Conceptualising a Personal Capacity Development Framework for Senior Management Service in the Department of Defence

Date
2022-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: rocesses aimed at military professionalism and public service professionalism through capacity development for senior management services (SMS) by means of education, training, and development (ETD) opportunities are imperative. Equally crucial is that these opportunities match the competencies required in the Department of Defence (DOD). This study aims to propose a DOD-specific development framework for personal capacity development of SMS through an analysis of the status of current governance. A qualitative research method was employed within the interpretivist paradigm with a resultant case design. Two custom designed questionnaires were used as primary sources of data. In addition, document analysis aimed to validate and triangulate the findings. The SMS in the DOD is a unit of analysis comprised of 270 SMS members, inclusive of Defence Act Personnel (DAP) and Public Service Act personnel (PSAP) designated in respective Services and Divisions. Purposive sampling was utilised to describe a phenomenon of which little is known from existing literature. All members of the SMS working in an HR environment were targeted to participate in the study. Seventeen participants responded voluntarily to the questionnaires. Furthermore, accountability documents of the DOD were sampled to determine the balance and consistency of the information. Areas in which they are detailed, and areas in which they are not, in relation to the research questions, were also investigated. Systems theory underpinned in DOD HR processes revealed the identified aspects thereof that add value to working together effectively, cooperatively. Findings revealed that capacity development is a continuous process that changes over time and which is influenced by three capacity levels for example, environmental, organisational, and individual, all of which interact mutually while impacting clearly the capacity development framework. Further studies are recommended towards understanding pedagogical enhancement related to the topic of research, and the incorporation of gender considerations into the curriculum of Professional Military Education (PME). The study is limited to DOD SMS members, even though it is understood that SMS is a universal institutional function. The proposed framework underpins the leadership, management, and governance processes that support learning and innovation commanded by strategists who embrace the African philosophy.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Prosesse gemik op bevordering van professionalisme in die militere en openbare dienstesektore, onderskeidelik deur middel van kapasiteitsontwikkeling vir Senior Bestuursdienste (SBD [SMS]), soos verwesenlik deur opvoedings-, opleidings- en ontwikkelingsgeleenthede (OOO/ETD), is onontbeerlik. So ook die feit dat hierdie geleenthede die vereiste vaardighede van die Departement van Verdediging (DvV) moet verteenwoordig. Hierdie studie beoog om ‘n DvV-spesifieke raamwerk vir persoonlike kapasiteitsontwikkeling van die SBD deur ‘n analise van die stand van huidige korporatiewe bestuur aan te beveel. ‘n Kwalitatiewe navorsingsmetodiek binne ‘n interpretivistiese paradigma is gevolg met ‘n gevallestudie as navorsingsontwerp. Twee studieverwante vraelyste is as primere databronne ontwikkel. Dokumentanalise is aanvullend tot vraelyste benut om bevindinge se inhoudsgeldigheid te verseker en te trianguleer. Die SBD in die DvV is ‘n eenheid van analise wat 270 lede bevat, insluitend Verdedigingswetpersoneel (VWP/[DAP]) en Openbare Dienstepersoneel (ODP/[PSAP]) wat aan onderskeie Dienstekorpse en Afdelings toegedeel is. Doelgerigte steekproefneming is benut om ‘n verskynsel waarvan min in die bestaande literatuur beskikbaar is te beskryf. Alle lede van die SBD [SMS] wat in MHomgewings werksaam is, is vir deelname aan hierdie studie geoogmerk. Sewentien deelnemers aan die studie het vrywillig reageer op die uitgestuurde vraelyste. Verdermeer, aanspreeklikheidsdokumente van die DvV is gesteekproef om hul gebalanseerdheid en konsekwentheid, te bepaal. Areas waarop hul fokus, en ander areas wat moontlik oorgesien word, in konteks van die navorsingsvrae van hierdie studie, is ook ondersoek. Stelselteorie ondervang deur DvV-prosesse het daardie aspekte van die stelsel wat waarde toevoeg tot effektiewe samewerking en samehorigheid, uitgelig. Voorlopige bevindinge is dat kapasiteitsontwikkeling ‘n deurlopende proses is wat oor tyd verander, en wat deur drie kapasiteitsvlakke beinvloed word, naamlik: omgewings-, organisatoriese en individuele vlakke wat onderling op mekaar inwerk, terwyl dit ook ‘n merkbare invloed het op die kapasiteitsontwikkelingsraamwerk. Verdere studies ten opsigte van die verstaan van pedagogiese verryking relevant tot die onderwerp van hierdie navorsing, en die insluiting van genderoorwegings in die kurrikulum van Professionele Militere Opvoeding (PMOpv) vir offisiere, word aanbeveel. Hierdie studie is beperk tot lede van die DvV SBD [SMS], al word SBD as universele institusionele funksie beskou. Die voorgestelde raamwerk ondervang die leierskaps-, bestuurs- en korporatiewe bestuursprosesse wat daardie leer en innovasie wat deur Afrikagesentreerde strategiee omarm word, ondersteun.
Description
Thesis (MMil)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Leadership, Senior Management Service, Compulsory education, Community organization, South African. National Defence Force, Capacity-building, UCTD
Citation