"Elle vient de loin la chanson” : Afri-Frans as a product of cultural exportation

Strohwald, Marion (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Despite the fact that intertextuality is regarded as an established concept in the field of literary studies, research regarding the role of intertextuality within translation studies is relatively limited. In studies concerned with the problematic nature of the relationship between intertextuality and translation, the majority of scholars focus on the rendering of intertextual references that figure in the source text, while the use of intertextuality in the target text is often overlooked. This study addresses this latter facet of intertextuality by looking at the Afri-Frans translation project, and the way in which intertextuality is intentionally used in the target text. Conceptualised by Matthys Maree, the Afri-Frans project concerns the translation of thirteen Afrikaans songs into French, with the aim of introducing the Afrikaans culture abroad. The project is therefore concerned not only with the translation of the Afrikaans language, but also with the translation of the Afrikaans culture. Therefore Venuti‟s strategies of domestication and foreignisation are applied as theoretical basis of this study. These strategies are discussed in Chapter 3, together with other translation theory focused specifically on the functionalist approach, as well as the interaction between translation and culture. These translation theories are supplemented by a discussion of theories on intertextuality in Chapter 4. This thesis investigates the effect that target text intertexts have on translation, specifically with regard to domestication and foreignisation, so doing determining the potential of intertextuality as a translation tool. In order to establish whether the (Afrikaans) source text culture is properly represented in the (French) target text, the microstructural analysis, in Chapter 5, looks at specific textual fragments and the translation of culture-specific items. The macrostructural analysis, in Chapter 6, is concerned with extratextual analysis, where the focus is on intertextual, paratextual and metatextual aspects. These analyses show that translation inevitably involves a compromise between domesticating and foreignising strategies. Even though microstructural translation methods in Afri-Frans tend to domesticate, intertextuality shows promise as an effective translation tool with the potential to connect the target text audience with the source text culture, thereby bridging the two cultures. The use of intertextuality in translation enables the translator to remain loyal to both the source text culture and target text audience by providing the target text audience with interpretable cultural frames within which the source text culture can be better understood.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Ten spyte daarvan dat intertekstualiteit as ʼn gevestigde konsep in die letterkunde beskou word, is navorsing wat die rol van intertekstualiteit in vertaling betref, redelik beperk. In studies oor die problematiese aard van die verhouding tussen intertekstualiteit en vertaling, is die hooffokus op die vertaling van intertekstuele verwysings wat in die bronteks voorkom, terwyl die gebruik van intertekstualiteit in die doelteks tot op hede nog min aandag gekry het. Hierdie studie hanteer laasgenoemde aspek van intertekstualiteit deur meer aandag te skenk aan die Afri-Frans vertaalprojek, en die manier waarop intertekstualiteit doelbewus in die doelteks gebruik word. Die Afri-Frans projek, geesteskind van Matthys Maree, behels die vertaling van dertien Afrikaanse liedjies in Frans, en beoog om die Afrikaanse kultuur aan die buiteland bekend te stel. Die projek onderneem dus om nie net die Afrikaanse taal te vertaal nie, maar ook die Afrikaanse kultuur. Venuti se strategieë van domestikering en vervreemding word om hierdie rede as die teoretiese grondslag vir hierdie studie gebruik. Hierdie vertaalstrategieë word in hoofstuk 3 bespreek, tesame met ander vertaalteorie wat spesifiek gefokus is op die funksionalistiese benadering, asook die wisselwerking tussen vertaling en kultuur. Hierdie vertaalteorieë word aangevul deur ‟n bespreking van teorieë oor intertekstualiteit in hoofstuk 4. Hierdie tesis ondersoek die effek van doelteksintertekste op vertaling, veral met betrekking tot domestikering en vervreemding, om sodoende die potensiaal van intertekstualiteit as ʼn vertaalhulpmiddel te bepaal. Ten einde te bepaal of die (Afrikaanse) brontekskultuur bevredigend verteenwoordig word in die (Franse) doelteks, kyk die mikrostrukturele analise, in hoofstuk 5, na die vertaling van kultuurspesifieke items. Die makrostrukturele analise, in hoofstuk 6, behels ‟n ekstratekstuele analise, waartydens die intertekstuele, paratekstuele en metatekstuele aspekte ondersoek word. Hierdie analises wys dat vertaling onvermydelik ʼn kompromie tussen domestikering- en vervreemdingstrategieë vereis. Ten spyte daarvan dat mikrostrukturele vertaalmetodes in Afri-Frans geneig is om te domestikeer, blyk intertekstualiteit ʼn effektiewe vertaalhulpmiddel te wees met die potensiaal om die doelteksgehoor te verbind met die brontekskultuur, en sodoende dien dit as ʼn brug tussen die twee kulture. Die gebruik van intertekstualiteit in vertaling stel die vertaler in staat om getrou te bly aan sowel die brontekskultuur as die doelteksgehoor, deur die doelteksgehoor te voorsien van verstaanbare kultuurraamwerke waardeur die brontekskultuur beter verstaan kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80009
This item appears in the following collections: