The system will be unavailable for updates from 12:30 on Tuesday 23 May to prepare for the upgrade of the software platform.

'n Vertalersperspektief op enkele terkortkominge in algemene en gespesialiseerde woordeboeke

Boshoff, Ilene (2005-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: It is no new news that the use of a bilingual dictionary forms part of the day-to-day process of communication within a multilingual society like the one we live in. Whether it is a student, expert, language practitioner or a translator consulting a specific dictionary for meaning, spelling, pronunciation or grammatical information, it is of the utmost importance that that dictionary (regarding its macro as well as micro structure) is compiled in a such a way that the user is at all times capable of optimal retrieval of information. Bilingual dictionaries, whether general or specialised, are probably one of the most important sources of information that a translator has to his/her disposal. The most common problem that so often arises in this case, is the fact that these dictionaries are never really compiled with the translator, as possible user thereof, in mind. Because lexicographers in general do not bare in mind that the average translator (who, in the field of specialised language, is actually no more than a layman) may approach the specific dictionary for help, the vast majority of translators often experience great difficulty with the effectiveness of bilingual dictionaries with regard to a) the type of data that is brought about as well as b) the way in which this data is treated and presented in these dictionaries. The way in which aspects such as the correct way of indicating among other things equivalent relations and the use of, for example, context and cotext guidance, are supposed to be applied in order to ensure optimal information retrieval and, subsequently, that the user (which, in this case, is the translator) benefits from this,. should be studied thoroughly beforehand. The importance of other aspects such as lexicographical functions, specific user needs and the influence of cultural gaps on the data found in dictionaries, may also not be ignored when planning the structure and compilation of a bilingual dictionary. All these aspects are supposed to be treated as a lexicographical duty. And this goes for any bilingual dictionary.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is nie nuwe nuus dat die gebruik van 'n vertalende woordeboek deel vorm van die daaglikse proses van kommunikasie binne 'n multitalige samelewing soos ons eie nie. Hetsy dit 'n student, vakkundige, taalpraktisyn of vertaler is wat 'n betrokke tweetalige woordeboek raadpleeg ter wille van betekenis, spelling, uitspraak of grammatikale inligting, is dit van die uiterste belang dat daardie woordeboek (wat die spesifieke gebruiker met 'n doel gekies het) op so 'n wyse saamgestel is (wat mikrosowel as makrostrukturele aspekte betref) dat die gebruiker te alle tye tot optimale inligtingsonttrekking in staat is. Vertalende woordeboeke, hetsyalgemene of vakwoordeboeke, is waarskynlik een van die heel belangrikste inligtingsbronne wat 'n vertaler tot sy/haar beskikking het. Die algemeenste probleem wat so dikwels hier ter sprake kom, is die feit dat sulke woordeboeke as't ware nooit saamgestel word met die oog op die vertaler as moontlike gebruiker daarvan nie. Omdat leksikograwe oor die algemeen nie III gedagte hou dat vertalers (wat veralop die gebied van vaktaal basies niks anders as leke is nie) dalk die betrokke woordeboek sal nader vir hulp nie, ondervind die oorgrote meerderheid vertalers meestal probleme met die doeltreffendheid van vertalende woordeboeke ten opsigte van a) die tipe data wat daargestel word asook b) die manier waarop hierdie data bewerk word en aangebied word. Die mamer waarop aspekte soos die korrekte aanduiding van onder andere ekwivalentverhoudinge en die gebruik van byvoorbeeld konteks- en koteksleiding toegepas moet word ten einde optimale inligtingsonttrekking te verseker en, vervolgens, tot voordeel van die gebruiker (in hierdie geval die vertaler) te kan lei, moet vooraf deeglik bestudeer word. Die belangrikheid van ander kwessies soos leksikografiese funksies, spesifieke gebruikersbehoeftes en die invloed van kulturele gapings op die data wat in woordeboeke aangetref word, kan ook nie buite rekening gelaat word wanneer die struktuur en samestelling van 'n vertalende woordeboek beplan word nie. Al hierdie aspekte behoort as 'n leksikografiese plig behandel te word. En dit geld vir enige vertalende woordeboek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50407
This item appears in the following collections: