'n Bedryfsielkundige ondersoek na die verband tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing by middelvlakbestuurders

Date
1996
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
It is the aim of every worker to experience satisfaction at work. At the same time the organization expects satisfactory performance from workers. When the worker enjoys job satisfaction and is considered as satisfactory by the organization, occupational adjustment will be experienced. According to relevant literature social support can be identified as a factor having an influence on occupational adjustment. An attempt was made in this study to determine whether a relationship exists between the social support that a person receives and occupational adjustment. Various sources of social support exist. Four of these were focused on. They are, the person 's co-workers, superiors, family and friends. The relationship that each of these sources of social support has with occupational adjustment was investigated. The study also focused on the influence that locus of control has on the relationship between social support and occupational adjustment. Finally, the influence that gender has on the relationship between social support and occupational adjustment was put under scrutiny. The sample in this study is compiled of 131 mid-level managers in the banking sector. For the purposes of measuring social support and occupational adjustment, the Work and Support Network Satisfaction Scale of Maynard (1986) was used. The Internal-External Locus of Control Scale, which was developed by Rotter (1966) and adapted by Lefcourt (1982) and Phares (1976), was used in order to measure locus of control.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit is elke werker se strewe om satisfaksie in sy werk te ervaar. Tegelykertyd verwag die organisasie ook van sy werkers bevredigende resultate. Wanneer die werker as bevredigend deur die organisasie beskou word en wanneer hy tegelykertyd satisfaksie uit sy werk verkry, word beroepsaanpassing ervaar. Sodanige beroepsaanpassing kan gesien word as 'n belangrike vereiste vir individuele asook organisatoriese doeltreffendheid. In die literatuur word sosiale ondersteuning geidentifiseer as 'n faktor wat 'n invloed kan hê op die beroepsaanpassing wat 'n persoon ervaar. In hierdie studie is daar gepoog om te bepaal of daar 'n verband tussen die sosiale ondersteuning wat 'n person ontvang en sy beroepsaanpassing bestaan. Daar bestaan verskeie bronne van sosiale ondersteuning. Die studie fokus op vier van hierdie bronne, naamlik die persoon se medewerkers, meerderes, familie en vriende. Die verband wat elkeen van hierdie bronne met beroepsaanpassing het, is ondersoek. Die studie fokus voorts op die invloed wat lokus van kontrole op die verwantskap tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing het. Laastens is die invloed van geslag op die verwantskap tussen sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing onder die soeklig geplaas. Die steekproef in die studie bestaan uit 131 middel vlakbestuurders in die banksektor. Vir die meting van sosiale ondersteuning en beroepsaanpassing is daar van die Werk en Ondersteuningsnetwerk Satisfaksie Skaal van Maynard (1986) gebruik gemaak. Die Interne-Eksterne Lokus van Kontrole Skaal wat deur Rotter (1966) ontwikkel is en deur Lefcourt (1982) en Phares (1976) aangepas is, is as meting van lokus van kontrole gebruik.
Description
Tesis (M.A.) -- Universiteit van Stellenbosch, 1996.
Keywords
Middle managers, Social networks, Locus of control, Adjustment (Psychology), Job satisfaction, Work -- Psychological aspects, Dissertations -- Industrial psychology
Citation
Collections