Agency through art: exploring self-efficacy in grade ten to twelve art learners at a private school in the Free State

Date
2022-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This research explored results pertaining to adolescents’ agency over their artistic practice. After working with grade ten to twelve art learners in a private education setting, I noticed insecurity with the learners through their increased reliance on educators for both creative and procedural directions. This paper explores the internal and external aspects that influence the development of the learners' self-efficacy. The study investigated the possible change of self-efficacy over three weeks after integrating self-compassion, self-reflection, and affirmation into the grade lessons. The researcher collected data through open-ended questionnaires, colouring and collaging activities, an in-depth interview with the art educator, feeling cards, and class observations. The data collected from the pre-study reflective questionnaire and the educator interview confirmed that learners had negative emotions about their artistic practice and capabilities. However, the other data collected through the post-study reflective questionnaire, the affirmation activities, the class observations, and the feeling cards, demonstrated that by creating a classroom environment that incorporates mindful colouring, affirming collaging, and reflective writing, learners’ self-efficacy might be affected and in turn, learners’ agency over their artistic practice was influenced.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie navorsing het resultate rakende die agentskap van adolessente oor hul artistieke praktyk ondersoek. Nadat ek saam met graad tien tot twaalf kunsleerders in 'n privaatonderwysomgewing gewerk het, het ek onsekerheid by die leerders opgemerk as gevolg van hul toenemende steun op onderwysers vir kreatiewe en prosedurele aanwysings. Hierdie studie het die interne en eksterne faktore van opvoeders wat die ontwikkeling van die leerders se selfdoeltreffendheid beinvloed, ondersoek. Die studie het die die ontwikkeling van selfdoeltreffendheid gedurende 'n periode van drie weke, vandat deernis met die self, selfrefleksie, introspeksie en bevestiging in die graadlesse geintegreer is, ondersoek. Data is versamel deur die gebruik van oop vraelyste; kleur- en collageaktiwiteite, 'n diepgaande onderhoud met die kunsonderwyser en gevoelskaarte en klaswaarnemings. Die gegewens wat versamel is uit die reflektiewe vraelys voor die studie en die onderwyser-onderhoud het bevestig dat leerders negatiewe emosies gehad het oor hul artistieke praktyk en hul eie vermoens. Die ander gegewens wat versamel is deur die reflektiewe vraelys na die studie, die bevestigingsaktiwiteite, die klaswaarnemings en die gevoelskaarte, het egter bewys dat deur 'n klaskameromgewing te skep wat bewuste kleur en skryfwerk waarmee leerders hulle gevoelens kon uitdruk insluit, die bevestiging van leerders se selfdoeltreffendheid kon geaffekteer word en leerders se agentskap oor hul artistieke praktyk kon beinvloed.
Description
Thesis MA (VA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Self-efficacy, Private schools -- South Africa -- Free State, Artistic influence, Influence (Literary, artistic, etc.), Self-esteem, Art -- Study and teaching (Secondary) -- South Africa -- Free State, UCTD
Citation