Abstinence related training needs for youth in the context of HIV/AIDS in Newcastle Uniting Presbyterian Church

Date
2011-03
Authors
Mpofu, Buhle
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The aim of this research study was to investigate the needs of youth within the Uniting Presbyterian church in Newcastle to abstain from sex before marriage with a view to developing guidelines for an abstinence training program. Youth within the church are encouraged to abstain from sex until marriage as a strategy to prevent infection from HIV and other sexually transmitted diseases. It is therefore important to identify youth abstinence training needs. The project further evaluated current HIV and AIDS programs at Newcastle UPCSA and identified gaps between these programmes and the need for abstinence training for youth. Findings from this investigation provided recommendations for the development of guidelines for an HIV/AIDS youth friendly program that provides skills to abstain from pre-marital sex. This study elicited data from 25 young people (aged between 15-24 years, five of them male) and 3 leaders (2 coordinators and a local minister). Three types of data were collected namely: self administered questionnaires with 25 young people (aged 15-24 years), three in-depth interviews with two HIV and AIDS Coordinators and a local minister in charge of the congregation, and a focus group discussion with the same group of 25 youth. What came out clearly is that youth who already have children or those in romantic relationships are more likely to be sexually active than abstaining. Further to this, youths who experience pressure to abstain are doing so because of lack of opportunity and the pressure on them. The research concluded that the abstinence-only approach is not enough to address the needs of youth in preventing them from HIV infection. The author suggests that there is a need for a comprehensive approach to sexuality education for young people and recommended intervention strategies that will promote condom use in a targeted way to those who are sexually active, and provide them with relevant prevention information.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelwit van die navorsingstudie was om die jeug van die Verenigende Presbiteriaanse Kerk (VPK) van Newcaste se behoefte met betrekking tot voorhuwelikse seks te bepaal met die doel om riglyne daar te stel vir 'n onthoudingsopleidingsprogram vir die jeug. Die jeug binne die kerk word aangemoedig om hul te weerhou van voorhuwelikse seks as strategie om hul te beskerm teen MIV-infeksie asook ander seksueel oordraagbare siektes. Dit is derhalwe belangrik om die jeug se onthoudingsbehoeftes te identifiseer. Die projek het vervolgens huidige MIV- en VIGS-programme by die Newcastle VPK geëvalueer en uitvalle binne die programme en die opleidingsprogram vir onthoudings geïdentifiseer. Die bevindinge van hierdie ondersoek was gebruik om riglyne vir 'n MIV/VIGS jeugvriendelike program te ontwikkel om die jeug toe te rus met vaardighede om hulself te weerhou van voorhuwelikse seks. Die studie het data van 25 jong respondente gebruik (tussen die ouderdomme 15-24 jaar, waarvan vyf manlik) en drie leiers (twee koordineerders en 'n plaaslike pastoor). Drie tipes data is versamel, naamlik: vraelyste voltooi deur 25 jong mense (tussen die ouderdomme 15-24 jaar); drie in-diepte onderhoude met twee MIV en VIGS-koordineerders en 'n plaaslike pastoor in beheer van die gemeente, sowel as 'n fokus-groep besprekingsessie met dieselfde 25 jong mense van die groep. Die ondersoek het baie duidelik bewys dat jong mense wat alreeds kinders het of dié wat in 'n romantiese verhouding betrokke is, meer seksueel aktief blyk te wees as om onthouding toe te pas. Dit blyk verder dat die jeug wat aangemoedig word om onthouding toe te pas dit eerder doen as gevolg van die feit dat hul geen geleenthede het nie en ook na aanleiding van die druk wat op hul uitgeoefen word. Die studie het tot die slotsom gekom dat die slegs-onthoudingsbenadering nie voldoende is om die jeug se behoeftes tot die voorkoming van MIV aan te spreek nie. Die navorser beveel aan dat daar 'n noodsaaklikheid bestaan vir 'n omvattende benadering vir seksonderrig vir jong mense. Daar moet ook strategieë toegepas word om kondoomgebruik op 'n doelgerigte wyse toe te pas onder die jeug wat reeds seksueel aktief is en hulle toe te rus met die relevante inligting om voorkoming toe te pas.
Description
Thesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2011.
Keywords
Dissertations -- Industrial psychology, Theses -- Industrial psychology, Assignments -- Industrial psychology, Dissertations -- HIV/AIDS management, Theses -- HIV/AIDS management, Assignments -- HIV/AIDS management, Abstinence training program -- South Africa -- Newcastle
Citation