Turbine layout for and optimization of solar chimney power conversion units

Date
2008-12
Authors
Fluri, Thomas Peter
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The power conversion unit of a large solar chimney power plant converts the fluid power, first into mechanical power, and then into electrical power. In this dissertation a tool is developed to determine the layout and the number of turbines of the solar chimney power conversion unit providing the lowest cost of electricity. First, the history of the solar chimney concept and the related fields of research are presented. Potential features and configurations of the power conversion unit are introduced, and it is shown how the solar chimney power conversion unit compares to those of other applications. An outline of the dissertation is given, and its potential impact is discussed. An analytical turbine model is developed. Several modelling approaches and the performance of single rotor and counter rotating turbine layouts are compared. Preliminary turbine designs are investigated, experimentally and numerically. The main aim of the experimental investigation is to verify the applicability of the loss model used in the analytical turbine model. The aim of the numerical investigation is to evaluate a commercial software package as a tool in context with solar chimney turbines. For each component of the power conversion unit an analytical performance model is introduced. Using these models, the single vertical axis, multiple vertical axis and multiple horizontal axis turbine configurations are compared from an efficiency and energy yield point of view, and the impact of the various losses on the overall performance is highlighted. A detailed cost model for the power conversion unit is also presented. To optimize for cost of electricity this cost model is then linked to the performance models, and the resulting optimization scheme is applied to several plant configurations. It is shown that for a large solar chimney power plant the power conversion unit providing minimal cost of electricity consists of multiple horizontal axis turbines using a single rotor layout including inlet guide vanes.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die drywingsomsettingseenheid van ’n groot sonskoorsteenaanleg sit die vloeidrywing om, eers in meganiese drywing en dan in elektriese drywing. In hierdie proefskrif word ’n gereedskapstuk ontwikkel om die uitleg en aantal turbines van die sonskoorsteen-drywingsomsettingseenheid te bepaal wat die laagste koste van elektrisiteit lewer. Eerstens word die geskiedenis van die sonskoorsteen en verwante navorsingsvelde behandel. Moontlike eienskappe en konfigurasies vir die drywingsomsettingseenheid word voorgestel, en daar word aangetoon hoe die sonskoorsteendrywingsomsettings- eenheid vergelyk met ander toepassings. ’n Raamwerk van die proefskrif word gegee, en die potensiële trefkrag daarvan word bespreek. ’n Analitiese turbine-model word ontwikkel. Verskeie nabootsingsbenaderings en die vertoning van ’n enkelrotor en teenroterende turbine-uitlegte word vergelyk. Voorlopige turbine-ontwerpe word ondersoek, eksperimenteel en numeries. Die hoofdoel van die eksperimentele ondersoek is om die toepaslikheid van die verliesmodel in die analitiese turbine-model te bevestig. Die doel van die numeriese ondersoek is om kommersiële sagteware op te weeg as ’n gereedskapstuk in die konteks van sonskoorsteenturbines. Vir elke onderdeel van die drywingsomsettingseenheid word ’n analitiese model voorgestel. Met gebruik van hierdie modelle word die enkele vertikale-as, die veelvoudige vertikale-as an die veelvoudige horisontale-as turbinekonfigurasies vergelyk vanuit ’n benuttingsgraad- en energie-opbrengsoogpunt,en die uitwerking van die verskillende verliese op die algehele gedrag word uitgewys. ’n Kostemodel in besonderhede word vir die drywingsomsettingseenheid aangebied. Om vir die koste van elektrisiteit te optimeer word hierdie kostemodel dan gekoppel aan die vertoningsmodelle, en die gevolglike optimeringskema word toegepas op verskeie aanlegkonfigurasies. Daar word aangetoon dat vir ’n groot sonskoorsteenaanleg die drywingsomsettingseenheid wat die minimumkoste van elektrisiteit gee, bestaan uit veelvoudige horisontale-as turbines met enkelrotoruitleg en inlaatleilemme.
Description
Thesis (PhD (Mechanical and Mechatronic Engineering))--Stellenbosch University, 2008.
Keywords
Solar chimney power plant, Turbine modelling, Minimization of cost of electricity, Dissertations -- Mechanical engineering, Theses -- Mechanical engineering, Solar power plants, Energy conversion, Turbines
Citation