The value of a translation policy in the management of natural and economic resources in the province of Kongo Central (DRC) : the Parc Marin des Mangroves as case study

Date
2023-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Management of the biodiversity of the Muanda coastal zone in Kongo Central in the DRC requires the involvement of all parties concerned with preserving the rare fauna and flora of this zone – both relevant government bodies and the local population. This involvement will be substantial if the parties communicate, understand each other and jointly fill the gaps identified so far. However, the use of French as medium of communication by the PMM/ICCN – the technical body of the Congolese government – in raising awareness among the people of Muanda in general, and villagers in particular, seems to be counterproductive in so far as the local population is not involved in conservation of the area’s protected species. This research investigates how implementing a translation policy can help managers of the PMM/ICCN not only fulfil their mission, but also engage the people to collaborate with them. It should be noted that translation policy and language policy are closely linked, and the one can hardly be addressed without considering the other. Given the focus on translation, I have decided to use the concept of translation and language policies (TLPs). The thesis begins with a general overview of the DRC, the province of Kongo Central, the Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) and the Parc Marin des Mangroves (PMM), before turning to the concepts of language policy, translation policy and translation ecology. The type of translation policy that should be implemented is also proposed. In conclusion, the research recommends that the PMM/ICCN implements a translation policy in conjunction with the language policy which will serve as a means to improve and promote management and conservation of biodiversity. It also recommends that trained (eco)translators/(eco)interpreters be appointed, and/or a training programme be developed so that guides and other volunteers can work as translators and interpreters. It encourages the PMM/ICCN to become self-financing through eco-tourism and recreational activities. Finally, it recommends that the government allocate significant funds and initiate proper legislation for a translation policy, and incorporate translation into the country’s ethnic and national languages.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Bestuur van die biodiversiteit van die Muanda-kussone in die Sentrale Kongo-provinsie in die DRK verg die betrokkenheid van alle partye wat daarby belang het om die seldsame fauna en flora van hierdie sone te bewaar – sowel relevante regeringsliggame as die plaaslike bevolking. Hierdie betrokkenheid sal wesenlik wees indien die partye kommunikeer, mekaar verstaan en saamstaan om die gapings te vul wat tot dusver geïdentifiseer is. Maar die gebruik van Frans as voertaal deur die PMM/ICCN – tegniese liggaam van die Kongolese regering – om bewustheid onder die mense van Muanda oor die algemeen en bewoners van omliggende dorpies in die besonder te kweek, blyk teenproduktief te wees in soverre die plaaslike bevolking nie betrokke is by die gesprek oor die gebied se beskermde spesies nie. Hierdie navorsing ondersoek hoe die implementering van ’n vertaalbeleid bestuurders van die PMM/ICCN kan help om nie net hulle doelwit te bereik nie, maar ook om mense daartoe te verbind om met hulle saam te werk. Daar moet kennis geneem word dat ’n vertaalbeleid en ’n taalbeleid nóú met mekaar skakel, en die een kan kwalik ter sprake gebring word sonder om die ander een in oorweging te bring. In ag genome die fokus op vertaling, het ek besluit om die konsep vertaal-en-taal-beleid te gebruik. Die tesis begin met ’n algemene oorsig van die DRK, die Sentrale Kongo-provinsie, die Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) en die Parc Marin des Mangroves (PMM), voordat konsepte soos taalbeleid, vertaalbeleid en vertaalekologie aangeroer word. Die tipe vertaalbeleid wat geïmplementeer moet word, word ook voorgestel. Ten slotte, beveel die navorsing aan dat die PMM/ICCN ’n vertaalbeleid in samewerking met die taalbeleid implementeer by wyse waarvan bestuur en bewaring van die biodiversiteit verbeter en bevorder sal word. Dit beveel ook aan dat (eko)vertalers/(eko)tolke aangestel word, en/of ’n opleidingsprogram ontwikkel word sodat gidse en ander vrywilligers as vertalers en tolke kan werk. Dit spoor die PMM/ICCN aan om hulself deur middel van ekotoerisme en ontspanningsbedrywighede te finansier. Laastens word aanbeveel dat die regering voldoende fondse vir ’n vertaalbeleid toeken en behoorlike wetgewing daarvoor van stapel stuur, en vertaling in die land se etniese en nasionale tale inkorporeer.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation