Masters Degrees (Afrikaans and Dutch)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 210
 • Item
  ʼn Hervertalingsondersoek na die Afrikaanse Asterix en Die avonture van Kuifie
  (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2023-03) Groeneveld, Elise; Feinauer, Ilse; Feinauer, A. E.; Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.
  AFRIKAANSE OPSOMMING : Die twee Franko-Belgiese strokiesprente, Asterix (Astérix) en Die avonture van Kuifie (Les aventures de Tintin) is twee van die bekendste humoristiese strokiesprente ter wêreld en word sedert die vroeë 1970’s in Afrikaans vertaal. Hierdie reekse, wat aanvanklik deur Human & Rousseau uitgegee is, word onderskeidelik sedert 2013 en 2019 deur Protea Boekhuis heruitgegee met Sonya van Schalkwyk-Barrois as hervertaler van albei reekse. Die doel van hierdie studie is om vas te stel of die hervertalings van die Afrikaanse Asterix- en Kuifie-reekse nader is aan die bronteks en op ’n meer vervreemdende benadering gegrond is as die eerste vertalings ten einde die hervertalingshipotese te bewys of te weerlê. Daar word afgelei dat domestikering en vervreemding as vertaalbenaderings ’n tweedeling is waarvolgens eerste vertalings en hervertalings met mekaar vergelyk kan word om die hervertalingshipotese te toets. In hierdie studie wil daar ook vasgestel word waarom daar ʼn behoefte is om die reekse weer te vertaal. Die doel van die studie word bereik deur vas te stel watter motiverings vir die hervertaling van die reekse aangevoer kan word, hoe die vertaaloplossings aan die hand van interkulturele en teksspesifieke uitdagings tussen die eerste vertalings en die hervertalings verskil, en watter een van die reekse meer met die hervertalingshipotese ooreenstem. Hierdie studie is deskriptief en kwalitatief van aard. Binne ʼn deskriptiewe raamwerk word die vertaalde produk volgens die funksie daarvan in die doelkultuur beskryf. Omdat die funksies van Asterix en Kuifie as humoristiese reekse soveel waarde dra, is dit belangrik om die vertaaloplossings deur ʼn funksionalistiese lens te ondersoek. Dit sal bepaal tot watter mate die doeltekste die gees en styl van die brontekste behou. Instrumentele en dokumentêre vertaling word om hierdie rede aanvullend tot domestikering en vervreemding in ag geneem wanneer die hervertalingshipotese in hierdie studie getoets word. Die vertaaloplossings word aan die hand van twee tipes vertaaluitdagings ondersoek: Interkulturele uitdagings sluit die vertaling van tekstuele elemente in wat deur kulturele sisteme beïnvloed word soos eiename, geld- en maateenhede en ideologieë, en teksspesifieke uitdagings behels die vertaling van woordspel en idiomatiese taalgebruik. Voorbeeldmateriaal wat dikwels uit ʼn kombinasie van die visuele en verbale modusse bestaan, word geneem uit ʼn korpus wat bestaan uit twee boeke uit elke Franse reeks en die Afrikaanse vertalings daarvan. Die vertaaloplossings word identifiseer aan die hand van verskeie vertaalteoretici se strategieë. Daar word bevind dat die hervertalingshipotese inderdaad bewys word in die Afrikaanse vertalings van sowel Asterix as Kuifie in dié sin dat die hervertalings nader is aan die bronteks. Dit word egter nie aan ʼn meer vervreemdende benadering toegeskryf nie, maar eerder aan ʼn meer instrumentele een aangesien die hervertalings die styl en vervolgens die funksie van die brontekste sterker oordra. Daar word voorts ook afgelei dat die motivering vir die hervertalings kan wees om die reekse se bronteksfunksie, sterker in die doeltaal oor te dra.
 • Item
  'n Ondersoek na die gebruik van vertaalmetodes deur Afrikaanstaalverwerwingstudente
  (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2023-03) Mkumatela, Asambese; Adendorff, Elbie; Swart, Marius; Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.
