The support needs of students at Sekhukhune College of Education

Date
2001-12
Authors
Phasha, Edna Sophie Tlou
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study investigated the support needs of students at Sekhukhune College of Education. The study assessed the effectiveness and efficiency of available support services, AND explored the possibilities for new services based on students' needs, as well as strategies and activities for the delivery of new services. The questionnaire was administered to 182 (one hundred-and-eighty-two) course three learners in JPTD, SPTD and STD classes at Sekhukhune College of Education. Indications from the research findings were as follows: • Recruitment, admission and registration, orientation, library, residence and accommodation, health and medical, as well as academic advising were found to be available student support services at Sekhukhune College. • Among the available student support services, recruitment, orientation, admission and registration were found to be effective and efficient. With regard to the possibilities for new student support services for delivery, it was found that the college is not resourceful enough to deal with those services and strategies that are available. • The focus-group interviews were administered to 13 (thirteen) staff members of Sekhukhune College of Education. The most important findings were: • The issue of academic advising as a way of mentoring learners has been left in the hands of individual subject-lecturers. Hence, the college has not yet adopted any appropriate method of dealing with the issue of mentoring as a student support service. • The library, financial aid and health care centre were found to be the most needed support services for students. The summative conclusion the researcher drew from the study was that the available student support services that are ineffective and inefficient override those that are effective and efficient. The general recommendation was that the college should put more effort into the. improvement of student support services that were found to be ineffective and inefficient.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsmg het die ondersteuningsbehoeftes van studente aan die Sekhukhune Onderwyskollege ondersoek. Die doeltreffendheid en doelmatigheid van beskikbare ondersteuningsdienste is geassesseer, moontlikhede vir nuwe dienste wat op studente se behoeftes gegrond is, is ondersoek, en strategieë en aktiwiteite vir die lewering van nuwe dienste, is verken. Die vraelys is aan 182 (eenhonderd twee en tagtig) derde jaarstudente in JPOD-, SPODen SOD-klasse aan die Sekhukhune Onderwyskollege voorgelê. Die navorsingsbevindingshet die volgende aangedui: • Werwing, toelating en registrasie, oriëntering, biblioteek,. inwoning en akkommodasie, gesondheids- en mediese dienste, asook akademiese raadgewing, was beskikbare ondersteuningsdienste aan die kollege. • Onder die beskikbare studente-ondersteuningsdienste was werwmg, oriëntering, toelating en registrasie doeltreffend en doelmatig. • Met betrekking tot die moontlikhede vir nuwe studente-ondersteuningsdienste en leweringstrategieë, is bevind dat die kollege nie die vermoë het om die beskikbare dienste te hanteer nie. Die fokusgroep-onderhoude is met 13 (dertien) personeellede aan die Sekhukhune Onderwyskollege gevoer. Die belangrikste bevindinge was: • Akademiese raadgewing as 'n wyse om leerders te mentor, is in die hande van individuele vakdosente gelaat. Gevolglik het die kollege nog geen toepaslike model aanvaar om die kwessie van mentorskap as 'n studenteondersteuningsdiensaan te pak nie. Die biblioteek, geldelike bystand en 'n gesondheidsorgsentrum is die ondersteuningsdienste wat as die heel noodsaaklikste vir die studente beskou word. Die summatiewe afleidings wat die navorser gemaak het, was dat die beskikbare studente-ondersteuningsdienste wat ondoeltreffend en ondoelmatig is, dié oorskadu wat wel doeltreffend en doelmatig is. Die algemene aanbeveling was dat die kollege fnbaie groot poging moet aanwend om dié studente-ondersteuningsdienste wat as ondoeltreffend en ondoelmatig bevind is, te verbeter.
Description
Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2001.
Keywords
Sekhukhune College of Educattion (South Africa), Education, Higher -- South Africa, College students -- South Africa, College students -- South Africa -- Social conditions, Dissertations -- Education, Theses -- Education
Citation