The relationship between terrorism and tourism in Egypt and Kenya

Date
2020-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: With increased globalisation allowing for relatively seamless cross-border interactions between people, several features and challenges have been accentuated. In this study, the relationship between two of these features – terrorism and tourism – is investigated within contexts where both materialise. The researcher, recognising the complexity inherent in the issue, considers the relationship from two different perspectives. Firstly, she examines the impact of terrorist attacks on the prospects for the tourism sector by paying attention to the terrorism context, and how it could promote conditions which may extend or worsen a negative impact on the tourism sector. Secondly, she analyses how tourism might, in turn, influence risk factors for terrorism to be sustained, if the industry is practised with minimal economic benefits to surrounding communities, or if it amplifies an unequal and unjust power dynamic between tourists and local people. This study utilises secondary source material to conduct exploratory research on the matter, with these factors examined in view of its two-case-study based approach, zeroing in on Egypt and Kenya. Importantly, both states have been impacted by terrorist attacks directly targeting the tourism sector: the Luxor attack of 1997 in Egypt and the Paradise Hotel attack of 2002 in Kenya as examples. Previous studies have tended to focus on the first dimension of this relationship (the impact of terrorism on tourism), often using quantitative measures to evaluate the impact of terrorist attacks on tourist arrivals or revenue. As important as this dimension may be, it is limited in view of the full spectrum of complexities that exist in the relationship. The chief contribution of the present study, therefore, is for the researcher to examine existing critical literature on Egypt and Kenya to identify and analyse risk factors in their tourism industries that may sustain terrorist attacks when other pre- conditions for terrorism are present. In agreement with the general tide of available literature – that terrorism negatively impacts tourism within these contexts – this study expands this notion by clarifying the specific considerations that may influence the effect of terrorism on tourism. This includes how the severity or the frequency of terrorist attacks may shape the tourism sector’s reaction to them. In her findings, the candidate concludes that the relationship between terrorism and tourism should be interpreted according to both perspectives, noting that a lack of economic benefits for local people and an unequal power dynamic between them and tourists can influence the way that local people perceive the tourism sector. In turn, this can influence the possibility of radicalisation and partly explain those terrorist attacks that directly target tourists. The critical insights explored in this study can lead to policy recommendations which ensure that the tourism sector operates responsibly in host destinations; in a way that promotes, rather than harms, local support for the sector. Further research on the topic, however, is required to elucidate this relationship in its totality.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Met toenemende globalisering wat relatief naatlose interaksie tussen mense oor grense heen moontlik maak, het verskeie eienskappe en uitdagings hiervan na vore getree. Hierdie studie ondersoek die verhouding tussen twee van hierdie eienskappe, terrorisme en toerisme, binne die kontekste waar beide materialiseer. Hierdeur word erkenning gegee aan die kompleksiteit inherent aan hierdie kwessie deur die verband vanuit twee verskillende perspektiewe te beskou. Eerstens ondersoek die navorser die impak van terreuraanvalle op die vooruitsigte van die toerismesektor deur aandag te skenk aan die spesifieke eienskappe van die terroristiese konteks en hoe dit toestande kan bevorder wat ’n algemeen negatiewe impak op die toerismesektor kan verleng of vererger. Tweedens ontleed sy hoe toerisme, daarenteen, die risikofaktore vir die voortsetting van terrorisme kan onderhou as die bedryf op ’n manier werk waar daar minimale ekonomiese voordele vir die omliggende gemeenskappe is, en of dit ’n ongelyke en onregmatige magsdinamiek tussen toeriste en plaaslike inwoners versterk. Hierdie studie fokus op sekondere bronmateriaal om verkennende navorsing hieroor te doen. Hierdie faktore word ontleed in terme van ’n benadering wat bestaan uit twee gevallestudies wat fokus op Egipte en Kenia. Dit is noemenswaardig dat beide state al geaffekteer is deur terreuraanvalle wat die toerismesektor direk geteiken het, insluitend die Luxor-aanval van 1997 in Egipte en die Paradise Hotel-aanval van 2002 in Kenia. Vorige studies het geneig om slegs op die eerste dimensie van hierdie verband te fokus (die impak van terrorisme op toerisme), gewoonlik deur middel van kwantitatiewe maatstawwe wat die impak van terreuraanvalle op toeristebesoeke of -inkomste evalueer. Hoewel hierdie dimensie belangrik is, is dit beperk in die lig van die volle kompleksiteite van die verband wat tussen die twee elemente bestaan. Die hoofbydrae van hierdie studie is, vervolgens, ’n ontleding van bestaande kritiese literatuur oor Egipte en Kenia om die risikofaktore te identifiseer wat deur die toerismebedryf gedryf word en moontlik tot terreuraanvalle kan help aanleiding gee wanneer ander omstandighede bestaan wat bevorderlik is vir terreur. In ooreenstemming met die algemene trant van die literatuur – dat terrorisme in hierdie kontekste ’n negatiewe effek het op toerisme – neem hierdie studie die nosie verder om te verstaan wat die spesifieke oorwegings is wat hierdie effek kan beïnvloed, insluitend hoe die intensiteit of die frekwensie van terreuraanvalle die toerismesektor se reaksie daarop kan vorm. Die kandidaat bevind dat die verband tussen terrorisme en toerisme vanuit beide hoeke geïnterpreteer moet word, en noem ook dat ’n tekort aan ekonomiese voordeel vir die plaaslike inwoners of ’n ongelyke magsdinamiek tussen toeriste en plaaslike inwoners die manier kan beïnvloed waarop die plaaslike mense die sektor sien, wat ook tot gevolg het dat hulle moontlik geradikaliseer kan word om self in terreur teen die toerismesektor betrokke te raak. Vanuit hierdie kritiese insigte volg beleidsvoorstelle vir die manier waarop toerisme by hierdie bestemmings bedryf kan word om te verseker dat die toerismesektor verantwoordelik optree, en op ’n manier wat plaaslike steun vir die sektor sal bevorder eerder as om dit af te breek. Verdere navorsing oor die onderwerp is nodig om hierdie verhouding in die volle omvang daarvan toe te lig.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2021.
Keywords
Luxor attack of 1997 -- Egypt, Paradise Hotel attack of 2002 -- Kenya, Terrorism -- Economic aspects -- Kenya, Tourism -- Security measures, Tourism -- Political aspects -- Kenya, Terrorism -- Political aspects -- Egypt, Terrorism -- Economic aspects -- Egypt, Tourism -- Effects of terrorism on, Tourism -- Management, Tourism -- Political aspects -- Egypt, UCTD
Citation