  AFRIKAANSE OPSOMMING : In hierdie studie ondersoek ek die verskillende vertaalmetodes wat deur Afrikaanstaalverwerwingstudente op tersiere vlak gebruik word. Die deelnemers aan my studie is eerstejaar-Afrikaanstaalverwerwingstudente van 2022 wat vir die module Afrikaanse Taalverwerwing 188 aan die Departement Afrikaans en Nederlands van die Universiteit Stellenbosch geregistreer is. Dit is studente wat Afrikaans as Eerste Addisionele Taal in matriek geslaag het en wat nie Afrikaans as hulle huistaal praat nie. Die navorsingsontwerp van die ondersoek is deelnemende-aksienavorsing. ’n Gemengdemetodebenadering met kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes is gevolg. Die kwalitatiewe studie ondersoek die argumente vir en teen die gebruik van vertaling binne die tweedetaalklaskamer deur middel van ’n literatuurstudie. Verder is ’n kwantitatiewe studie onderneem om te bepaal van watter vertaalmetodes Afrikaanstaalverwerwingstudente gebruik maak. Dit word ondersoek deur verskillende vertaalaktiwiteite in die vorm van verskillende tekstipes aan die studente te gee om te vertaal. Die studente het voorts as deel van die kwantitatiewe studie ’n vraelys voltooi om hulle menings oor vertaling as taalverwerwingshulpbron te kry. Om die rol van vertaalmetodes in Afrikaanstaalverwerwing te ondersoek verken ek drie navorsingsterreine, naamlik vertaling, taalverwerwing en woordeskataanleer deur veral op die volgende te fokus: vertaalmetodes, die tweedetaalverwerwingsteorie van Krashen en die woordeskataanleerproses. Die fokus van hierdie studie is gemik op die Suid-Afrikaanse konteks, aangesien daar min sodanige studies bestaan wat verband hou met en gebaseer is op die Suid-Afrikaanse konteks. In die lig hiervan behoort ’n ondersoek na hoe en hoe dikwels tweedetaalstudente van Afrikaans op tersiere vlak binne die tweedetaalklaskamer van vertaling gebruik maak nuttige insigte op te lewer ten opsigte van watter vertaalmetodes die studente gebruik en of hulle metodes van internasionale tendense verskil. Dit kan voorts daartoe lei dat vertaling as pedagogiese hulpmiddel in die Afrikaanstaalverwerwingsklas gebruik kan word. Die studie beoog om dosente wat Afrikaanstaalverwerwing aanbied te help bepaal hoe Afrikaans deur middel van vertaalmetodes aangeleer kan word en hoe vertaalmetodes as onderrighulpmiddel by bestaande onderrigpraktyke ingesluit kan word om die onderrig van Afrikaanstaalverwerwing te verbeter en te vergemaklik.
 • Item
  Die vertaling van diverse Coloured vrouestemme in die Afrikaanse poësie : ’n feministiese benadering
  (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2022-12) Nel, Hennely; Swart, Marius; Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.
  ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the possible translation strategies in English that would best represent and maintain the unique voices and language varieties of diverse Coloured Afrikaans women poets. The goal is to address the gap in the representation of various postcolonial feminist voices from the Global South in Feminist Translation Studies. In the process of the decolonisation of translation theory and practice, the publishing and inclusion of previously marginalised voices are emphasised. Feminist Translation Studies especially focuses on the perspectives and theories from the Global South since the Global North has historically been portrayed as the norm and origin of significant theories, concepts, and sociopolitical movements. The concept of “transnational discourses” and the intellectual activism regarding sociopolitical issues are made possible through translation. People from different linguistic and cultural contexts would never be able to hear, understand, and investigate each other’s stories and perspectives if it had not been for translation. Although various attempts have been made to address issues regarding power and inequality in Feminist Translation Studies, and to offer marginalised voices the opportunity to share their perspectives globally, these contributions were mainly still limited to research in the Global North. In three of the most recent publications on Feminist Translation Studies, it was determined that in only seven out of the seventy cases, African countries and languages were examined. These studies focused mainly on feminist issues in the Maghreb countries and the translation between English and Arabic in predominantly Muslim contexts. There is a clear lack in diverse voices from peripheral languages and contexts, especially African contexts, that can contribute to a less homogenous global feminist and translation discourse. It is therefore suggested that the various Coloured Afrikaans women voices of Veronique Jephtas, Lynthia Julius, Ronelda Kamfer, Jolyn Phillips, and Shirmoney Rhode in their respective books of poetry namely soe rond ommie bos (2021), Uit die Kroes (2020), Hammie (2016), Chinatown (2019), radbraak (2017) and Nomme 20 Delphi Straat (2016) are translated into English. The goal is for their perspectives and stories to become part of the current transnational feminist discourse. It is argued that these poets’ work can contribute to a more inclusive field of feminist theory and translation theory and practice outside Western contexts. Furthermore, it is claimed that each poet addresses postcolonial feminist issues in the South African context in a unique and individual voice, which is a significant step towards the process of the decolonisation of Afrikaans literature. In order to determine suitable translation strategies for these poets and their voices, I translated the selected poems myself and the translation solutions are discussed in detailed annotations. This qualitative study has a modern Feminist Translation Studies approach. Anthony Pym’s model for translation solutions for many languages (2016) is used to establish possible solutions to the expected translation problems. Translation strategies that would not completely homogenise the five poets’ unique voices and language varieties are prioritised in order to highlight their diverse sociocultural backgrounds, as well as the diversity of Afrikaans-speaking people it emphasises. It is mainly found that the use of foreignising strategies – such as the copying of distinctive lexical markers and unique sentence structure in the Afrikaans poems – is the most effective way to avoid a homogenous representation of the poets in the target texts. In conclusion, further research possibilities related to translation and Afrikaans literature are proposed.
 • Item
  Postkoloniale melancholie in Ronelda S. Kamfer se Hammie (2016) en Amen
  (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2022-12) Blignaut, J. V.; Anker, Willem; Schaffer, Alfred; Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.
  ENGLISH ABSTRACT: The thesis has two parts, a theoretical and a creative component. The theoretical part focuses on the postcolonial melancholia in Ronelda S Kamfer's poetry anthology Hammie (2016). The study is qualitative and an application of literary theory. Sigmund Freud’s theory about loss, mourning and melancholia is used as a lens to gain a better understanding of the losses the poetic speaker deals with in the anthology, especially the death of her mother. Thereafter, the focus is narrowed to investigate the post-colonial aspects in Hammie, pertaining to the melancholic nature thereof. The study analyses how melancholia forms the subjectivity of the speaker with regards to her race and gender due to the oppression she experiences as a brown/black woman in the post-colonial South Africa. The themes linking the two components of the thesis are loss, marginalisation, and subject formation. Amen, the creative component, is a collection of poems which deals with the poetic speaker’s experiences as an adopted, queer individual. The speaker moves through different rural and urban spaces. Various ambivalent relationships between family members, friends and lovers are depicted. The themes include child adoption, family relationships, farm life, human-animal relationships, death, sexual development, homosexuality, and discrimination.
 • Item
  Die kartering van ’n distopiese Suid-Afrika in Lien Botha se Wonderboom (2015)
  (Stellenbosch : Stellenbosch University, 2022-03) Britz, Carmi; Visagie, Andries Gerhardus; Stellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Afrikaans and Dutch.
  ENGLISH ABSTRACT: This study researches Lien Botha’s novel Wonderboom (2015) and how the narrative and paratextual elements produce different visual and textual cartographies of a dystopian South Africa. The different storylines are interwoven with South African history and geography. The mappings form an image of a dystopian society and are told achronologically. This study utilises Timothy Morton’s ecocritical concept of dark ecology as well as Franco Moretti’s model of distant reading to analyse the narrative and visual mappings. Botha plays with the idea of a place and a person’s remembrance of that place. Magriet Vos (the protagonist) lives in a South Africa that is on the brink of collapse, but she also lives in an imagined world (in her memories). The visual inserts in Wonderboom are metatextual references to Botha’s Parrot Jungle-exhibition (2009), Yonder-exhibition (2014) and private photographs that visually map the journey. The plotlines produce a literary cartography. South Africa’s existing cartography is remapped narratively, cognitively, and visually by Magriet. It correlates and differs from the existing cartographical illustration of South Africa. The protagonist’s fading memory influences her cartography: the mapping of the country correlates with her memory of that place. She becomes a cataloguer of individual and collective history which she maps throughout her travels. The thesis analyses the different of mappings presented and observed in the novel. The textual elements in the novel are categorised and explained. Wonderboom consists of different plotlines which are extricated. The plotlines form a master narrative. Together the construction of Magriet’s travels in the different plotlines and smaller mappings form a dystopian mapping of South Africa. The study concludes that the mixing of close- and distant reading produces a richer textual analysis because it focuses on the macro and micro level. The narrative can differ from the visual paratextual elements. The different mappings researched indicate that there are gaps in the protagonist’s narrative. The mapping reflects or rejects the protagonist’s spatial awareness. This study draws a map of Magriet’s travels which differs from the map that is included in the novel. Wonderboom (2015) maps a future that is dystopian due to humans’ destructive nature which has far-reaching ecological consequences.