The treacle triplets : a functional approach to the translation of children's literature

Date
2010-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the mechanics behind the translation of children’s literature through a practical translation from Dutch into English and an introspective commentary thereof. It also examines the cultural disparity and Anglo-American dominance within (translated) children’s literature. Through this translation and study, this thesis would like to contribute to the one-sided literary traffic and point out the cultural consequences this imbalance in trade will hold. Not only for a world library of children’s literature, but also for English speaking children who are increasingly oblivious of foreign literature. This thesis especially addresses the British reluctance towards translated foreign children’s literature due to the strong position of English as a language and the quality of the British national children’s literature. Furthermore, it challenges translation studies to consider the different needs and strategies for the translation of children’s literature. The approach this translator proposed for the translation of De zusjes Kriegel was a functional dialogic approach. This thesis therefore touches upon the developments that have led to the rise and wide applicability of functionalism in the practice of translation. Some of the most salient theorists in translation of children’s literature will also be discussed, specifically focusing on Riitta Oittinen’s ideas on Bakhtinian dialogue and carnivalism in relation to the translation of children’s literature. A functional dialogic approach to the practical translation of De zusjes Kriegel has led to an overall naturalised and domesticated translation in which the source text was adapted to a British target text cultural setting. This strategy was chosen to guarantee positive reception of the translation in the target text culture. A small-scale empirical reception survey has asserted this positive reception and reinforced some of this thesis’ presuppositions, among others that English-speaking children have no access to and no knowledge of foreign literature. Through the success of the practical translation and the positive reception of the target text this study has emphasised the importance and cultural necessity of translating foreign children’s literature into English.
AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word ondersoek ingestel na die meganismes vir die vertaling van kinderliteratuur, deur middel van ’n praktiese vertaling uit Nederlands in Engels en introspektiewe kommentaar daarop. Die kulturele wanverhoudinge asook Anglo-Amerikaanse dominansie binne (vertaalde) kinderliteratuur word ook ondersoek. Deur middel van hierdie vertaling en studie poog hierdie tesis om by te dra tot die eensydige literêre verkeer van vertaalde werke uit Engels en benadruk die kulturele gevolge wat hierdie wanbalans sal inhou. Dit is nie slegs vir ’n wêreldbiblioteek van kinderliteratuur nie, maar ook vir Engelssprekende kinders, wat toenemend meer onbewus raak van vertaalde letterkunde. In hierdie tesis word die Britse teensinnigheid vir vertaalde vreemde kinderliteratuur, as gevolg van die sterk posisie van die Engelse taal en die hoë gehalte van Britse nasionale kinderliteratuur, in die besonder, bespreek. Verder word die vertaalwetenskap uitgedaag om die behoefte aan en strategieë vir die vertaling van kinderliteratuur in aanmerking te neem. Hierdie vertaler het besluit om ’n funksionalisties dialogiese benadering tot die vertaling van De zusjes Kriegel te volg. Daarom word die ontwikkelings wat gelei het tot die ontstaan en wye toepassing van die funksionalisme in die vertaalpraktyk, bespreek. Verder word van die mees prominente teoretici binne die veld van kinderliteratuurvertaling bespreek en daar word spesifiek gefokus op Riitta Oittinen se idees oor die Bakhtiniaanse dialoog en karnavalisme met betrekking tot die vertaling van kinderliteratuur. ’n Funksionalisties dialogiese benadering tot die praktiese vertaling van De zusjes Kriegel het gelei tot ’n oorwegend geneutraliseerde en gedomestikeerde vertaling waarin die bronteks vir ’n Britse doeltekskultuurkonteks aangepas is. Hierdie strategie is gekies om te verseker dat die doelteksleser die vertaling positief in sy/haar doeltekskultuur sal ontvang. ’n Kleinskaalse empiriese resepsieondersoek het hierdie positiewe resepsie, asook van die tesis se voorveronderstellings bevestig. Dit is onder andere dat Engelssprekende kinders nie toegang tot en kennis van ’n vreemde letterkunde het nie. Deur die geslaagdheid van die praktiese vertaling en die positiewe resepsie van die doelteks beklemtoon hierdie tesis die belangrikheid van, asook kulturele noodsaaklikheid vir die vertaling van kinderliteratuur in Engels.
Description
Thesis (MPhil (Afrikaans and Dutch))--University of Stellenbosch, 2010.
Keywords
Functional translation, Children's literature -- Translating
Citation