Exploring fatigue among women who live with endometriosis in South Africa

dc.contributor.advisorRoomaney, Rizwanaen_ZA
dc.contributor.authorSibande, Zamafiso Nombuleloen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Psychology.en_ZA
dc.date.accessioned2020-02-14T09:36:39Z
dc.date.accessioned2020-04-28T12:08:49Z
dc.date.available2020-02-14T09:36:39Z
dc.date.available2020-04-28T12:08:49Z
dc.date.issued2020-03
dc.descriptionThesis (MA)--Stellenbosch University, 2020.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: Endometriosis is an incapacitating gynecological disease affecting approximately 10-15% of females of reproductive age. The symptoms of endometriosis negatively affect women’s mental, emotional and physical well-being. Common symptoms reported in numerous studies include chronic pain, inflammation, dyspareunia and heavy menstrual bleeding. Fatigue has been identified as a commonly reported secondary symptom. However, there is limited research on the impact that endometriosis-related fatigue has on women living with endometriosis and the management strategies these women use to alleviate fatigue and mitigate the negative impact of fatigue. Fatigue can have a negative impact on the patient’s quality of life. This thesis presents data collected from 25 South African women who were diagnosed with endometriosis and reported experiencing endometriosis-related fatigue. The data captured their understanding and subjective experiences of fatigue, how it affected them on a daily basis and how they manage it. I collected the data using semi-structured interviews and recruited participants using social media and at a public tertiary hospital. I recorded the interviews and transcribed them, with the help of other transcribers. I employed a thematic analysis to analyze my data and found three major themes namely; (1) Fatigue-a constant companion, (2) The impact of fatigue, and (3) Fatigue management strategies. In the current study, women reported that fatigue was disabling at home, in the workplace and in social spaces. The results highlight a relationship between occupational stress, daily stress, nutrition and lifestyle, feelings of depression, endometriosis and fatigue. The findings demonstrate a lack of fatigue management strategies, advice and treatment from health practitioners. Therefore, the data shows a need for an intervention that will help endometriosis patients manage endometriosis-related fatigue. Additionally, the findings highlight the importance of health practitioners’ support for women with endometriosis.en_ZA
dc.description.abstractSWATI ABSTRACT: I endometriosis sifo lesigcilatako, sebantfu labasikati, lesiphatsa incenye lesuka ku 10% kuya ku 15% webantfu labasikati labasesigabeni sekutfola bantfwana. Timphawu talesifo tiyabahlukubeta bomake emtimbeni, emoyeni nasengondvweni. Timphawu letijwayelekile tifaka ekhatsi buhlungu lobungapheli, kuvuvuka, kopha kakhulu nabaye esikhatsini. Kudzinwa nako kubikiwe njenge luphawu lolubahluphako emva kwaleti letibaliwe ngenhla. Luncane lucwaningo lolwentiwe mayelana nekudzinwa kwebantfu labanalesifo, ekutsi bakhona njani kutisita. Kudzinwa lokubangwa ngulesifo kuyayiphatamisa imphilo yalona lophatsekile. Lolucwaningo lolu lubukete bantfu labasikati labangema shumi lamabili nesihlanu (25) balana Eningizimu ne Africa, labatfolakele banalesifo. Laba labakhulunyisiwe nabo babikile kutsi bayadzinwa noma bayakhatsala emtimbeni ngenca yalesifo. Lolucwaningo lubukete kuvisisa kwabo, netimphawu lababhekane nato bona, nekutsi ke bakhona njani kuchubeka baphile nato. Bantfu ngibatfole ngekusebentisa tingoni te social media nesibhedlela lesifundzisako. Tingcoco tetfu ngatitfwebula ngase ngisitwa ngulabanye kutsi ngitibhale phansi. Ngasebetisa luhlelwa lwekubuketa lokutsiwa yi thematic analysis kuchaza kabanti lolwati lebesengilutfolile. Natfola kutsi kunetingoni letintsatfu letibalulekile kulolucwaningo (1) Kukhatsala lohlala uhamba nako, (2) tingcinamba letiletfwa ngulokudzinwa, (3). Taba tekuchubeka nemphilo nekudzinwa. Kulolucwaningo lwami, bantfu bebabika kutsi lokukhatsala emtimbeni kubaphatsa kabi ekhaya, emsebentini nasetindzaweni tekutijabulisa. Loku kwakhombisa budlelwane phakatsi kwe stress, indlela yekudla nemphilo Kanye nekutiva uphansi emoyeni, kudzinwa kanye nalesifo I endometriosis. Lolwati lengilutfolile lukhombise kutsi batfu bete tindlela leticacile letibasita kutsi bakhone kuphila nalokudzinwa lokubangwa ngulesifo. Futsi lolwati lukhombe sidzingo sekutsi kube netaba letentiwako letitawukhona kusita bantfu labanalesifo kutsi bakhona kuchubeka nemphilo banaletimphawu. Kwekugcina kutsi, lolucwaningo lukhombe kutsi kuyadzingeka kutsi labasebenta kutemphilo babasekele bomake labagula ngulesifo I endometriosis.ss
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Endometriose is 'n onbevoegde ginekologiese siekte wat ongeveer 10-15% van die vrouens van die voortplantingsouderdom aantas. Die simptome van endometriose beïnvloed vroue se geestelike, emosionele en liggaamlike welstand negatief. Algemene simptome wat in talle studies gerapporteer is, sluit in chroniese pyn, ontsteking, dyspareunie en swaar menstruele bloeding. Moegheid is geïdentifiseer as 'n sekondêre simptoom wat algemeen gerapporteer word. Daar is egter beperkte navorsing oor die impak wat endometriose-verwante moegheid het op vroue wat met endometriose leef, en die bestuurstrategieë wat hierdie vroue gebruik om moegheid te verlig en die negatiewe impak van moegheid te verminder. Moegheid kan 'n negatiewe invloed hê op die kwaliteit van die pasiënt. In hierdie tesis word gegewens versamel van 25 Suid-Afrikaanse vroue wat ten tyde van die studie met endometriose gediagnoseer is en volgens endometriose-verwante moegheid ervaar is. Die gegewens het hul begrip en subjektiewe ervarings van moegheid vasgevang, hoe dit hulle daagliks beïnvloed het en hoe hulle dit hanteer. Ek het die data met semi-gestruktureerde onderhoude versamel en die deelnemers op sosiale media en in 'n openbare tersiêre hospitaal gewerf. Ek het die onderhoude opgeneem en getranskribeer, met die hulp van ander transkribeer. Ek het 'n tematiese analise gebruik om my data te ontleed en het drie hooftemas gevind, naamlik; (1) Moegheid - 'n konstante metgesel, (2) die impak van moegheid, en (3) moegheidsbestuurstrategieë. In die huidige studie het vroue gerapporteer dat moegheid tuis, in die werkplek en in sosiale ruimtes gestremd was. Die resultate beklemtoon 'n verband tussen beroepstres, daaglikse stres, voeding en lewenstyl, gevoelens van depressie, endometriose en moegheid. Die bevindings toon 'n gebrek aan strategieë vir die bestuur van moegheid, advies en behandeling van gesondheidspraktisyns. Daarom toon die data 'n behoefte aan 'n intervensie wat endometriose-pasiënte sal help om endometriose-verwante moegheid te bestuur. Die bevindings beklemtoon ook die belangrikheid van ondersteuning van gesondheidspraktisyns vir vroue met endometriose.af_ZA
dc.description.versionMasters
dc.format.extentix, 59 pagesen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/107909
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University.en_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University.en_ZA
dc.subjectFatigue management strategiesen_ZA
dc.subjectEndometriosis-related fatigueen_ZA
dc.subjectEndometriosis -- Psychological aspectsen_ZA
dc.subjectMental fatigueen_ZA
dc.subjectFatique -- Treatmenten_ZA
dc.subjectUCTD
dc.titleExploring fatigue among women who live with endometriosis in South Africaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
sibande_fatigue_2020.pdf
Size:
1.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Plain Text
Description: