Barriers to cervical cancer screening in Gwanda district, Zimbabwe : a mixed method analysis

Date
2022-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Background: Zimbabwe is among the countries that carry the highest burden of cervical cancer globally. Regular screening has been proved to significantly reduce the disease incidence and mortality if screening coverage is high. Whereas proven and cost-effective strategies for secondary prevention of cervical cancer are available, the national screening rate is low. This justified the need for a study to determine the barriers to uptake of screening in order to develop strategies for addressing them. Aim: This study explored factors that influence the low utilisation of cervical cancer screening services in Gwanda district, Zimbabwe, guided by the socio-ecological conceptual framework. The objectives of the study were to: Analyse socio-demographic factors associated with uptake of screening by local women aged 25-50 years; Assess their knowledge, attitudes and behaviours related to cervical cancer and screening; Identify factors perceived as barriers to screening; Determine factors health providers perceive as barriers to screening, and to examine screening uptake facilitators that could be incorporated into the programme. Methods: An explanatory sequential mixed-method research design was employed in the study. It was conducted in two phases: The first phase was a household-level cross-sectional survey of 609 screening-eligible women selected from 10 of 34 electoral wards in the district using multi-stage random sampling. The quantitative survey informed the content of the second qualitative phase that engaged 36 women, purposively selected from the first phase, in focus group discussions as well as 25 health providers, with different roles in the screening programme, in in-depth interviews. Data analysis utilised the socio-ecological model. Results: The first phase found knowledge about cervical cancer and screening inadequate among women, and screening prevalence among this cohort was 30.05%. Screening uptake was associated with urban and mine residency (p = 0.009), higher educational attainment (p < 0.001), being employed (p = 0.056) marginally, accessing health care from urban clinics and the provincial hospital that provides screening (p = 0.007), and a family history of cervical cancer (p = 0.045). Multivariable log-binomial regression showed the risk of encountering screening barriers to be lower for women who lived in urban and mine settings compared to those who lived in rural areas (p < 0.001). Women with adequate knowledge on cervical cancer were less likely to face barriers than less knowledgeable women (p < 0.001). Factor analysis identified knowledge gaps on screening, inaccessibility of screening services, and socio-cultural beliefs as major barriers to screening. Findings from the second phase confirmed inadequate knowledge, poor access to services and lack of men involvement as key barriers to screening. Screening facilitators were awareness and an adequate understanding of the benefits of screening, availability of services, and male involvement in the planning and implementation of screening programmes. Conclusions: Major barriers to cervical cancer screening were identified at all levels of the socio-ecological model implying that individual, interpersonal, community and health system-related factors contribute to challenges women face in accessing screening. This study’s findings provide policy makers, programme managers and implementers with better insights for developing targeted interventions to improve screening uptake.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Zimbabwe is een van die lande wat wereldwyd die grootste las van servikale kanker dra. Dit is bewys dat gereelde sifting die voorkoms en sterftes van die siekte aansienlik verminder as die dekking groot is. Terwyl bewese en koste-effektiewe strategiee vir sekondere voorkoming van servikale kanker beskikbaar is, is die nasionale siftingskoers laag. Dit regverdig die behoefte aan 'n studie om die struikelblokke vir die gebruik van sifting te bepaal om strategiee te ontwikkel om dit aan te spreek. Doel: Hierdie studie het faktore ondersoek wat die lae gebruik van serviks kanker-siftingsdienste in die Gwanda-distrik, Zimbabwe, beinvloed, gelei deur die sosio-ekologiese konseptuele raamwerk. Die doelwitte van die studie was om: sosio-demografiese faktore wat verband hou met die opname van screening deur plaaslike vroue van 25-50 jaar te ontleed; Hul kennis, houdings en gedrag wat verband hou met servikale kanker en sifting te evalueer; Faktore te identifiseer wat as hindernisse vir sifting beskou word; Bepaal die faktore wat gesondheidsverskaffers beskou as 'n struikelblok vir screening, en ondersoek die opnamefasiliteerders van die screening wat in die program opgeneem kan word. Metodes: ' n Verduidelikende opeenvolgende navorsingsontwerp met gemengde metode is in die studie gebruik. Dit is in twee fases uitgevoer: Die eerste fase was 'n deursnee-opname op huishoudelike vlak onder 609 vroue wat in aanmerking kom vir keuring, gekies uit 10 uit 34 kiesafdelings in die distrik deur gebruik te maak van meer-stadium ewekansige steekproefneming. Die kwantitatiewe opname het die inhoud van die tweede kwalitatiewe fase waarin 36 vroue, doelbewus uit die eerste fase, in fokusgroepbesprekings sowel as 25 gesondheidsverskaffers, met verskillende rolle in die keuringsprogram, in diepte-onderhoude ingelig. Data-analise gebruik die sosio-ekologiese model. Resultate: In die eerste fase was kennis oor servikale kanker en sifting onvoldoende onder vroue gevind, en die voorkoms onder hierdie groep was 30,05%. Sifting word geassosieer met stedelike en mynverblyf (p = 0.009), hoer onderwys (p <0.001), marginaal in diens (p = 0.056), toegang tot gesondheidsorg van stedelike klinieke en die provinsiale hospitaal wat sifting bied (p = 0.007), en 'n familiegeskiedenis van servikale kanker (p = 0,045). Multivariabele log-binomiale regressie het getoon dat die risiko dat skermingshindernisse teëkom, laer is vir vroue wat in stedelike en mynomgewing woon, in vergelyking met diegene wat in landelike gebiede woon (p <0.001). Vroue met voldoende kennis oor servikale kanker het minder hindernisse ondervind as minder kundige vroue (p <0,001). Faktoranalise het kennisgapings oor sifting, ontoeganklikheid van siftingsdienste en sosio-kulturele oortuigings as groot hindernisse vir sifting geidentifiseer. Bevindinge uit die tweede fase bevestig onvoldoende kennis, swak toegang tot dienste en 'n gebrek aan mansbetrokkenheid as die belangrikste struikelblokke vir screening. Fasiliteerders vir screening was bewustheid en 'n voldoende begrip van die voordele van screening, beskikbaarheid van dienste en manlike betrokkenheid by die beplanning en implementering van screening programme. Gevolgtrekkings: Belangrike struikelblokke vir sifting van servikale kanker is op alle vlakke van die sosio-ekologiese model geidentifiseer, wat impliseer dat individuele, interpersoonlike, gemeenskaps- en gesondheidsverwante faktore bydra tot uitdagings wat vroue in die gesig staar om toegang tot sifting te kry. Die bevindinge van hierdie studie bied beleidsmakers, programbestuurders en implementeerders beter insigte vir die ontwikkeling van doelgerigte intervensies om die opname van siftings te verbeter.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2022.
Keywords
Cervix uteri -- Cancer -- Diagnosis -- Zimbabwe, Cervix uteri -- Cancer -- Prevention -- Zimbabwe, Cervix uteri -- Cancer -- Treatment -- Zimbabwe, UCTD
Citation