Armoede en rykdom na aanleiding van ’n Ou-Testamentiese perspektief : ’n analogiese en etiese interpretasie van die Josefverhaal

Date
2018-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: “Ethical conduct is about doing the right things the right way; not that the ends justify the means, but also simply doing the right thing, it did not matter what the outcomes were.” (Khoza, 2016) Die konteks van Suid‐Afrika verwag dat verskillende vrae oor etiek en etiese gedrag gevra word. In 2016 is Suid‐Afrikaaners deur studente gevra oor die verhoging van studentegelde en die beperking van die geleentheid vir hoër onderwys. Die konteks van Suid‐Afrikaners is oorweldig deur armoede en die kwessie van armoede kan nie meer net beantwoord word deur na die grondwet van Suid‐Afrika te verwys nie, maar het ’n etiese antwoord nodig. Hierdie studie wil die etiese vrae aanspreek deur die Bybel as 'n riglyn vir etiese deugde te gebruik. Die geskiedenis van Suid‐Afrika het egter getoon dat etiese gedrag wat in die Bybel gereflekteer word, onverantwoordelik gebruik kan word. Hierdie studie gebruik 'n anologiese perspektief om te argumenteer dat deur die wêreld van die teks en kontemporêre konteks so duidelik as moontlik te definieer, 'n verantwoordelike hermeneutiek ontwikkel kan word om vanuit die teks in die kontemporêre konteks van Suid‐Afrika te reageer. ’n Hermeneutiek wat beide die literêre en historiese dimensies van die Ou Testament gebruik, kan moontlik 'n meer verantwoordelike etiek verseker. Teen hierdie agtergrond sal die huidige studie die etiese deugde, versoening en voorsiening, met betrekking tot armoede en rykdom vanuit die Josef‐verhaal in Genesis 37‐50 ontwikkel.
ENGLISH ABSTRACT: “Ethical conduct is about doing the right things the right way; not that the ends justify the means, but also simply doing the right thing, it did not matter what the outcomes were.” (Khoza, 2016) Ethics and ethical behaviour raise different questions within the society of South‐Africa. In 2016 questions were raised among students in South‐Africa about the increase of student fees and limiting the opportunity for higher education. The context of South‐Africans speaks of poverty and the issue of poverty can no longer only be answered by referring to the constitution of South‐Africa, but needs an ethical answer. This study wants to address these ethical questions by using the Bible as a guide for ethical virtues. However, the history of South‐Africa has shown that ethical behaviour reflected within the Bible can be used irresponsibly. This study uses an analogical perspective to state that by defining the world of the text and contemporary context as clearly as possible, a responsible hermeneutic can be developed to engage the text and contemporary context of South‐Africa. A hermeneutic that uses both the literary and historical dimensions of the Old Testament can potentially ensure a more responsible ethics. Against this background, the present study will develop the ethical virtues, reconciliation and provision, with reference to poverty and affluence from the Joseph narrative in Genesis 37-50.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2018.
Keywords
Poor -- Biblical teaching, Wealth -- Biblical teaching, Ethics, Bible. Genesis, XXXVII-L -- Criticism, interpretation, etc., UCTD
Citation