike vryhede soos gelykheid, solidariteit en die uitoefening van hulle regte te bekom.
Description
Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2012.
Includes bibliography
Keywords
Growth and Development, Economic development -- Effect of education on -- South Africa, Economics -- Study and teaching (Higher), Theses -- Education, Dissertations -- Education, Theses -- Curriculum studies, Dissertations -- Curriculum studies, Community development -- Economic aspects -- South Africa, Economic development -- Social aspects -- South Africa
Citation