Educators, praxis and hope : a philosophical analysis of post-apartheid teacher education policy

Date
2014-12
Authors
Botman, Beryl Verna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This dissertation argues that teacher education and development policy lacks an explicit philosophy of education and a responding pedagogy that would promote transformation. Through a conceptual analysis of teacher education and development, the study points to a deficit in philosophical underpinning that calls for an inquiry into ontology − ways of being, and epistemology − ways of knowing to contribute to critical citizenship. I contend that it is in a Freirean philosophy of education and a pedagogy of hope that teacher education praxis establishes the notion of a teacher as an unfinished being. This dissertation contends that for this to become established practice, the authority of educators, teachers and learners, and their status as subjects of their own learning and teaching, have to become part of the reflexive praxis. A pedagogy of hope constitutes the unleashing of the emancipatory potential of a teacher as an agent of democratic change, authority and reflectiveness. In line with the National Development Plan and the Vision for 2030, and in order to make an impact on society, I suggest an agenda for mass-based dialogue for the re-orientation of current teacher education policy.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie proefskrif argumenteer dat beleid ten opsigte van onderwyseropleiding en -ontwikkeling nie eksplisiete opvoedingsfilosofie en ‘n ooreenstemmende pedagogie wat transformasie voorstaan, openbaar nie. ̓n Konseptuele analise van onderwyseropleiding en -ontwikkeling wys op die afwesigheid van ̓n filosofiese onderbou, wat vereis dat ’n ondersoek van ontologie, as wyses van wees of bestaan, en epistemologie, as wyses van weet of met kennis omgaan, tot kritiese burgerskap kan bydra. Ek gaan van die veronderstelling uit dat dit in ̓n opvoedingsfilosofie en ̓ isn pedagogie van hoop, soos deur Freire voorgestel, dat onderwyserpraksis die idee kan vestig van ̓n onderwyser as “onklare/onvoltooide wese”. Die proefskrif gaan verder van die veronderstelling uit dat om hierdie idee as praktyk te vestig, die outoriteit van die opvoeders, onderwysers en leerders en hulle status as onderwerpe van hulle eie leer en onderrig, deel moet word van hul refleksiewe praktyk. ̓n Pedagogie van hoop behels die ontketening van die emansipatoriese potensiaal van die onderwyser as agent vir demokratiese verandering, outoriteit en reflektiwiteit. In ooreenstemming met die Nasionale Ontwikkelingsplan en die Visie vir 2030, stel ek voor dat om ̓n impak op die samelewing te kan maak, ons ̓n agenda vir massagebaseerde dialoog ter bevordering van die reoriëntering van huidige onderwysopleidingsbeleid moet onderneem.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2014.
Keywords
Education -- South Africa -- Philosophy, Education -- Study and teaching -- South Africa, Education and state -- South Africa, Education policy -- South Africa -- 1994-, Teachers -- Training of -- South Africa -- 1994-, Theses -- Education, Dissertations -- Education, Theses -- Education policy studies, Dissertations -- Education policy studies, UCTD
Citation