Uncovering the wounds in Inxeba-The Wound : the value of posttraumatic public theology for considering masculinity constructions within amaXhosa initiation schools

Date
2023-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis explores the value of Posttraumatic Public Theology in considering the masculinity constructions within amaXhosa initiation schools. This study is performed by uncovering the wounds using the film Inxeba-The Wound, which captures well the complexities of the amaXhosa hegemonic masculinity. Inxeba-The Wound provides a platform for this study to employ gender-critical lenses, which have been used in this thesis. Furthermore, the study used hermeneutical lenses, the work of Shelly Rambo on a Posttraumatic Public Theology, to address the construction of wounds from and within amaXhosa initiation schools. This study proposes that Posttraumatic Public Theology is well suited to study amaXhosa initiation as a system that constructs masculinities that are harmful in forming boys into manhood. The critical engagement of intersectional themes like masculine gender construction, gender-based violence and sexual orientation in Inxeba-The Wound proves that amaXhosa initiation schools, from their harmful practices, are a source of wounding the bodies of non-conforming groups such as women, girls, and queer men. However, this study also argues that Inxeba-The Wound can serve as a trauma narrative of survival of queer men bodies and women's bodies. The illustration in this chapter has been done through the pedagogy of discomfort as a meaningful facilitator of difficult conversations like amaXhosa initiation schools. This study thus proposes that a film like Inxeba – The Wound to challenge harmful cultural practices within amaXhosa initiation schools. This study reveals an urgent need for amaXhosa communities to recognize the challenges faced by the initiation schools, whose initial purpose is to build and make a home (including communities) flourish through maleness. However, the portrayal of some of the harmfulness at amaXhosa initiation schools (if not all) is extremely concerning because of the violation and violence to other bodies and self. The kind of damaging practices, prescribed or not, are absorbed with dehumanizing effects on women, girls, and queer men, requiring urgent communal attention to restore the meaning of these initiation schools to their intended purpose. This study makes a case for alternative forms of masculinity construction that can be redemptive for all bodies to be free and respected by all people. The architecture of the amaXhosa initiation schools is a hope to heal the wounds they have created and continue to cause, only if amaXhosa communities act soonest to stop the wounding of the others in these initiation schools.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis ondersoek die waarde van Posttraumatiese Publieke Teologie in die oorweging van die manlikheidskonstruksies binne amaXhosa-inisiasieskole. Hierdie studie word uitgevoer deur die wonde te ontbloot deur die film Inxeba-The Wound te gebruik, wat die kompleksiteite van die amaXhosa hegemoniese manlikheid goed vasvang. Inxeba-The Wound bied 'n platform vir hierdie studie om geslagskritiese lense te gebruik, wat in hierdie tesis gebruik is. Verder het die studie hermeneutiese lense, die werk van Shelly Rambo oor 'n Posttraumatiese Publieke Teologie, gebruik om die bou van wonde van en binne amaXhosa-inisiasieskole aan te spreek. Hierdie studie stel voor dat Posttraumatiese Publieke Teologie goed geskik is om amaXhosa-inisiasie te bestudeer as 'n sisteem wat manlikheid konstrueer wat skadelik is om seuns tot manlikheid te vorm. Die kritiese betrokkenheid van intersekssionele temas soos manlike geslagskonstruksie, geslagsgebaseerde geweld en seksuele oriëntasie in Inxeba-The Wound bewys dat amaXhosa-inisiasieskole, vanweë hul skadelike praktyke, 'n bron is van die wond van die liggame van nie- konformerende groepe soos vroue, meisies en vreemde mans. Hierdie studie voer egter ook aan dat Inxeba-The Wound kan dien as 'n trauma-narratief van oorlewing van vreemde mansliggame en vroue se liggame. Die illustrasie in hierdie hoofstuk is gedoen deur die pedagogie van ongemak as 'n betekenisvolle fasiliteerder van moeilike gesprekke soos amaXhosa-inisiasieskole. Hierdie studie stel dus voor dat 'n film soos Inxeba–The Wound skadelike kulturele praktyke binne amaXhosa-inisiasieskole uitdaag. Hierdie studie toon 'n dringende behoefte aan amaXhosa-gemeenskappe om die uitdagings te erken wat die inisiasieskole in die gesig staar, wie se aanvanklike doel is om 'n huis (insluitend gemeenskappe) te bou en te laat floreer deur manlikheid. Die uitbeelding van sommige van die skadelikheid by amaXhosa-inisiasieskole (indien nie almal nie) is egter uiters kommerwekkend as gevolg van die skending en geweld teenoor ander liggame en self. Die soort skadelike praktyke, voorgeskryf of nie, word geabsorbeer met ontmenslikende effekte op vroue, meisies en vreemde mans, wat dringende gemeenskaplike aandag vereis om die betekenis van hierdie inisiasieskole tot hul beoogde doel te herstel. Hierdie studie maak 'n saak vir alternatiewe vorme van manlikheidskonstruksie wat verlossend kan wees vir alle liggame om vry te wees en deur alle mense gerespekteer te word. Die argitektuur van die amaXhosa-inisiasieskole is 'n hoop om die wonde wat hulle geskep het en steeds veroorsaak, te genees, slegs as amaXhosa-gemeenskappe gou optree om die verwonding van die ander in hierdie inisiasieskole te stop.
Description
Thesis (MTh)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation