Maatskaplike werkers se sienings oor die uitdagings van dienslewering aan adolessente van geskeide ouers

Date
2022-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
AFRIKAANSE OPSOMMING: Egskeiding word al meer as ’n alledaagse verskynsel beskou en is globaal regoor verskeie kultuurgroepe aan die toeneem. Egskeiding gaan hand-aan-hand met konflik en verskeie uitdagings, maar wanneer daar kinders, veral adolessente, betrokke is, is egskeiding selfs meer ingewikkeld. Adolessensie word as ’n belangrike tussengang-lewensfase beskou waartydens verskeie ontwikkelings plaasvind wat die adolessent vir die volwasse wereld voorberei. Adolessensie self bestaan uit verskeie uitdagings en dit vind soms plaas dat adolessente van dieselfde ouderdom nie op dieselfde ontwikkelingsvlak is nie. Dus kom daar verskeie uitdagings van dienslewering aan adolessente na vore en kan dienslewering aan adolessente nie dieselfde benader word as dienslewering aan kinders of volwassenes nie. Min navorsing is beskikbaar rakende die uitdagings van dienslewering aan adolessente van geskeide ouers. Baie literatuur fokus op jonger kinders, of groepe kinders van egskeiding van alle ouderdomme. Hierdie studie poog om sodanige gaping in navorsing te oorbrug. Die doel van die studie was om ʼn begrip te ontwikkel van maatskaplike werkers se sienings oor die moontlike uitdagings wat dienslewering aan adolessente van geskeide ouers inhou. Tydens die studie is twee navorsingsvrae beantwoord, naamlik, “Wat is die siening van maatskaplike werkers oor die uitdagings van dienslewering aan adolessente van geskeide ouers?” saam met “Wat is die siening van maatskaplike werkers oor die uitdagings wat adolessente tydens egskeiding beleef?” ’n Kwalitatiewe navorsingsbenadering is gevolg en ’n verkennende en beskrywende navorsingsontwerp is ook benut aangesien daar min literatuur aangaande maatskaplike werkers se sienings oor die uitdagings van dienslewering aan adolessente van geskeide ouers beskikbaar is. ’n Doelbewuste steekproef saam met ’n sneeubalsteekproef is gebruik en agttien maatskaplike werkers het aan die studie deelgeneem. Hierdie maatskaplike werkers het dienste by verskeie organisasies in die Wes-Kaapse metropool en omliggende omgewings soos Overberg-, Helderberg- en Drakensteindistrik aan adolessente van geskeide ouers gelewer. ʼn Semi-gestruktureerde onderhoudskedule is tydens individuele onderhoude met die deelnemers benut om data in te samel. Weens die COVID-19 pandemie het onderhoude virtuele oor “Zoom” plaasgevind om die veiligheid van alle betrokke partye te verseker. Die bevindinge en gevolgtrekkings van die studie is dat dienslewering aangepas moet word aan adolessente. Egskeiding hou verskeie uitdagings vir adolessente in en van daardie uitdagings ontstaan tydens dienslewering aan adolessente. Uitdagings van dienslewering wat geïdentifiseer is sluit in die adolessent se houding teenoor dienslewering wat samewerking en motivering van dienslewering behels, die lewensfase waartydens dienste gelewer moet word, adolessente se impulsiewe denkwyse teenoor dienslewering, adolessente se emosionele intelligensievlak en dat hulle dit moeilik vind om te vertrou. Verder is ’n tekort aan beskikbare tyd van beide die adolessent en maatskaplike werkers as uitdagings van dienslewering geïdentifiseer. Daar word aanbeveel dat meer bewusmakingsprogramme oor die hantering van egskeiding aangebied word, dat vaardighede en opleiding oor die uitdagings van egskeiding verskerp word, en dat ondersoek word hoe effektiewe dienslewering aan adolessente gelewer kan word. Daar word ook aanbeveel dat meer hulpbronne beskikbaar gestel moet word ten einde meer maatskaplike werkers by skole aan te stel sodat maatskaplike dienste meer toeganklik vir adolessente van geskeide ouers kan wees. Voorstelle is ook gemaak vir toekomstige navorsing, veral aangaande die uitdagings van egskeiding vir adolessente in ’n multi-kulturele Suid-Afrikaanse konteks. Ten slotte is voorgestel dat toekomstige navorsing gedoen word oor hoe om egskeiding meer “kindervriendelik” te maak ten einde die uitdagings van egskeiding te verminder.
ENGLISH ABSTRACT: Divorce is increasingly seen as an everyday occurrence and is globally on the rise across various cultural groups. Divorce goes hand in hand with conflict and various challenges, but when children, especially adolescents, are involved, divorce itself is seen as more complicated. The life phase of adolescence can be seen as an important phase between childhood and adulthood where various development tasks take place to prepare adolescents for the adult world. Adolescence itself consists of several challenges. One of these challenges is that adolescents of the same age are not necessarily on the same level of development. Thus, several challenges regarding rendering services to adolescents arise and services to adolescents cannot be approached in the same manner as services to children or adults. Little research is available regarding the challenges of rendering services to adolescents of divorced parents. Many literature focuses on younger children, or group children of all ages of divorce together. The study seeks to bridge this gap in research. The goal of the study is to develop an understanding of social workers' views on the possible challenges that rendering services to adolescents of divorced parents pose. During the study, two research questions were answered, namely "What is the view of social workers on the challenges of rendering service to adolescents of divorced parents?" along with "What is the view of social workers about the challenges adolescents face during a divorce?" A qualitative research approach was followed and an exploratory and descriptive research design was utilised as there is little literature available regarding social workers' views on the challenges of service delivery to adolescents of divorced parents. A purposive sample together with a snowball sample was utilised which consisted of eighteen social workers who were providing services to adolescents of divorced parents at various organisations in the Western-Cape metropole and surounding areas including Overberg, Drakenstein and Helderberg. The research made use of a semi-structured interview schedule to collect data during individual interviews with the participants. Due to the COVID-19 pandemic, interviews were conducted electronically via "Zoom" to ensure the safety of all parties involved. The findings and conclusions of the study are that firstly, service delivery to adolescents should be approached differently. Divorce poses several challenges for adolescents and challenges arise during service delivery to adolescents. The accessibility of services and knowledge to provide services to adolescents have been identified as gaps. Recommendations have been made for more awareness programmes on dealing with divorce, training on the challenges of divorce as well as how to provide services to adolescents. It is also recommended that more accessible services be made available to support adolescents of divorced parents. Finally, suggestions have been made for future research, especially regarding the challenges of divorce for adolescents in the multi-cultural South African context. Furthermore, future research was proposed on how to make divorce more “child friendly” in order to reduce the challenges of divorce.
Description
Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Social service -- Vocational guidance -- South Africa -- Western Cape, Children of divorced Parents -- South Africa -- Western Cape, Children -- Services for -- South Africa -- Western Cape, Child welfare -- South Africa -- Western Cape, Social workers -- South Africa -- Western Cape, UCTD
Citation