Geospatial modelling of relationships between select recreational user groups' social values and ecosystem services in the Cape Peninsula of South Africa.

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Integrative ecosystem service (ES) assessments are crucial to completely assess the benefits of ES and to evaluate synergies and trade-offs among ES. Numerous ES studies have investigated biophysical ES assessments and economic valuation, although social values (SVs) remain under-represented. Integrated modelling of SV maps and biophysically modelled services (BpSs) provide an integrated approach to incorporating SV into ES assessments, through social-ecological hotspot mapping of ES and regression analysis. This study aimed to investigate the relationships between recreational users’ social values and ecosystem services in the Cape Peninsula of the Western Cape province in South Africa. The following four objectives were set to achieve the overall aim of the study: 1) review literature to determine the current discourses and state of research on ES determination; 2) investigate the types and spatial distribution of social values linked to ecosystems in the Cape Peninsula using a participatory mapping exercise; 3) evaluate and quantify the spatial distribution of biophysically modelled services in the Cape Peninsula and 4) investigate the relationships of social values and distribution of biophysical services within the Cape Peninsula. Social values for Ecosystem services (SolVES) was used to model 11 SV for the Cape Peninsula based on questionnaire results. The Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs (InVEST) tool was used to model four BpSs based on geospatial biophysical data. A hotspot analysis on cumulative SV and BpS layers was conducted using the Getis-Ord Gi* statistic, to produce hotspot and coldspot maps of SVs and BpS. A regression analysis using the Ordinary Least Squares (OLS) tool was done to determine the relationships between SVs and BpSs These findings of the study provided areas of potential trade-offs conflict where there is a disconnect between SVs and BpSs, and where SVs and BpSs overlap, but are possibly not complementary. The study also highlighted potential areas (where SVs and BpSs values overlap) for stakeholder engagement in ES conservation. The weak relationship between biological diversity and habitat quality indicated limited respondents’ recognition of habitat quality. These findings can be incorporated within the management plans of conservation decision-makers such as South African National Parks (SANParks) to improve sustainable and inclusive ES conservation and planning, and to ensure SVs are included in ES assessments for the Cape Peninsula.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Assesserings van geïntegreerde ekosisteemdienste (ED) is noodsaaklik om die voordele daarvan volledig te evalueer en om sinergieë en afwykings tussen dienste te evalueer. Talle ED-studies het biofisiese ED-assesserings en ekonomiese waardasie ondersoek, hoewel sosiale waardes (SW’s) onderverteenwoordig bly. Geïntegreerde modellering van SW-kaarte en biofisies-gemodelleerde dienste (BpS) bied 'n geïntegreerde benadering om SW’s by ES-assesserings in te sluit deur middel van sosiaal-ekologiese brandpuntkartering van ED en regressieanalise. Hierdie studie het ten doel gehad om die verwantskappe tussen ontspanningsgebruikers se sosiale waardes en ekosisteemdienste in die Kaapse Skiereiland van die Wes-Kaap Provinsie in Suid-Afrika te ondersoek. Die volgende vier doelwitte is gestel om die oorhoofse doel van die studie te bereik: 1) hersien literatuur om die huidige diskoerse en stand van navorsing oor ES-bepaling te bepaal; 2) ondersoek die tipes en ruimtelike verspreiding van sosiale waardes gekoppel aan ekosisteme in die Kaapse Skiereiland deur van 'n deelnemende geografiese inligtingstelseloefening gebruik te maak; 3) evalueer en kwantifiseer die ruimtelike verspreiding van biofisies-gemodelleerde dienste in die Kaapse Skiereiland; en 4) ondersoek die verwantskappe van sosiale waardes en verspreiding van biofisiese dienste binne die Kaapse Skiereiland. SolVES is gebruik om 11 SW-kaarte te genereer wat op vraelysdata gebaseer is. InVEST is gebruik om vier biofisies-gemodelleerde dienste te modelleer gebaseer op georuimtelike biofisiese data. 'n Warmkolanalise op kumulatiewe SW- en BpS-lae was uitgevoer deur die Getis-Ord Gi*-statistiek te gebruik om warmkol- en kouekolkaarte van SW’s en BpS’e te produseer. 'n Regressieanalise is gedoen deur gebruik te maak van die Ordinary Least Squares (OLS)-instrument om die verwantskappe tussen SW’s en BpS’e te bepaal. Hierdie bevindinge van die studie het gebiede van potensiële konflik verskaf waar daar 'n skeiding tussen SW's en BpS'e is en waar SVs en BpSs oorvleuel, maar moontlik nie komplementêr is. Die studie het ook potensiële gebiede (waar die waardes van SW's en BpS'e oorvleuel) waar belanghebbendes op die gebied van ES-bewaring kan betrokke raak. Die swak verband tussen biologiese diversiteit en habitatkwaliteit het daarop gedui dat beperkte respondente erkenning gee aan habitatkwaliteit. Hierdie bevindinge kan opgeneem word in die bestuursplanne van bewaringsbesluitnemers soos Suid-Afrikaanse Nasionale Parke (SANParks) om volhoubare en inklusiewe ES-bewaring en -beplanning te verbeter, en om te verseker dat SW's by ED-assesserings vir die Kaapse Skiereiland ingesluit word.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation