Armoede in 'n postmodernistiese Afrika

Date
2004-03
Authors
Van Deventer, Francois Abraham
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This thesis looks at poverty in the Third World and tries per implication to understand how the economy functions. Finally it suggests solutions for the poverty problem. The first chapter looks at the definition of poverty and why this subject is important to study. It also mentions that there are two ways to look at the poverty problem. The first is the structural thesis and the second the modernisation thesis. The second chapter looks at what the economy is and how it functions. It is emphasised that the economy should be considered to be a complex ecosystem and not a mechanical machine. The third chapter points out that there was a change in focus in the passed 50 years. Now education and information have become much more important. This change is known as postmodernism or globalisation and resulted in the decline of the power of the state. The economic success of countries like the USA, Britain, Japan and Germany is considered in the fourth chapter. The following factors are considered: • The geographic location of a region includes phenomena like the rainfall, natural disasters and mineral wealth. • Historical factors like colonial oppression and the self image of groups. • Diseases and nutrition which makes individuals less productive. • Cultural factors like self-discipline, diligence and an over emphasis of the supernatural • Property rights • Communalism and social capital • State intervention • Technology which makes it possible to produce more with less This chapter also looks at how these different factors interact together and makes the functioning of the complex economic system possible. In the fifth chapter we look at possible solutions for the poverty problem. It is pointed out that the “annexation of the means of production” is no solution. The ignoring of the problem is also rejected as no solution. The renewal of people’s mind is put forward as the solution. The last chapter has a look at the conclusions of the thesis.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie verhandeling poog om na die armoede in Derde Wêreld lande te kyk en dan per implikasie te verstaan hoe die ekonomie funksioneer en dan oplossings voor te stel. Die eerste hoofstuk kyk na wat die definisie van armoede is en hoekom dit belangrik is om na hierdie probleem te kyk. Dit wys ook daarop dat daar twee maniere is om na die armoede vraagstuk te kyk, naamlik die strukturele tesis en die modernisasie tesis. Die tweede hoofstuk kyk na wat die ekonomie is en hoe die ekonomie funksioneer. Daar word daarop gewys dat die ekonomie as ’n komplekse ekostelsel beskou moet word en nie as ’n meganistiese masjien nie. Die derde hoofstuk wys daarop dat daar die afgelope 50 jaar ’n klemverskuiwing in die wêreld plaasgevind het waar onderwys en inligting baie belangriker geword het. Hierdie tendens word postmodernisme of globalisering genoem en het onder andere daartoe gelei dat die staat se mag ingeperk is. In die vierde hoofstuk word na die ekonomiese sukses van lande soos die VSA, Brittanje, Japan en Duitsland gekyk. Daar word na die volgende faktore gekyk: • Die geografiese ligging van ’n gebied omsluit verskynsels soos reënval, natuurlike rampe en minerale rykdomme • Historiesefaktore soos koloniale onderdrukking en groepe se selfbeeld • Siektes en voeding wat mense minder produktief maak • Kultuurfaktore soos selfdissipline, hardwerkendheid en oorbeklemtoning van die bonatuurlike • Eiendomsreg • Kommunialisme en sosiale kapitaal • Staatsinmenging • Tegnologie wat dit moontlik maak om met minder meer te produseer Daar word ook in hierdie hoofstuk gekyk hoe hierdie verskillende faktore op mekaar inwerk om saam te werk om die komplekse ekonomiese stelsel te laat funksioneer. Ons kyk in die vyfde hoofstuk na moontlike oplossings vir die armoede vraagstuk. Daar word uitgewys dat “die anneksasie van die produksiemiddele en die herverdeling van rykdom” nie die oplossing is nie. Die ignorering van die probleem word ook afgewys. Die oplossing word voorgehou as die hernuwing van die denke van mense. In die laaste hoofstuk word die gevolgtrekking van hierdie verhandeling voorgehou.
Description
Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2004.
Keywords
Postmodernism -- Africa, Poverty -- Africa, Africa -- Economic conditions, Dissertations -- Applied ethics, Theses -- Applied ethics
Citation