ITEM VIEW

'n Prosesbenadering tot skryfonderrig (Afrikaans Eerste Taal) in die intermediêre fase

dc.contributor.advisorMenkveld, H.en_ZA
dc.contributor.authorVan Zijl, George Clifforden_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Education. Dept. of Curriculum Studies.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:14Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:14Z
dc.date.issued2002-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52966
dc.descriptionThesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2002.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Presently(2002) South Africa finds itself in the centre of a transformation process as far as the provision of education is concerned. Curriculum restructuring is an ongoing process. An exciting development which is coupled herewith is the dissemination of curriculum information, in order to implement outcomes directed curriculum development successfully. This implies that educators must be able to handle these challenges; it demands that they have to be empowered in respect of appropriate curriculum knowledge and skills. In the concept document "Revised National Curriculum Statement for gr. R-9" specific mention is made of the fact that pupils should in future become familiar with the process of writing, which includes prewriting, concept writing, revision, editing and publishing. Indeed a great challenge for educators, acting as facilitators. When learners write, they must follow the aforesaid process. The fact that language, oral as well as written, assists pupils in brightening their thoughts and conveying their observations while they are forming and testing ideas, researcher is of the opinion that more time should be spent on the purposeful teaching of writing in the intermediate phase (gr. 4-6). In the light of the aforesaid the aim of this thesis was to establish, by means of a questionnaire, whether primary schools, and more specific the intermediate phase (gr. 4- 6), are implementing a writing development programme in which the process approach to writing forms an integral part of the teaching. The gathered information was used to suggest strategies for the implementation of a process approach to writing development.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Tans (2002) IS Suid-Afrika midde-in 'n transformasieproses In soverre dit onderwysvoorsiening betref. Kurrikulumherstrukturering vind voortdurend plaas. 'n Opwindende ontwikkeling wat met hierdie herstrukturering gepaard gaan, is die disseminering van kurrikulurninligting om uitkomsgerigte kurrikulumontwikkeling suksesvol te implementeer. Dit impliseer dat onderwysers in staat moet wees om hierdie uitdagings te kan hanteer; dit vereis dat hulle ten opsigte van toepaslike kurrikulumkennis en vaardighede bemagtig moet word. In die konsepdokument "Revised National Curriculum Statement for gr. R-9" word spesifiek daarna verwys dat leerders moet leer dat skryfwerk 'n proses is wat die volgende insluit: preskryf, konsepskryf, hersiening, redigering en publisering. Wanneer leerders dus skryf, moet hulle dié skryfproses volg. Omdat die gebruik van taal, mondeling sowel as skriftelik, leerders help om hulle denke te verhelder en hul waarnemings oor te dra terwyl hul idees vorm en toets, is navorser van mening dat meer tyd aan skryfonderrig in die intermediêre fase (gr.4-6) afgestaan moet word. Die probleem wat in hierdie tesis ondersoek is, is of 'n prosesbenadering tot skryfonderrig, waarin die onderwyser sy onderrig aan die hand van die kurrikulum en leerderkennis en - insette uitbou met doelbewuste onderrig van die skryfproses, en 'n daarmee gepaardgaande geleide komponent waaronder verstaan word die onderrig van skryfvaardighede, 'n bruikbare metode vir skryfonderrig in die intermediêre fase (gr.2-6) is. 'n Empiriese vraelysondersoek is by laerskole gedoen, en die verkreë inligting is gebruik om voorstelle aan die hand te doen waarvolgens 'n prosesgerigte skryfontwikkelingsprogram geïmplementeer kan word.af_ZA
dc.format.extent146 p.
dc.language.isoaf_ZAaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectAuthorship -- Study and teachingen_ZA
dc.subjectAfrikaans language -- Study and teaching (Primary)en_ZA
dc.subjectNative language -- Study and teaching (Primary)en_ZA
dc.subjectCurriculum planning -- South Africaen_ZA
dc.subjectDissertations -- Educationen_ZA
dc.subjectTheses -- Educationen_ZA
dc.title'n Prosesbenadering tot skryfonderrig (Afrikaans Eerste Taal) in die intermediêre faseaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW