Trade union reaction to privatisation : the case of the congress of South African trade unions

Date
2000-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The assignment examines the policy positions of the Congress of South African Trade Unions (COSATU) on restructuring and privatisation. The assignment's theoretical point of departure is found in the work of Levitsky and Way (1998). Levitsky and Way (1998) examines the alliance between a political party and its labour ally in the context of neo-liberal economic reform. The context is usually a political party that has come to power with the aid of a powerful trade union federation. The authors are interested in establishing if the party-union alliance would be sustained if the political party embarks on drastic economic reforms that have the potential to undermine trade union federations. The two cases that are investigated are Poland and Argentina, because in both these cases, a political party has been swept into power with the aid of a powerful trade union federation. Against the background of neo-liberal economic reforms, both trade union federations initially supported the economic reforms. In the medium and long term however, labour defected from the alliance in Poland, whereas the alliance was sustained in Argentina despite the enormous costs to workers. Levitsky and Way (1998) then posit a number of material and institutional factors that explain both the initial convergence and the later divergence between the two test cases. The factors that are included in this framework are social linkages, party strength, leadership overlap, union competition and the degree of autonomy from either party leadership or the rank-and-file. These factors are hypothesised to explain the policy positions and behaviour of the trade union federation. It is this theoretical framework, which will be tested to establish if the framework permits enough conceptual leverage to explain the past and present policy positions of COSATU on privatisation. These factors have been given prominence because of its actual bearing on the status of the alliance relationship. The present study will therefore be using these factors of the framework, and barring one exception, it will be conceptualised in the same way. The second component of the study is to use the South African National Opinion Leader Survey of 1997/98 to study the actual attitudes and opinions of COSATU leaders on a range of privatisation issues. The survey is going to be used to determine if there is any degree of continuity between formal congress resolutions and the attitudes of COSATU leaders in the survey. This is also an indirect way of verifying the ideological loyalty of leaders to the official positions of the trade union federation. The second question returns to the alliance relationship by examining differences, if any between COSATU and ANC leaders on privatisation related issues. Factor analysis is used to build two indexes, namely a "privatisation index" and a "gear index." An interesting finding from the data is the relatively greater policy cohesion amongst COSATU leaders. These results permit speculations that do not necessarily indicate an imminent breaking up of the alliance, but rather continued discussions with possibly various policy compromises by COSATU and the ANC.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die werkstuk ondersoek die beleidsposisie van die Congress of South African Trade Unions (COSATU) oor herstrukturering en privatisering in Suid Afrika. Die werkstuk se teoretiese uitgangspunt word in die werk van Levitsky en Way gevind (1998). Hierdie skrywers ondersoek die alliansie tussen 'n politieke party en sy arbeidsvennoot in die konteks van neo-liberale ekonomiese hervorming. Die konteks is 'n politieke party wat aan bewind gekom het met die steun van 'n kragtige vakbondfederasie. Die skrywers wil vas stel of die party-vakbond-alliansie sal voortgaan wanneer die politieke party drastiese ekonomiese hervorming aanpak wat die potensiaal het om vakbond federasies te ondermyn. Twee gevalle, naamlik Pole en Argentinië word ondersoek. In albei gevalle het die regerende politieke party aan bewind gekom met die hulp van die vakbond federasie. Teen hierdie agtergrond van neo-liberale hervorming het albei vakbond federasies in Pole en Argentinië aanvanklik die proses gesteun. Gedurende hierdie tydperk het vakbonde in Pole weggebreek van die alliansie, terwyl die alliansie in Argentinië ten spyte van die groot koste vir die werkers voortgesit was. Levitsky en Way (1998) verskaf 'n aantal materiële en institusionele faktore wat die aanvanklike samevloeiing en die latere uiteenvloeiing in hul twee voorbeelde kan verduidelik. Die faktore wat in die ontleding gebruik word is sosiale verbindinge, partysterkte, leierskap oorvleueling, vakbond kompetisie en outonomie van of party leierskap en gewone werkers. Volgens die skrywers se hipotese sal hierdie faktore die beleidsposisies van die vakbond federasie verklaar. Dit is hierdie teoretiese raamwerk wat in die studie gebruik word. Daar word gepoog om vas te stel of hierdie raamwerk genoegsame konseptuele reikwydte het om COSATU se privatiserings beleid te verduidelik. Die tweede komponent van die studie is die gebruik van die Suid Afrikaanse Nasionale Menings Opname van 1997/98. Dit word gebruik om die houdings en die opinies van COSATU leiers oor n breë spektrum van privatiserings kwessies te ondersoek. Die doel is om vas te stel of daar enige graad van kontinuïteit tussen formele kongres resolusies en houdings van COSATU leiers bestaan. Dit is ook 'n manier om die "ideologiese getrouheid" van COSATU leiers te verifieer. Tweedens word daar teruggekeer na die alliansie verhouding deur die verskille tussen ANC en COSATU leiers betreffende privatiserings verwante kwessies te ondersoek. Faktor ontleding word gebruik om twee indekse te bou, naamlik 'n "Privatiserings indeks" en 'n "Gear-indeks". Interessante bevindinge wat dui op 'n groter beleidskohesie by Cosatu-meningsvormers as by ANC-meningsvormers kom na vore. Na aanleiding van bogenoemde model word daar gespekuleer dat hierdie meningspatrone nie noodwendig op 'n uiteenval van die alliansie dui nie, maar eerder op voortgesette gesprekke met verskeie beleidskompromisse by Cosatu sowel as die ANC-leierskap.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2000.
Keywords
Privatization -- South Africa, Labor unions -- South Africa, Industrial policy -- South Africa, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation