Communal land and tenure security: analysis of the South African Communal Land Rights Act 11 of 2004

Date
2009-12
Authors
Johnson, Ebrezia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: In this thesis, the Communal Land Rights Act 11 0f 2004 is analysed in order to determine whether it can give effect to the constitutional mandate in terms of which it was promulgated, namely section 25(5), (6) and (9) of the Constitution. Land policy pertaining to land tenure reform is discussed to see how and to what extent it finds application in the Act. The time-consuming process pertaining to the registration of the community rules is investigated, and the implications where a community fails to adhere to this peremptory provision in the Act are explained. The thesis also analyses and discusses the functions of statutorily created institutions, like the land administration committee and the land rights boards, in the efficient management of land in rural areas. The aforementioned land administration committee is particularly problematic, since the Act provides that in cases where a recognised tribal authority exist, that institution “may” be considered as the land administration committee, subject to prescribed composition requirements as contained in the Act. The Traditional Leadership and Governance Framework Act will also be discussed since it intersects with the Communal Land Rights Act in this regard. The pending constitutional challenge which relates to this potentially problematic issue, will be discussed. The constitutional challenge of the Act by four communities’ is explored in order to indicate just how potentially problematic the institution of traditional leadership could be. vi This study also discusses and analyses the compromise contained in the Act, regarding the registration of the land title of a community and the registration of “new order rights” in the name of individuals. In this context the impact of this process on the efficacy on the current Deeds registration system is investigated. The Ministerial determination and its constitutional implications is yet another issue, examined in this study. All of these issues will have a negative impact on the implementation of the Communal Land Rights Act and especially on achieving tenure security.
AFRIKAANS OPSOMMING: In hierdie tesis word die Wet op Kommunale Grondregte 11 van 2004 geanaliseer om te bepaal of dit inderdaad voldoen aan die grondwetlike mandaat soos voorsien in art 25(5), (6) en (9) van die Grondwet. Die beleid van toepassing op grondbeheerhervorming word bespreek om te bepaal tot watter mate dit wel in die Wet aanwending vind. Die tydrowende prosedure van die registrasie van gemeenskapsreëls word ondersoek, asook die implikasies indien ‘n gemeenskap nie aan die voorskriftelike bepaling voldoen nie. Die tesis bespreek en evalueer ook die funksies van die twee instellings wat statutêr geskep is, naamlik grond administrasie komitees en grondregte rade. Die twee instellings is geskep met die doel om van hulp te wees in die effektiewe administrasie van grond in die kommunale areas. Dit is veral die grond administrasie komitee wat problematies is, omdat die Wet op Kommunale Grondregte bepaal dat waar ‘n gemeenskap ‘n erkende tradisionele owerheid het, hierdie owerheid beskou sal word as die grond administrasie komitee van daardie spesifieke gemeenskap. In hierdie konteks is ‘n bespreking van die Wet op Tradisionele Leierskap en Regeringsraamwerk, noodsaaklik. Die betwiste grondwetlike kwessie wat tot op hede nog onbeslis is wat hiermee verband hou, sal ook bespreek word. ‘n Kort uiteensetting word gedoen van die vier gemeenskappe wat die Wet op grondwetlik gronde aanveg om presies te probeer aantoon hoe problematies die instelling van tradisionele leierskap is. Hierdie studie bespreek en analiseer verder ook die kompromis wat getref is tussen registrasie van die titelakte in die naam van ‘n gemeenskap en die viii registrasie van sogenaamde “nuwe orde regte” in die naam van individue. Die impak van hierdie magdom registrasies op die bestaande registrasiesisteem word ook oorweeg. Die grondwetlikheid van die ministeriële besluitnemingsbevoegdheid word breedvoerig bespreek in hierdie studie. Al hierdie genoemde kwessies mag nadelige impak hê op die implementering van die Wet op Kommunale Grondregte en spesifiek ook op grondbeheerhervorming.
Description
Thesis (LLM (Private Law))--University of Stellenbosch, 2009.
Keywords
Dissertations -- Law, Dissertations -- Private law, Theses -- Law, Theses -- Private law
Citation