Exploring CBR workers’ perceptions of their role in wheelchair provision in three areas of Uganda

Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT:Background: Wheelchair provision and use in less resourced settings face significant challenges. Global efforts to affect change include the WHO Guidelines on provision of manual wheelchairs in less resourced settings and the WHO wheelchair training resources. Multiple stakeholders are required to collaborate to affect improvement, and in contexts where community-based rehabilitation (CBR) is implemented CBR workers have a role to play. Objectives: The objectives of the study were to determine what CBR workers in three areas of Uganda perceive as the challenges with wheelchair provision and use; the factors contributing to these challenges; the role they can play and what they need to achieve this. Method: This qualitative, participatory study in the transformative paradigm gathered perceptions of twenty one CBR workers through three focus group discussions, in the north, west and central regions of Uganda. Findings: Limited availability of appropriate products; financial constraints of people with disabilities (PWD) and wheelchair services; and historical and societal influences on beliefs are perceived by CBR workers to affect utilisation of wheelchair services and mobility of PWD. Participation is further influenced by inadequate skills in wheelchair use; limited durability of products and environmental factors including physical and attitudinal barriers. CBR workers suggested strategies which, if strengthened with training and closer partnership with wheelchair services, can positively impact the provision and use of wheelchairs in less-resourced settings. Findings also indicate the need to address issues related to the position and empowerment of CBR workers. Conclusion: Contextual challenges to wheelchair provision and use in less-resourced settings would benefit from involvement of CBR workers. However, further efforts are required to increase the availability of appropriate wheelchairs and services, and to ensure the financial resources necessary to enhance effectiveness of both wheelchair services and community-based rehabilitation.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Rolstoel voorsiening en gebruik in minder gegoede omgewings word deur verskeie groot uitdagings getref.Wereldwye insette om veranderings te bewerkstellig sluit die Wereld Gesondheids Organisasie (WGO) se riglyne vir voorsiening van gewone rolstoele in minder gegoede omgewings en ook die WGO rolstoel opleidingspakette, in. Verskeie betrokkenes is nodig om saam te werk om die situasie te verbeter in kontekste waar gemeenskaps gebaseerde rehabilitasie ge-implementeer word en gemeenskapswerkers het ‘n rol om te speel. Doelstelling: Die doelstellings van die studie was om vas te stel wat gemeenskapswerkers in drie gebiede van Oeganda sien as uitdagings met rolstoel voorsiening en gebruik; die faktore wat bydra tot hierdie uitdagings; die rol wat die werkers kan speel en wat hulle benodig om dit te kan doen. Metode: Hierdie kwalitatiewe, deelnemende studie binne ‘n transformatiewe raamwerk is uitgevoer om persepsies van een-en-twintig gemeenskapswerkers deur middel van drie fokusgroep besprekings te versamel in die noorde, weste en sentrale gebiede van Oeganda. Bevindings: Volgens die gemeenskapswerkers het beperkte beskikbaarheid van toepaslike produkte; finansiele beperkings van mense met gestremdhede en rolstoel dienste; en historiese en sosiale invloede op gelowe, impakte op die gebruik van rolstoele en dus die mobiliteit van mense met gestremdhede. Deelname in die gemeenskap word verder beinvloed deur ontoereikende vaardighede in rolstoelgebruik; beperkte houbaarheid van produkte en omgewingsfaktore insluitend fisiese en houdings stuikelblokke. Gemeenskapswerkers het strategiee voorgestel wat ‘n positiewe impak op die voorsiening en gebruik van rolstoele in minder-gegoede omgewings kan hê: indien dit deur opleiding en nouer samewerking met rolstoeldienste, versterk word. Bevindings dui ook aan dat daar ‘n behoefte is, om aandag te gee aan ander kwessies in verband met die posisie en bemagtiging van gemeenskapswerkers Slotsom: Omgewings uitdagings vir rolstoel voorsiening en gebruik in minder gegoede omgewings sou baat by die betrokkenheid van gemeenskapswerkers. Nogtans is verdere inspanning nodig om die beskikbaarheid van toepaslike rolstoele en dienste aan te vul; en om te verseker dat die nodige finansiele hulpbronne om die effektiwiteit van rolstoel en gemeenskapsdienste te versterk, beskikbaar gestel word.
Description
Thesis (MPhil (Rehabilitation))--Stellenbosch University, 2016.
Keywords
UCTD, Wheelchairs -- Uganda, People with disabilities -- Services for -- Uganda, People with disabilities -- Rehabilitation -- Uganda, Community health aides -- Uganda
Citation