Die stigting van 'n omgewingsopvoedingsklub vir 'n histories agtergeblewe gemeenskap : 'n gevallestudie in die Roodewal-area (Worcester)

Date
2002-12
Authors
Swarts, Petrus Andre
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Environmental deterioration is increasing, thereby compelling greater human concern for the earth's natural resources. A necessary response might be the establishment of an environmental ethic through the development of effective goal-orientated projects which can support the old adage or phrase saying, prevention is better than cure. Formal education can play an important role in the development of a critical consciousness amongst learners. However, this endeavour requires adjustments in teaching methods and techniques. My study - which focuses on the establishment of an environmental ethic within learners and the community, by starting an environmental club - is an attempt to respond to this challenge. Action-research, a research method which responds to the positive impulses of environmental education, was a research method used in this study to reflect critically on the quality of the environment in which we are living. Initially my study concentrated on learners and members from a historically disadvantaged community. Critical reflection on the first phase of my project revealed that the position adopted by me as a research-worker, was positivistic. A lack of perseverance in performing the grass-root actions, especially where it concerned me as researcher during the first phase, caused my efforts to establish an environmental club to fail. The opportunity to work with learners who really attempted to establish a better environment through involvement in simple projects, was implemented with greater enthusiasm in the second phase of the project. Although the predominant socio-economic conditions in the community involved in the project affected the environmental projects, this study serves as a case study which can give direction to similar studies conducted in the future.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Toenemende omgewingsagteruitgang noodsaak 'n groter menslike besorgdheid met betrekking tot natuurlike hulpbronne. Die daarstelling van 'n omgewingsetiek deur die ontwikkeling van doelgerigte projekte wat die ou gesegde voorsorg voorkom nasorg kan ondersteun, is nodig. Formele onderwys kan in dié opsig 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van 'n kritiese ingesteldheid by leerders, maar hierdie strewe verg aanpassings in onderrigmetodes en -tegnieke. My navorsing, wat op die daarstelling van 'n omgewingsetiek by leerders en die gemeenskap deur die stigting van 'n omgewingsklub fokus, is 'n poging om op hierdie uitdaging te reageer. Aksie-navorsing, 'n navorsingsmetode wat meer as net gehoor gee aan die positiewe impulse van omgewingsopvoeding, is as 'n navorsingsmetode gebruik waardeur daar gepoog is om op 'n kritiese manier te besin oor die kwaliteit van die omgewing waarin ons ons bevind. In my studie is daar gekonsentreer op leerders vanuit 'n histories agtergeblewe gemeenskap. 'n Kritiese terugskouing op die eerste fase van die projek, het die allesoorheersende posisie van my as navorser ten opsigte van die uitvoering van die navorsingsprojek aangedui. Hierdie posisie kan as positivisties beskryf word. 'n Gebrek aan deursettingsvermoë, veral van die kant van my as navorser in die uitvoering van voetsooiaksies, het veroorsaak dat my poging tot die daarstelling van 'n omgewingsklub met die eerste fase, grootliks gefaal het. Die geleentheid om met leerders te werk wat werklik 'n poging aangewend het om 'n beter omgewing daar te stel deur betrokkenheid in eenvoudige projekte, is met groter entoesiasme in die tweede fase van die projek ontvang. Alhoewel die heersende sosio-ekonomiese omstandighede van die gemeenskap waarbinne die projek ontplooi het, 'n uitwerking op die omgewingsaksies gehad het, dien hierdie navorsing ook as 'n rigtinggewende maatstafvir soortgelyke navorsing in die toekoms.
Description
Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Environmental education -- South Africa -- Worcester, Youth -- South Africa -- Worcester -- Societies and clubs, Dissertations -- Education, Theses -- Education
Citation