"Alle kaarte op die preek?"

Cilliers, Johan (2014)

Please cite as follows:

Cilliers, J. 2014. "Alle kaarte op die preek?". Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, 55(3-4): 533-555, doi:10.5952/55-3-4-652.

The original publication is available at http://ojs.reformedjournals.co.za

Article

In hierdie artikel word kortliks gelet op drie grondlyne van die Reformasie, naamlik die vertroosting van die beangste mens tydens die laat Middeleeue, die hunkering na vryheid en die behoeft e aan fundamentele verandering. Dit word opgevolg met ’n uiteensetting van die sakramentele verstaan van die reformatoriese prediking, en die bevraagtekening hiervan in die huidige tydvak. Aan die hand van ’n sakramenteel-profetiese perspektief op die prediking, word drie homiletiese kontoere vir prediking in ons tyd getrek, naamlik sakramenteel-profetiese prediking as bevestiging, onderbreking en pro-formasie. Ten slotte word enkele suggesties gemaak oor die vraag of ons (nog) “alle kaarte op die preek” kan of moet plaas.

This article briefly discusses three key notions of the Reformation, namely the comforting of anxious people during the late Middle Ages, the longing for freedom, and the need for fundamental transformation. This is followed by an exposition of the sacramental understanding of preaching within the Reformation, and the contemporary critique thereof. By means of a sacramental-prophetical perspective on preaching, three homiletical contours are drawn for preaching in our times, namely affirmation, interruption, and pro-formation. The article is concluded with some suggestions on the question whether we should or could still place such a decisive emphasis on preaching.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/97635
This item appears in the following collections: