A cross-over study investigating specific aspects of neuropsychological performance in hyperbaric environments

dc.contributor.advisorMeintjes, Willem Albertus Jacobusen_ZA
dc.contributor.authorVan Wijk, Charles Halloranen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Medicine and Health Sciences. Dept. of Interdisciplinary Health Sciences. Community Health.en_ZA
dc.date.accessioned2014-04-16T17:29:14Z
dc.date.available2014-04-16T17:29:14Z
dc.date.issued2014-04en_ZA
dc.descriptionThesis (MScMedSc)-- Stellenbosch University, 2014.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The commercial and military deep diving environment is typically a low visibility environment, where dependence on the visual senses often needs to be replaced by a reliance on tactile senses. This thesis reviewed the current knowledge regarding neuropsychological manifestations of nitrogen narcosis and exposed a number of shortcomings in the current body of knowledge. In particular, the human performance effects of hyperbaric exposure on tactile perception and memory have not been systematically studied. It is further not clear, how exactly psychological factors (e.g. anxiety, mood states) and biographical factors (e.g. age, education, technical exposure, experience) might influence tactile perception and memory performance under conditions of hyperbaric exposure. The correlation between subjective experiences of narcosis, tactile performance, and psychological and biographical variables is also unknown. This study thus set out to investigate certain neuropsychological aspects of nitrogen narcosis, with special reference to tactile perception and memory, and to examine the relationships of tactile performance with other psychological and biographical factors. The effects of experimental hyperbaric exposure (EHE) on tactile (form) perception and tactile shape memory were examined by testing these functions at 6 ATA and 1 ATA, using a cross-over design where two groups completed the same tasks, in opposite sequence. The psychological variables included trait anxiety, transient mood states, and subjective ratings of narcosis, while the biographical variables included age, education, and previous technical exposure. The results demonstrated the detrimental effect of nitrogen narcosis on tactile form perception and manipulation, irrespective of the sequence of testing. It also demonstrated this effect on tactile form memory, although the sequence of testing also played a role here. Higher trait anxiety was associated with poorer recall, and tension was associated with a larger decrement in recall performance, while fatigue was associated with poorer task completion. Subjective experiences also played a role, where feelings of physical anxiety (i.e. increased arousal) were associated with better recall, and feelings of cognitive suppression (decreased arousal) were associated with a larger decrement in recall performance. Lower academic attainment was associated with poorer recall, while higher diving qualification was associated with better recall. Performance on the surface was a good predictor of performance at depth. Qualitative analysis rendered three themes, namely focus vs. distraction, following instructions, and shape memory. Psychometric properties of the subjective narcosis measure were also reported. Theoretical implications include support for the slowed information processing model when completing complex neuropsychological tasks, as well as support for the memory model, thus suggesting that this particular pattern of memory impairment occurs because encoding under narcosis produces a weaker memory trace than normal. Lastly, the study has a number of implications for industry. For example, divers need to compensate for slowed task completion by, firstly, planning more time to complete complex tasks, and secondly, by practicing those tasks prior to the actual deep dive (either on the surface or in shallow water). The need for using additional forms of recording of events or objects at depth, to aid memory encoding and subsequent recall at surface was also emphasised.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Kommersieële en militêre duik vind dikwels plaas in ‘n omgewing met swak sig, waar duikers moet staatmaak op taktiele sintuie, eerder as op visuele sintuie. Die tesis begin met ‘n oorsig oor die huidige kennis rakende neurosielkundige verskynsels van stikstof narkose, en het ‘n aantal tekortkominge gevind. Meer spesifiek, die menslike faktor in die effek van hiperbariese druk op taktiese persepsie en geheue is nog nie sistematies bestudeer nie. Dit is verder nie duidelik presies hoe sielkundige faktore (angs, gemoedstoestande) en demografiese faktore (ouderdom, opvoeding, tegniese blootstelling, ondervinding) taktiele persepsie en geheue onder toestande van hiperbariese druk sou beïnvloed nie. The korrelasie tussen die subjektiewe ervaring van narkose, taktiele taakverigting, en sielkundige en biografiese veranderlikes is ook nie bekend nie. Die studie het verskeie neurosielkundige aspekte van stikstof narkose, met spesifieke verwysing na taktiele persepsie en geheue, sowel as die verhouding tussen taktiele prestasie en sielkundige en biografiese faktore ondersoek. Die effek van hiperbariese druk op taktiele persepsie en geheue is ondersoek deur hierdie funksies te toets by 6 en 1 ATA, deur middel van ‘n oorkruis studie ontwerp, waar twee groepe die take voltooi het, in teenoorgestelde volgorde. Die sielkundige veranderlikes het bestaan uit trek-angs, tydelike gemoedstoestande, en die subjektiewe evaluering van narkose, terwyl die biografiese veranderlikes ouderdom, opvoeding, en vorige tegniese blootstelling ingesluit het. Die resultate het die nadelige effek van stikstof narkose op taktiele vorm persepsie en manipulasie gedemonstreer, ongeag die rigting van toetsing. Dit het ook hierdie effek op taktiele vorm geheue gedemonstreer, hoewel die rigting van toetsing wel hier ‘n rol gespeel het. Hoër trek-angs was geassosieër met swakker herroeping, en spanning met ‘n groter agteruitgang in herroeping, terwyl matheid geassosieer was met swakker taakvoltooiing. Subjektiewe ervarings het ook ‘n rol gespeel, met ervarings van fisiese spanning (verhoogde opwekking) geassosieer met beter herroeping, en ervarings van kognitiewe onderdrukking (verlaagde opwekking) met groter agteruitgang in herroeping. Laer akademiese kwalifikasie was geassosieer met swakker herroeping, terwyl hoër duik kwalifikasie geassosieer was met beter herroeping. Taakverrigting op die oppervlak was ‘n goeie voorspeller van prestasie op diepte. Kwalitatiewe analiese het drie temas geidentifiseer, naamlik fokus vs. afleibaarheid, die volg van instruksies, en vorm geheue. Die psigometriese eienskappe van die subjektiewe narkose meetinstrument is ook gerapporteer. Teoretiese implikasies van die studie sluit in ondersteuning vir die vertraagde prosesseringsmodel, wanneer komplekse neurosielkundige take voltooi word, sowel as ondersteuning vir die model vir hierdie spesifieke herroepingspatroon wat ‘n swakker geheuespoor laat wanneer enkodering plaasvind onder toestande van narkose. Die studie het ook praktiese implikasies vir industrie. Dit is byvoorbeeld nodig om te kompenseer vir vertraagde taakvoltooïng deur, eerstens, die beplanning vir meer tyd om komplekse take te voltooi, en tweedens, deur daardie take te oefen voor die diep duik plaasvind. Die noodsaaklikheid vir additionele maniere om gebeure of voorwerpe op diepte vas te lê is ook beklemtoon.af_ZA
dc.format.extent87 p. : ill.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/86406
dc.language.isoen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectNeuropsychologyen
dc.subjectDissertations -- Community healthen_ZA
dc.subjectTheses -- Community healthen_ZA
dc.subjectInert gas narcosisen_ZA
dc.subjectInert gas narcosis -- Psychological aspectsen_ZA
dc.subjectDeep diving -- Physiological aspectsen_ZA
dc.subjectUCTDen_ZA
dc.titleA cross-over study investigating specific aspects of neuropsychological performance in hyperbaric environmentsen
dc.typeThesis
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
vanwijk_crossover_2014.pdf
Size:
2.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.98 KB
Format:
Plain Text
Description: