The contributing role of some circumstantial factors in fueling family violence

Date
2000-12
Authors
Pretorius, Cornell Willem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study was to determine whether any relationship existed between identified circumstantial factors about the living conditions of black families and specific conflict tactics employed by them in an informal settlement in the Helderberg basin. The research hypothesis is founded on crime statistics for the past five years for the Helderberg basin that have shown a generally higher crime incidence/reporting rate for informal and low cost-housing compared to more affluent areas in the basin (CIAC, 2000). The purpose of exploring the existence of such a relationship was to highlight particular circumstantial factors, assisting decision makers at local government to intervene more effectively in terms of funds and resources to ensure safer community. A semi-structured questionnaire, developed by the author, was used to determine the presence of circumstantial factors in this community; the Conflict Tactic Scales, (CTS), developed by Straus (1979), served as the measure to assess the predominant conflict tactics employed by families in Nomzamo, an informal settlement in the Helderberg basin. Fifty families (2 members per family) participated in the study with one condition that one of the members should be a child between the ages of 12 and 17. The only significant relationship that was obtained was between the circumstantial factorlevel of education, and the conflict tactic-physical assault between spouses, which highlights the fact that continued education raises ones' awareness and empowers one to speak out against violence in the home. Possible reasons were offered, given that no other significant trends could be determined in the study and recommendations for future research in this field are made.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die studie was om vas the stelof daar enigsins 'n verband bestaan tussen bepaalde omgewingsfaktore verwant aan die lewensomstandighede van swart gesinne in 'n informele nedersetting in the Helderberg-kom en spesifieke konflik strategieë deur hulle gebruik. Die navorsing hipotese spruit voort uit misdaad statistiek oor die afgelope vyf jaar vir die Helderberg-kom, wat oor die algemeen 'n hoë misdaadaanmeldingsyfer vertoon vir informele en lae-koste behuising areas in vergeleke met meer gegoede areas in die kom (CIAC, 2000). Die bepaling of daar wel 'n verband bestaan, het ten doelom besluitmakers binne plaaslike owerhede te assisteer om fondse tot hul beskikking, meer effektief aan te wend om misdaad verder te bekamp en die gemeenskap te beveilig. Die bepaling van die teenwoordigheid van omgewingsfaktore binne die gemeenskap, is gedoen deur middel van 'n semi-gestruktureerde vraelys wat deur die skrywer ontwikkel is; om vas te stel welke konflik strategieë meerendeels deur gesinne gebruik word in dié informele nedersetting, is gebruik gemaak van die Conflict Tactic Scales (CTS) soos ontwikkel deur Straus (1979). Vyftig gesinne (twee lede per gesin) het deelgeneem aan die studie met die voorwaarde dat een van die lede van die gesin 'n adolessent tussen 12 en 17 moes wees. Die enigste beduidenswaardige verband wat verkry is, was tussen die omgewingsfaktor - opvoedingspeil, en die konflik strategie - fisiese aanranding tussen eggenote. Dit dui daarop dat met toenemende onderrig, verhoog 'n mens se gewaarwordig en word 'n mens bemagtig om 'n standpunt in te neem teen geweld in die huis. Sekere redes word aangevoer gegee die feit dat geen ander beduidende verbande voortgespruit het uit die studie nie en voorstelle vir verder navorsing in dié veld word gegee.
Description
Thesis (MA) -- University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Family violence -- South Africa -- Effect of education on, Blacks -- South Africa -- Family relationships, Marital violence -- South Africa, Dissertations -- Psychology
Citation