Recent Submissions

 • Korporatiewe sosiale verantwoordelikheid is nie 'n projek nie 

  Leuvennink, Jaco (2013-04)
  Daar is ’n behoefte aan ernstige voorraadopname oor die stand van ons planeet, samelewing en ekonomie. Volgens prof Arnold Smit moet die sakewêreld ’n rol speel deur middel van ’n wyer en meer holistiese begrip van ...
 • Taking a look at nearly 50 years of USBs existence 

  Matthee, Amanda (2013-04)
  As a foretaste of a year filled with memories in 2014, when USB commemorates its 50th anniversary, we look back at some photos of the past 50 years – from the first MBA group to what USB looks like today
 • Dink sake-ontwerp 

  Smith, Cherice (2013-04)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Sedert die aankondiging dat Kaapstad die Wêreldontwerphoofstad 2014 is, het ontwerp ’n gewilde onderwerp geword. Cherice Smith verken ontwerpdenke – ’n proses wat gebruik word om ’n uitdaging deur ...
 • Think business design 

  Smith, Cherice (2013-04)
  ENGLISH ABSTRACT: Since the announcement of Cape Town as World Design Capital 2014, design has become a much talked-about topic. Cherice Smith explores design thinking – a process used to turn a challenge into ...
 • Financing Africa's growth: the role of development finance 

  Adjasi, Charles Komla (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: What financial tools do African countries have at their disposal to finance, say, infrastructure projects, small business expansion or household assets? Prof Charles Adjasi, associate professor and head: ...
 • Uxhaso mali lokuhluma kweafrika: indima yophuhliso lwemali 

  Adjasi, Charles Komla (2014-10)
  Zeziphi izixhobo zoqoqosho uMzantsi Afrika onazo kwezemali,ukutsho, amaziko enza iiprojekthi, ukwanda kwamashishini amancinci okanye izinto ezinokuthi zithengiswe zamakhaya? Njing. Charles Adjasi, injingalwazi emanyeneyo ...
 • Diversity in the workplace: the good, the bad, the necessary 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: South Africa celebrates 20 years of democracy this year. As an aspect of democracy, Cherice Smith looks at the developments and drawbacks of diversity in the workplace these past two decades.
 • Diversiteit in die werkplek: die goeie, die slegte, die nodige 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Suid-Afrika vier vanjaar 20 jaar van demokrasie. As ’n aspek van demokrasie kyk Cherice Smith na die verwikkelinge en terugslae van diversiteit in die werkplek oor die afgelope twee dekades.
 • Ukungafani Kwabantu emsebenzini: Okuhle, Okubi, Okubalulekileyo 

  Smith, Cherice (2014-10)
  UMzantsi Afrika ubhiyozela ama 20 eminyaka ye demokrasi kulo nyaka. Nje ngembonakalo yenkululeko, uCherice Smith uye wajonga uphuhliso noqhwayelomva lokungafani kwabantu kwindawo zemisebenzi kule minyaka ilishumi idlulileyo.
 • Putting the work into networking 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Business gurus claim that networking has become an absolute necessity for career exposure and success. But how should one go about networking? How can networks be leveraged for an optimal outcome? Cherice ...
 • Sit die werk in netwerk 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Sakeghoeroes meen dat om te netwerk ’n absolute noodsaaklikheid vir loopbaanblootstelling en sukses geword het. Maar hoe moet ’n mens te werke gaan om te netwerk? Hoe kan netwerke gebruik word vir ...
 • Wanneer waardes waarde skep 

  Susman, Simon (2014-10)
  Geen opsomming
 • Be agile 

  Leuvennink, Jaco (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Nowadays, it seems as if everyone should pay attention to everything at the same time and respond immediately. Agility in the workplace might therefore help to calm down hot tempers and reduce ...
 • When values create value 

  Susman, Simon (2014-10)
  No abstract
 • Wees vlugtig 

  Leuvennink, Jaco (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit blyk deesdae dat almal tegelykertyd aan alles moet aandag gee en dadelik moet reageer. Vlugheid in die werkplek kan daarom help om slegte humeure te kalmeer en angs te verminder, sê Jaco Leuvennink.
 • Isa die intrapreneur 

  Smith, Cherice (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Toe hy jonk was wou Isa Omagu, wat onlangs verkies is tot voorsitter van die USB-Alumnivereniging se uitvoerende komitee, ’n mediese dokter word. Hy het egter ’n ander loopbaanpad gevolg en is nou ...
 • Isa Omagu: banking on success 

  Smith, Cherice (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: Growing up, Isa Omagu, recently elected chairperson of the USB Alumni Exco, wanted to be a medical doctor. But he followed a different career path and is now enriching lives through financial advice ...
 • CSR 

  Leuvennink, Jaco (2013-04)
  ENGLISH ABSTRACT: Serious stock-taking about the state of our planet, society and the economy is needed. According to Prof Arnold Smit, business should play a role by means of a broader and more holistic understanding ...
 • New directions 

  Mgayi, Bongani (2014-10)
  ENGLISH ABSTRACT: On 1 September this year, Prof Piet Naudé joined the University of Stellenbosch Business School as its eighth director in five decades. Business strategist and consultant Bongani Mgayi, who is involved ...
 • Nuwe horisonne 

  Mgayi, Bongani (2014-10)
  AFRIKAANSE OPSOMMING: Prof Piet Naudé het op 1 September vanjaar by die Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool aangesluit as die skool se agtste direkteur in vyf dekades. Die sakestrateeg en konsultant Bongani Mgayi, ...

View more