Plaaslike magsopset teoretisering : 'n sintetiese bydrae as gids vir die ontleding van Suid-Afrikaanse plaaslike magsopsette

dc.contributor.advisorGroenewald, C. J.
dc.contributor.authorZaaiman, Stephanus Johannes
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Sociology and Social Anthropology.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:59Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:59Z
dc.date.issued2001-12
dc.descriptionThesis (PhD)--Stellenbosch University, 2001.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: 1. Aim of study The main aim of this study is to collect and evaluate the different ways of the theorizing of local power configurations and to assemble the elements thereof in a theoretical framework. A conclusion on the significance thereof for the South-African context is then drawn. To reach this aim, it was attempted to identify all the basic elements of all local power configurations and to show how the contents thereof change continuously and are determined by the powers therein. 2. The nature of local power configurations Local power configurations are those networks of dynamic relations, which occur between persons and groups and between persons and their needs, institutions and social, economical, political and natural environments, which influence people of a local political area, their actions and opinions and thus control the issues and people of that area. Local power configurations therefore consist of nine elements namely (1) changes which are continuously caused by (2) the biological characteristics and (3) interpretation of people and (4) by active powers which try to influence them. They are also further influenced by natural powers (they are (5) the natural environment, (6) people's needs and (7) natural resources) and created powers (they are (8) social patterns and products, (9) economic order and (10) political processes and structures). These basic elements of local power configurations exist under higher power configurations which consist of the same elements. The complexity of local power configurations is related to the overlapping of elements between these different power configurations. Neighbouring local power configurations can also share elements so that changes in the elements of one power configuration can have an influence on the neighbouring one. Similarly the changes in the elements of the power configurations on higher levels such as region, national and global also have important implications for the elements of local power configurations. Since active powers bring their influence to bear according to their conscious or unconscious interpretation of their situation, their exercise of power is therefore continually unique and therefore unexpected changes of the elements may occur. In order to prevent this, the national power configuration tries to structure the local power configuration in such a way that it limits its space for unique power actions. In this study the relations between these powers and how they influence each other are treated in detail. 3. South African local power configurations The local power configurations of South Africa function according to the same elements that occur at all local power configurations. The uniqueness of the South African local power configurations lies only in the contents which are given to it in South Africa. The contents of South African local power configurations are largely prescribed by the constitution and national laws. They specify the functioning of local politics in South Africa, which forms an important aspect of local power configurations. This, together with the nature of the South African cultural milieu and the nature of the natural environment and human needs, has an important impact on local power configurations. Yet local South African people and groups maintain their ability through their interpretation to act within their circumstances in original ways and bring about positive or negative changes to people's quality of life. 4. Guide material This study tries to furnish guide material to prospective researchers of South African local power configurations. Thereby academics can make a contribution so that local power configurations are directed towards change which is beneficial to the people.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: 1. Doel van studie Die oorhoofse doel van hierdie studie is om die verskillende wyses van teoretisering oor plaaslike magsopsette te versamel, te beoordeel en die elemente daarvan in 'n teoretiese raamwerk saam te vat en 'n gevolgtrekking te maak oor die betekenis daarvan vir die Suid-Afrikaanse konteks. Om hierdie doel te bereik, is gepoog om die basiese elemente van alle plaaslike magsopsette te identifiseer en aan te toon hoedat die inhoud daarvan voortdurend verander en bepaal word deur die magte daarin. 2. Aard van plaaslike magsopsette Plaaslike magsopsette is daardie netwerk van dinamiese verhoudinge, wat voorkom tussen persone en groepe en tussen hulle en hul behoeftes, instellings en sosiale, ekonomiese, politieke en natuurlike omgewings, wat mense, van 'n plaaslike politieke gebied, se handelinge en beskouings beinvloed en so die sake en mense in daardie gebied beheer. Plaaslike magsopsette behels dus (1) verandering wat voortdurend deur (2) menslike biologiese eienskappe en (3) betekenisgewing veroorsaak word en (4) aktiewe magte wat dit probeer beinvloed. Dit word ook beinvloed deur natuurlike magte, (dit is (5) die natuurlike omgewing, (6) menslike behoeftes en (7) natuurlike hulpbronne) en geskepte magte (dit is (8) sosiale patrone en produkte, (9) ekonomiese ordening en (10) politieke prosesse en strukture). Hierdie basiese elemente van plaaslike magsopsette staan onder hoer magsopsette wat uit dieselfde elemente bestaan. Die ingewikkeldheid van magsopsette hou verband met die oorvleueling van elemente tussen hierdie verskillende magsopsette. Naburige plaaslike magsopsette kan ook elemente deel sodat die verandering in een magsopset se elemente 'n invloed op die naburige een het. So ook het die verandering in die elemente van die magsopsette op hoer vlakke soos streek, nasionaal en globaal ook belangrike implikasies vir die elemente van die plaaslike magsopset. Omdat aktiewe magte hulle invloed laat geld volgens hulle bewustelike of onbewustelike betekenisgewing van hulle situasie, veroorsaak dit dat hulle magsuitoefening voortdurend uniek kan wees en onverwagte wysigings aan die elemente tot gevolg kan he. luis om dit te verhoed poog die nasionale magsopset om die plaaslike magsopset so te struktureer dat dit beperkte ruimte vir unieke magshandelinge laat. In hierdie studie word hierdie verhoudinge tussen hierdie magte en hoe hulle mekaar kan beinvloed breedvoerig behandel. 3. Suid-Afrikaanse plaaslike magsopsette Suid-Afrika se plaaslike magsopsette funksioneer op grond van dieselfde elemente wat by aIle plaaslike magsopsette voorkom. Die uniekheid van Suid-Afrika se plaaslike magsopsette Ie aIleen in die inhoud wat in Suid-Afrika daaraan gegee word. Die inhoud van Suid-Afrikaanse plaaslike magsopsette word grootliks voorgeskryf deur die grondwet en nasionale wette. Dit spesifiseer die funksionering van die plaaslike politiek in Suid- Afrika, wat 'n belangrike aspek van plaaslike magsopsette uitmaak. Dit, tesame met die aard van die Suid-Afrikaanse kulturele milieu en die stand van die natuurlike omgewing en menslike behoeftes, het 'n belangrike impak op plaaslike magsopsette. Tog behou plaaslike Suid-Afrikaanse mense en groepe deur hulle betekenisgewing die vermoe om in hulle omstandighede op oorspronklike wyses te handel en positiewe of negatiewe veranderings aan mense se lewensgehalte aan te bring. 4. Gidsmateriaal Hierdie studie poog om gidsmateriaal te verskaf aan voornemende navorsers van Suid- Afrikaanse plaaslike magsopsette. Daardeur kan akademici 'n bydrae lewer dat plaaslike magsopsette gerig word op verandering wat vir plaaslike mense voordelig is.af_ZA
dc.format.extent448 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52401
dc.language.isoaf_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSocial change -- Research -- South Africaen_ZA
dc.subjectDemocracy -- South Africa -- Historyen_ZA
dc.subjectSouth Africa -- Politics and government -- 1994-en_ZA
dc.subjectDissertations -- Sociology and social anthropologyen_ZA
dc.subjectTheses -- Sociology and social anthropologyen_ZA
dc.titlePlaaslike magsopset teoretisering : 'n sintetiese bydrae as gids vir die ontleding van Suid-Afrikaanse plaaslike magsopsetteaf_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
zaaiman_plaaslike_2001.pdf
Size:
134.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: