Control of ovulation in cycling ewes with a prostaglandin F2[alpha] analogue

dc.contributor.advisorVan der Westhuysen, J. M.en_ZA
dc.contributor.authorGreyling, Johannes Petrus Carlen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of AgricSciences. Dept. of Animal Sciences.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T12:26:23Z
dc.date.available2012-08-27T12:26:23Z
dc.date.issued1978-12en
dc.descriptionThesis (MScAgric)--Stellenbosch University, 1978.en_ZA
dc.descriptionIn title Greek letter 'alpha' is in subscript.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: 1. Preliminary observations proved that an intramuscular injection of 62,5pg Cloprostenol terminates the oestrus cycle of ewes. Higher dosages (1251jg, 250pg and 500pg) caused a more abrupt termination of the cycle and more synchronised occurrence of oestrus. However, 125pg was only effective in terminating the oestrus cycle when injected between days 4 and 14. 2. In order to overcome this refractory period to Cloprostenol treatment, (days 15 through oestrus to day 4 of the oestrus cycle) ewes were treated with intravaginal progestogen sponges for 8 - 9 days and injected with Cloprostenol on the day of sponge withdrawal. A dosage of 31,251ig proved adequate, but conception rates were significantly lower at the first post treatment oestrus (mean 63,7%) as compared to the second post treatment oestrus (mean 81,9%). The change in the serum progesterone concentration following the cessation of treatment was not affected by the dosage of Cloprostenol (31,251g; 62,5pg and 125pg), but the position of the LH peak relative to the onset of oestrus varied markedly. The stage of the cycle when the intravaginal sponge treatment started had a significant affect on the interval between the cessation of treatment, the onset of oestrus and the LH peak. 3. The time of Cloprostenol administration relative to intravaginal sponge withdrawal (-48, -24 and 0h) showed no significant effect on either the oestrus response or the duration of oestrus. However, for the group receiving the prostaglandin injection at sponge withdrawal (Oh) the interval between cessation of treatment and oestrus showed a marked decrease as the onset of the progestogen treatment progressed from day 2 to day 17 of the oestrus cycle. The reproductive efficiencies of the three respective treatment groups did not differ significantly from each other, neither was there a significant difference between the reproductive performances at the first and the second post treatment oestrus. 4. An alternative method of bypassing the refractory period of the corpus luteum to prostaglandin is by giving two injections of prostaglandin 8 to 14 days apart. In this experiment different dosages (31,25pg; 62,5pg; 125pg and 250pg) of Cloprostenol were injected at a 10 day interval. Mn increase in the dosage was followed by a significant increase in the oestrus response (50,0%; 56,3%; 81,3% and 100,0% respectively). The higher dosages (250pg) of Cloprostenol cause more rapid and complete luteolysis as is reflected in the decrease in plasma progesterone concentration, while lower dosages (31,25pg and 62,5pg) often fail. 5. The reproductive efficiencies of ewes treated with the intravaginal progestogen sponge (MAP), an intravaginal progestogen sponge (MAP) followed by an injection of Cloprostenol (125pg), a double injection of 250pg Cloprostenol at a 9 day interval and a control groupwere compared. The oestrus response, the interval from cessation of treatment to the onset of oestrus and the duration of oestrus did not differ significantly for the respective groups. The mean conception rate of ewes treated with a double injection of Cloprostenol at a 9 day interval was significantly lower (36%) than that of the other groups (mean of 71,9%). G. In a 2 x 2 factorial experiment the reproductive efficiency of ewes treated with a double injection of prostaglandin at a 10 day interval and of a group of progestogen sponge (MAP) treated ewes were compared following insemination at observed oestrus and insemination at a predetermined time. The prostaglandin treated group was inseminated at 60 and 72 hours following the last injection of Cloprostenol and the sponge treated group at 48 and 60 hours following sponge withdrawal. Although the conception rates of the ewes were about 10% lower following fixed time A.I. as compared to A.I. at obs'arved oestrus, these differences were not significant. 7. The reproductive efficiencies of ewes treated with two injections of prostaglandin (Cloprostenol) administered at intervals of 9, 10 and 11 days, were compared. The conception rates of ewes in these treatment groups were 11,1%; 40,0% and 70,0% respectively and that of the control group 82,4%. These differences indicate the importance of injecting Cloprostenol at an interval of at least 11 days.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: 1. Voorlopige waarnemings bewys dat intramuskulere inspuiting van 62,5pg Cloprostenol die estrus siklus van ooie beeindig. Hoer dosisse (125pg, 2501jg en 500pg) veroorsaak 'n meer effektiewe en meer gesinkroniseerde estrus reaksie. Die gebruik van 124ig Cloprostenol is gevind om voldoende te wees om effektiewe luteoliese te veroorsaak vanaf dag 4 tot 14 van die estrus siklus. 2. Die sinkronisasie van die estrus periode met Cloprostenol is gedoen met 'n voorafbehandeling van intravaginale sponse, bevattende medroksie-progesteroon asetaat vir 8 - 9 dae, om die refraktoriese periode te oorbrug (dag 15 - 3). Die aanteeldoeltreffendheid van die verskillende behandelde groepe het geen noemenswaardige patroon gevolg nie, alhoewel die vrugbaarheid betekenisvol verskil het vir die eerste nabehandelings estrus (gemid. 63,7%) en die tweede (normals) na-behandelings estrus (gemid. 81,9%). Aangaande die serum progesteroon konsentrasies is gevind dat die tempo van .afname in progesteroon konsentrasie na begindiging van behandeling, nie betekenisvol beinvloed is deur die verskillende dosisse (31,2514; 62,5pg en 125pg) van prostaglandien nie— Heelwat variasie in die posisie van die LH piek t.o.v. die begin van estrus is gevind en dit was duidelik dat die stadium van die estrus siklus betekenisvolle effek op die interval tussen die beeindiging van behandeling en die voorkoms van die LH piek het. 3. Dit is gevind dat die tyd (-48, -24 en Oh) van Cloprostenol toediening relatief tot intravaginale spans onttrekking geen betekenisvolle effek op beide die estrus reaksie of die lengte van die estrus periode het nie. Alhoewel, vir die groep wat 'n prostaalandien inspuiting by spans onttrekking ontvang het (Oh), is 'n duidelike afname in die interval tussen die beeindiging van behandeling en estrus waargeneem soos die - stadium van progesteroon behandeling gewissel het van dag 2 tot dag 17 van die estrus siklus. Die aanteeldoeltreffendheid vir die onderskeie behandelings groepe het nie betekenisvol verskil van mekaar nie en oak was dear geen betekenisvoile verskil in die aanteeldoeltreffendheid by die eerste en tweede (normale) na-behandelings estrus nie. 4. 'n Alternatiewe metode am die refraktoriese periode van die corpus luteum tot prostaglandien te oorbrug, is deur die toediening van twee inspuitings prostaglandien 8 tot 14 dae uitmekaar. Verskillende dosisse (31,25pg; 62,5pg: 125pg en 250/4) Cloprostenol is gegee met 'n 10 dae interval tussen die inspuitings. Vermeerdering van die dosis is gevolg deur 'n betekenisvolle verhoging in die estrus reaksie (50,0%; 56,3%; 81,3% en 100,0% respektiewelik). Die hoer dosisse (2501jg) Cloprostenol veroorsaak meer vinnige en doeltreffende luteoliese terwyl die laer dosiese (31,25pg en 62,5pg) dikwels ondoeltreffend is. Die 250pg Cloprostenol groep het die vinnigste afname in die gemiddelde serum progesteroon konsentrasie getoon. 5. Die aanteeldoeltreffendheid tussen intravaginaleprogesteroon sponse (MAP) gevolg deur 'n inspuiting van Cloprostenol (125pg), 'n dubbele inspuiting Cloprostenol met 'n 9 dae interval en 'n kontrole groep is vergelyk. Die estrus reaksie, die interval vanaf beeindiging van behandelino tot begin van estrus en die lengte van die estrus periode het nie betekenisvol verskil vir die verskillende groepe nie. Die gemiddelde konsepsie syfer van ooie behandel met 'n dubbele inspuiting Cloprostenol met 'n 9 dae interval, was betekenisvol laer (36%) as die ender groepe (gemid. 71,9%). 6. In 'n 2 x 2 faktoriale eksperiment is vrugbaarheid, na inseminasie op waargeneemde estrus en inseminasie wat op 'n tydsbasis uitgevoer is, tussen dubbele inspuiting prostaglandien groep met 'n 10 dae interval en 'n intravaginale MAP) spons groep vergelyk. Die dubbel inspuiting groep is geinsemineer 60 en 72 uur na die laaste inspuiting en die spons groep is geinsemineer 48 en 60 uur na spons onttrekking. Alhoewel die konsepsie syfers van ooie ongeveer 10% leer was na inseminasie op 'n vasgestelde tyd teenoor inseminasie na waargeneemde estrus, was die verskil nie betekenisvol nie.af_ZA
dc.format.extent68 pages : illustrationsen_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/68025
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectOvulationen_ZA
dc.subjectSheep -- Reproductionen_ZA
dc.subjectProstaglandinsen_ZA
dc.titleControl of ovulation in cycling ewes with a prostaglandin F2[alpha] analogueen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
greyling_control_1978.pdf
Size:
1.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Thesis