Gendering conflict resolution in the Democratic Republic of the Congo

Date
2003-03
Authors
Van Schalkwyk, Gina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research report documents the results of a study that aims at investigating the potential contribution of a gender perspective towards conflict resolution. In this regard, the Democratic Republic of the Congo (DRC) is used as a case in point. The study takes the form of an exploratory and descriptive study and extensive use is made of both primary and secondary sources of data. By arguing that a gender perspective on conflict will elucidate the way in which women are affected differently by conflict it logically follows that women should be permitted to assume their rightful positions in attempts at transforming conflict. The application of a gender perspective furthermore urges a revision of conflict resolution towards conflict management and transformation as the appropriate ways of bringing an end to war. This implies that the emphasis is shifted from a search for political solutions towards conflict prevention and early warning as the most effective ways of pre-empting violent conflict and the breakdown of peace-processes aimed at resolving violent conflicts. In the search for an appropriate role for women in conflict management, the study revisits a number of frameworks for the full and equal participation of women in conflict management at the international, regional and subregional levels of analysis. These frameworks are then applied to the situation in the DRC and some practical courses of action are proposed. While the study concludes that there is a clearly defined need for exposing the gender bias in the analysis and resolution of violent conflict, it notes that the patriarchal nature of the DRC and the international system will in many instances hamper progress towards the achievement of a non-patriarchal and nongendered peaceful social world order.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsingsverslag dokumenteer die uitkomste van 'n studie wat daarna streef om die potensiële bydrae van vroue tot konflik resolusie te ondersoek. Tot hierdie end word die Demokratiese Republiek van die Kongo as 'n gevalstudie gebruik. Die navorsings ontwerp is eksploratories en beskrywend en daar word ekstensief gebruik gemaak van beide primêre en sekondêre bronne van data. Deur aan te voer dat 'n gender perspektief op konflik die wyse waarop vroue verskillend geraak word deur konflik beklemtoon, volg dit logies hierop dat vroue toegelaat behoort te word om hul regmatig plek in te neem ten tyde van pogings tot konflik transformasie. Die toepassing van 'n gender perspektief dwing verder ook 'n hersiening van konflik resolusie en beskou konflik bestuur en transformasie as die gepaste maniere om oorlog tot 'n einde te bring. Dit bring mee dat daar 'n verskuiwing van klem plaasvind - vanaf 'n soeke na politieke oplossings na konflik voorkoming en vroeë/tydige waarskuwing as die mees effektiewe instrumente om geweldadige konflik en die ineenstorting van vredesprosesse te voorkom. In die soeke na die gepaste rol vir vroue in konflik bestuur, herondersoek die studie 'n aantal raamwerke vir die volledige en gelyke deelname van vroue in konflik bestuur op die internasionale, regionale en sub-regionale vlakke van analise. Hierdie raamwerke word dan toegepas op die situasie in the DRK, en praktiese riglyne word voorgehou. Hoewel die studie vind dat daar 'n duidelike gedefinieerde behoefte bestaan om die gender vooroordeel in die analisie en resolusie van konflik te openbaar, word dit ook aanvaar dat die patriargale aard van die DRK en die internasionale sisteem in die meeste gevalle ware vooruitgang in die daarstelling van 'n nie-patriargale, gelykregtige, vreedsame sosiale wêreldorde sal kniehalter.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2003.
Keywords
Women -- Political activity -- Congo (Democratic Republic), Feminism -- Political aspects -- Congo (Democratic Republic), Conflict management -- Congo (Democratic Republic), Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation