Design of an architectural framework for a health assessment information system for urban agriculture interventions in low-resource settings using a soft systems approach to information system design

Date
2019-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY: Introduction: Urban agriculture interventions in low-resource settings have not demonstrated the expected improvements to nutrition outcomes. Urban agriculture interventions also pose a number of potential risks to population health. The purpose of this research is to design the architectural framework for a technology-supported information system that can support program managers in developing strategies that aim to improve nutrition outcomes and mitigate the risks to population health. This tool is called the Health Assessment Information System for Urban Agriculture Interventions in Low-Resource Settings (HAIS). Methods: The architectural framework was developed by identifying and capturing the technical and soft elements of the health impact assessment (HIA) approach. Soft systems methodology (SSM) was used in three phases of research to design the architectural framework of the HAIS. Each phase corresponds to a research question and determines (1) what activities need to be supported, (2) what information is required to support these activities, and (3) how to structure that information. Results: Five activities where program managers require support were identified, and the information required to support these activities was defined. The architectural framework of the HAIS, which consists of several components that function together, was developed around these activities. This architectural framework builds the theoretical foundation for the development of a future technology-supported information system that can be used to support program managers to develop their own strategies within a complex organizational context. Conclusion: The HAIS represents the first step towards developing a decision tool that can support program managers in complex low-resource organizational settings to develop strategies to improve nutrition outcomes and mitigate population health risks. This research represents the first attempt to use SSM to identify and capture the technical and soft elements of the HIA approach into an architectural framework for an information system that, when developed, may be used by non-experts to design urban agriculture interventions.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding: Die evaluering van intervensies by stedelike landbou in gebiede met min hulpbronne dui daarop dat hierdie intervensies nie die verwagte verbetering in gemeenskapsvoeding behaal het nie. Boonop hou stedelike landbou ʼn aantal potensiele risiko’s in vir gemeenskapsgesondheid. Die doel van hierdie studie is om die argitektoniese raamwerk vir ʼn tegnologie-ondersteunde inligtingstelsel te skep wat programbestuurders kan ondersteun in die ontwikkeling van strategiee wat gemik is op die verbetering van voedingsuitkomstes en die vermindering van risiko’s vir gemeenskapsgesondheid. Hierdie instrument staan bekend as die gesondheidsassessering-inligtingstelsel (‘health assessment information system’; HAIS) vir stedelikelandbou-intervensies in laehulpbrongebiede. Die instrument se argitektoniese raamwerk is ontwikkel deur die tegniese en sagte elemente van die gesondheidsimpakassesseringsbenadering (‘health impact assessment’; HIA) te identifiseer en weer te gee. Metodiek: Die kernkonsep onderliggend aan hierdie studie is dat kundigheid in so ʼn formaat verpak moet word dat diegene wat nie deskundiges is nie dit ook kan gebruik om strategiee te ontwikkel. Hierdie omskakeling word bewerkstellig deur ʼn sagtestelselbenadering tot die ontwerp van inligtingstelsels te gebruik. Die benadering is gevolg omdat dit die tegniese sowel as die sagte elemente van die HIA-benadering kan weergee. Sagtestelselmetodologie (SSM) is in drie navorsingsfases gebruik om die HAIS se argitektoniese raamwerk te skep. Elkeen van hierdie fases stem ooreen met ʼn navorsingsvraag om te bepaal (1) watter aktiwiteite ondersteun moet word, (2) watter inligting nodig is om hierdie aktiwiteite te ondersteun en (3) hoe daardie inligting gestruktureer moet word. Resultate: Met die eerste navorsingsvraag is vyf aktiwiteite waar programbestuurders ondersteuning nodig het, geidentifiseer. In reaksie op die tweede navorsingsvraag is die inligting wat nodig is om hierdie aktiwiteite te ondersteun, gedefinieer. En in reaksie op die derde navorsingsvraag is die HAIS se argitektoniese raamwerk, wat uit verskeie komponente bestaan wat saam funksioneer, om hierdie aktiwiteite ontwikkel. Hierdie argitektoniese raamwerk vorm die teoretiese onderbou van ’n tegnologie-ondersteunde inligtingstelsel wat in die toekoms gebruik kan word om programbestuurders in ʼn komplekse organisatoriese konteks met strategie-ontwikkeling by te staan.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2019.
Keywords
Urban agriculture, Agriculture -- Government policy, Land use -- Planning -- Government policy, UCTD
Citation