Development of a blockchain-based traceability architecture for mapping object-related supply chain events

Date
2023-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Supply chains have evolved into dynamic, interconnected supply networks, which increases the complexity of achieving end-to-end traceability of object flows and their experienced events. With its capability to ensure a secure, transparent, and immutable environment without relying on a trusted third party, the emerging blockchain technology shows strong potential to enable end-to-end traceability in such complex multitiered supply networks. However, as the dissertation’s systematic literature review reveals, the currently available blockchain-based traceability solutions lack the ability to map object-related supply chain events holistically, which involves mapping objects’ creation and deletion, aggregation and disaggregation, transformation, and transaction. Therefore, this dissertation proposes a novel blockchain-based traceability architecture that integrates governance and token concepts to overcome the limitations of existing architectures. While the governance concept manages the supply chain structure on an application level, the token concept includes all functions to conduct object-related supply chain events. For this to be possible, this dissertation’s token concept introduces token ‘blueprints’, which allow clients to group tokens into different types, where tokens of the same type are non-fungible. Furthermore, blueprints can include minting conditions, which are, for example, necessary when mapping assembly or delivery processes. In addition, the token concept contains logic for reflecting all conducted object-related events in an integrated token history. This ultimately leads to end-to-end traceability of tokens and their physical or abstract representatives on the blockchain. For validation purposes, this dissertation implements the architecture’s components and their update and request relationships in code and proves its applicability based on the Ethereum blockchain. Finally, this dissertation provides a scenario-based evaluation based on two industrial case studies from a manufacturing and logistics perspective to validate the architecture’s capabilities when applied in real-world industrial settings. The proposed blockchain-based traceability architecture thus covers all object-related supply chain events derived from the two industrial case studies and therefore proves its general-purpose end-to-end traceability capabilities of object flows.
AFRIKAANS OPSOMMING: Voorsieningskettings het ontwikkel in dinamiese, onderling gekoppelde voorsieningsnetwerke, wat die kompleksiteit van die bereiking van end-tot-end-naspeurbaarheid van voorwerpvloei en hul ervare gebeure verhoog. Met sy vermoë om ‘n veilige, deursigtige en onveranderlike omgewing te verseker sonder om op ‘n betroubare derde party staat te maak, toon die opkomende lokkettingtegnologie sterk potensiaal om end-tot-end-naspeurbaarheid in sulke komplekse multi-vlak voorsieningsnetwerke moontlik te maak. Soos hierdie proefskrif se sistematiese literatuuroorsig egter aantoon, het die tans beskikbare blokketting-gebaseerde naspeurbaarheidsoplossings nie die vermoë om objekverwante voorsieningskettinggebeure holisties te karteer nie, wat die kartering van voorwerpe se skepping en verwydering, samevoeging en disaggregasie, transformasie en transaksie behels. Hierdie proefskrif stel dus ‘n nuwe blokketting-gebaseerde aspeurbaarheidsargitektuur voor wat bestuur en bewyskonsepte integreer om die beperkings van bestaande argitekture te oorkom. Terwyl die bestuurskonsep die voorsieningskettingstruktuur op ‘n toepassingsvlak bestuur, sluit die bewyskonsep alle funksies in om objekverwante voorsieningskettinggebeure uit te voer. Om dit moontlik te maak, stel hierdie proefskrif se bewyskonsep bewys ‘bloudrukke‘ bekend, wat kliënte toelaat om bewyse in verskillende tipes te groepeer, waar bewyse van dieselfde tipe nie-verwisselbaar is. Verder kan bloudrukke myntoestande insluit, wat byvoorbeeld nodig is wanneer monteer- of afleweringsprosesse gekarteer word. Daarbenewens bevat die bewyskonsep logika om alle uitgevoerde objekverwante gebeure in ‘n geïntegreerde bewysgeskiedenis te weerspieël. Dit lei uiteindelik tot end-tot-end-naspeurbaarheid van bewyse en hul fisiese of abstrakte verteenwoordigers op die blokketting. Vir valideringsdoeleindes implementeer hierdie proefskrif die argitektuur se komponente en hul opdatering en versoekverhoudings in kode en bewys die toepaslikheid daarvan gebaseer op die Ethereum-blokketting. Laastens verskaf hierdie proefskrif ‘n scenario-gebaseerde evaluering gebaseer op twee industriële gevallestudies vanuit ‘n vervaardigings- en logistieke perspektief om die argitektuur se vermoëns te bekragtig wanneer dit in werklike industriële omgewings toegepas word. Die voorgestelde blokketting-gebaseerde naspeurbaarheidsargitektuur dek dus alle objekverwante voorsieningskettinggebeure afgelei van die twee industriële gevallestudies en bewys dus sy algemene doel wat behels die end-tot-end-naspeurbaarheidsvermoë van objekvloei.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation