The didactisation practices in primary school mathematics teachers through modelling

Date
2013-12
Authors
Biccard, Piera
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Mathematics teacher development is a source of national and international concern. This study describes how primary school mathematics teachers develop didactisation practices. In considering how teachers could develop, so that student learning is optimised; the concepts of didactisation and the mathematical work of teaching were sourced from existing literature. The concept didactisation is explored and defined; and is incorporated with the concept of mathematical work of teaching. Nine practices were made explicit through this incorporation: active students, differentiation, mathematisation, vertically aligned lessons, access, probe, connect and assess student thinking, and teacher reflection. These nine practices become the framework for the professional development program and the data generation structure. Five primary school teachers were involved in a professional development program that used model-eliciting activities (MEAs) as a point of departure. A modelling perspective to teacher learning was chosen for the professional development program. The methodology followed the principles of design research and from this, a three phase teaching experiment was designed and implemented. The teachers and researcher met for development sessions and teachers were observed in practice at intervals throughout the program. Their developing didactisation practices were documented through a qualitative analysis of the data. It was established that teachers’ didactisation practices did develop during the nine-month program. Furthermore it was found that didactisation practices developed at different rates and consequently, a hierarchy of didactisation practice development is presented. The impact of the program was also gauged through teachers’ changing resources, goals and orientations. These three aspects also evolved over time. The program proposed in this study may be a suitable model to develop in-service and pre-service mathematics teachers. The study contributes to understanding teacher action in a classroom and how teachers can change their own thinking and practice.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling van wiskundeonderwysers is ‘n bron van nasionale en internasionale kommer. Hierdie studie beskryf hoe die didaktiseringspraktyke van laerskool wiskundeonderwysers met die oog op optimalisering van leer ontwikkel het. In die bestudering van die ontwikkeling van onderwysers met die oog op optimalisering van leer, is die begrippe didaktisering en die wiskundige werk van onderrig (mathematical work of teaching) nagespoor uit bestaande literatuur. Die begrip didaktisering is deeglik ondersoek, gedefinieer en saamgevoeg met die begrip wiskundige werk van onderrig. Nege praktyke is eksplisiet gemaak deur hierdie inkorperering: aktiewe studente, differensiasie, matematisering, vertikaalgerigte lesse, toegang, indringende ondersoek, gekonnekteerdheid en assessering van studente-denke, en onderwyserrefleksie. Hierdie nege praktyke het die raamwerk gevorm vir die professionele ontwikkelingsprogram en die data genereringstruktuur. Vyf laerskool onderwysers was betrokke in ‘n professionele ontwikkelingsprogram waarin model-ontlokkende aktiwiteite (MOA’s) as ‘n vertrekpunt gebruik is. ‘n Modelleringsperspektief is vir onderwyserleer in die ontwikkelingsprogram gekies. Die metodologie volg die beginsels van ontwerpnavorsing waarna ‘n drie-fase onderrig-eksperiment ontwerp en in werking gestel is. Die navorser en die onderwysers het byeengekom vir ontwikkelingsessies; die onderwysers is op ‘n gereelde basis tydens die program besoek om hul onderwyspraktyk waar te neem. Hul ontwikkelende didaktiseringspraktyke is gedokumenteer en die data is kwalitatief geanaliseer. Onderwysers se didaktiseringspraktyke het wel gedurende die negemaande program ontwikkeling getoon. Hierdie didaktiseringspraktyke het egter teen verskillende tempo’s ontwikkel en daarom kon ‘n hierargie van die ontwikkeling van didaktiseringspraktyke saamgestel word. Die impak van hierdie program op onderwysers se veranderende hulpbronne, doelstellings en oriëntasies is ook gemeet. Die drie aspekte het in hierdie nege maande verder ontwikkel. Die voorgestelde program in hierdie studie mag moontlik ‘n gepaste model wees om indiens en voornemende wiskundeonderwysers te ontwikkel. Die studie lewer ‘n bydrae tot ‘n beter begrip van onderwyserhandelinge in ‘n klaskamer, asook hoe onderwysers hul eie denke en praktyke kan verander.
Description
Thesis (PhD)-- Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Mathematics -- Study and teaching (Primary) -- South Africa, Mathematics teachers -- Career development -- South Africa, Career development -- South Africa, Mathematics teachers -- In-service training, Theses -- Education, Theses -- Curriculum studies, Dissertations -- Education, Dissertations -- Curriculum studies
Citation