Global taxes and a more equitable global political economy : a feminist analysis

Date
2004-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Feminist international relations theories stress that global solutions to environmental, social and economic dilemmas will not be accurately diagnosed nor corrected until hierarchal social relations, including gender relations, intrinsic to the global economic and political framework are recognized and altered. How does a feminist interpretation of international relations aid in the adoption of global taxes to benefit women? This study explores the ways a mechanism such as global taxation could be utilized to create a more equitable global political economy. The study is exploratory making use of a qualitative methodology employing secondary data from industries such as tourism, toy production, and textiles. Feminist perspectives on environmental, social, and economic security, rational actor behavior and collectivism facilitate the dialogue which is essential for global tax implementation. The adoption of global taxes has the capability to better the lived experiences of women globally by minimizing poverty and strengthening the working conditions of women worldwide. Proposed carbon taxes and global commons taxes work to redefine environmental security by placing appropriate price indicators on the use of globally used resources. Proposed email taxes, world trade taxes, and currency exchange fee taxes grant the fiscal resources necessary to create greater economic and social security. Chapter One is an analysis of the global political economy. Chapter Two explains the controversial and progressive idea of a global tax administered by the United Nations to deal with the inequity of globalization. Chapter Three focuses on the linkages between the introduction of a global tax and the feminist perspective on the global political economy. Chapter Four summarizes the structural inadequacies of the current economic framework to address the economic and social grievances that global taxes combat.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Feministiese teorieë oor internasionale verhoudinge benadruk die feit dat wêreldwye oplossings vir omgewings-, maatskaplike en ekonomiese probleme nóg akkuraat gediagnoseer nóg reggestel kan word tensy hiërargiese sosiale verhoudinge (waaronder genderverhoudinge), wat onlosmaaklik deel van die wêreldwye ekonomiese en politieke raamwerk is, as sulks erken en verander word. Hoe dra die feministiese interpretasie van internasionale verhoudinge by tot die instelling van wêreldwye belasting wat vroue tot voordeel strek? Hierdie studie ondersoek maniere waarop 'n meganisme soos wêreldwye belasting benut kan word om 'n billiker wêreldwye politieke ekonomie daar te stel. Die studie is ondersoekend van aard en maak gebruik van kwalitatiewe metodes wat sekondêre data uit bedrywe soos toerisme, speelgoedproduksie en die tekstielbedryf gebruik. Feministiese standpunte oor omgewings-, maatskaplike en ekonomiese sekuriteit, rasionele optrede en kollektivisme dra by tot dialoog wat noodsaaklik is vir die instelling van wêreldwye belasting. Danksy die instelling van wêreldwye belasting kan die lewenservaring van vroue wêreldwyd verbeter word deur armoede te beperk en werkstoestande van vroue wêreldwyd te verbeter. Die voorgestelde koolstofbelasting en wêreldmeent-belasting sal bydra tot 'n nuwe benadering in omgewingsbeveiliging deurdat toepaslike prysaanwysers aan die gebruik van wêreldwyd benutte hulpbronne gekoppel word. Die voorgestelde e-posbelasting, wêreldhandelbelasting en belasting op valutagelde sal nodige fiskale middele bied vir die daarstelling van beter ekonomiese en maatskaplike sekuriteit. Hoofstuk 1 is 'n analise van die wêreldwye politieke ekonomie. Hoofstuk 2 is 'n uiteensetting wêreldwye belasting as kontroversiële en progressiewe konsep, wat deur die Verenigde Nasies geadministreer sou word om die wanbalans in globalisasie die hoof te bied. Hoofstuk 3 handel oor die raakpunte tussen die instelling van 'n wêreldwye belasting en die feministiese beskouing van die wêreldwye politieke ekonomie. Hoofstuk 4 bied 'n oorsig oor die strukturele ontoereikendheid van die huidige ekonomiese raamwerk met betrekking tot die ekonomiese en maatskaplike griewe wat wêreldwye belasting sou bekamp.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
International relations and culture, Women -- Political activity -- South Africa, Feminism -- Political aspects -- South Africa, Feminist economics -- South Africa, Global taxation, Dissertations -- Political science, Theses -- Political science
Citation