Die noodsaaklikheid van 'n rekeningkundige verslagdoeningsraamwerk vir klein en medium grootte entiteite

Date
2002-12
Authors
Pienaar, Mario Morne
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: THE NECESSITY OF A FINANCIAL REPORTING FRAMEWORK FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES Financial statements are prepared annually for all types of businesses and for a wide variety of users that require specific information in order to make certain decisions. The majority of users of the financial statements of larger companies, especially listed public companies, use the information in fmancial statements to make investment decisions, since they are unable to obtain fmancial information in any other way. However, the users of the financial statements of small and medium-sized entities have a legal and/or inferential right to request further financial information to enable them to make certain decisions. Thus, users of fmancial statements are classified according to their right to obtain fmancial information. To protect the right of the users of larger entities, it is necessary to compile fmancial statements in accordance with a financial reporting framework that includes certain requirements regarding the measurement and recognition of transactions, as well as the minimum information that needs to be disclosed to these users. This fmancial reporting framework has been adapted over the years to protect investors. Small and medium-sized entities are legally compelled to comply with the same reporting framework at a high cost, even if such users had no need for all the information. To assist small entities (that are of great value to the economy) in saving these costs whilst still setting a standard, different international models were implemented that have encouraged South Africa to follow the same path. To make a success of the South African model, two criteria should be met. Firstly, the qualification requirements for an entity should be based on qualitative criteria, such as the right of users to obtain further information, before such entities can comply with the accounting standards set for small and medium-sized entities. Secondly, simpler and more understandable financial statements should be the result of the application of these new financial standards. This is only possible if the measurement and recognition criteria as well as the disclosure requirements of the current accounting standards are adjusted to meet the needs of smaller entities. These adjustments, as well as the implementation of new accounting standards are discussed in this study, after which the writer reaches the conclusion that a financial reporting framework for small and medium-sized entities is necessary for the upcoming South African economy.
AFRIKAANSE OPSOMMING: DIE NOODSAAKLIKHEID VAN 'N REKENINGKUNDIGE VERSLAGDOENINGSRAAMWERK VIR KLEIN EN MEDIUM GROOTTE ENTITEITE Finansiële state word jaarliks vir alle tipe ondernemingsvorme opgestel VIT gebruik deur 'n wye verskeidenheid gebruikers wat elkeen spesifieke inligting benodig om bepaalde besluite te neem. Die oorgrote meerderheid gebruikers van groter en veral genoteerde publieke maatskappye, moet op grond van die finansiële inligting soos vervat in die fmansiële state hul beleggingsbesluite neem aangesien hulle nie ander finansiële inligting kan bekom nie. Aan die ander kant beskik feitlik al die gebruikers van klein en medium grootte entiteite oor 'n wetlike en/of afgeleide reg om verdere fmansiële inligting aan te vra wanneer dit benodig word om bepaalde besluite te neem. Gebruikers van fmansiële state word dus geklassifiseer op grond van die reg tot die verkryging van fmansiële inligting. Om hierdie reg te beskerm by veral die gebruikers van finansiële state van groter maatskappye, is dit noodsaaklik dat fmansiële state ooreenkomstig 'n rekeningkundige verslagdoeningsraamwerk opgestel word. Hierdie raamwerk behoort vereistes uiteen te sit aangaande die meting en erkenning van transaksies, asook die minimum inligting wat geopenbaar moet word aan die gebruikers. Hierdie rekeningkundige verslagdoeningsraamwerk is egter oor die jare baie aangepas om beleggers te beskerm. Klein en medium grootte entiteite is wetlik verplig om teen hoë koste ook daaraan te voldoen, ten spyte daarvan dat die gebruikers van hierdie entiteite nie die inligting gebruik nie. Ten einde klein entiteite (wat van groot waarde in 'n ekonomie is) van hierdie onnodige koste te spaar en steeds 'n riglyn daar te stel, is verskeie internasionale modelle geïmplementeer en is Suid-Afrika aangespoor om dieselfde pad te volg. Om die Suid-Afrikaanse model werkbaar te maak, is twee komponente noodsaaklik. Eerstens moet die toelatingskriteria gegrond word op kwalitatiewe kriteria, soos die reg van gebruikers om verdere inligting te bekom. Entiteite moet aan hierdie kriteria voldoen alvorens die nuwe rekeningkundige standaarde vir klein en medium grootte entiteite toegepas mag word. Tweedens behoort vereenvoudigde en maklik verstaanbare finansiële state die gevolg van die toepassing van hierdie nuwe rekeningkundige standaarde se inhoud te wees. Dit is slegs moontlik indien die metings- en erkenningskriteria, asook die openbaarmakingsvereistes van die huidige rekeningkundige standaarde aangepas word om aan kleiner entiteite se behoeftes te voldoen. Hierdie aanpassmgs, asook die implementering van nuwe rekeningkundige standaarde word in die studie bespreek, waarna die skrywer tot die gevolgtrekking kom dat 'n rekeningkundige verslagdoeningsraamwerk vir klein en medium grootte entiteite 'n noodsaaklikheid vir die opkomende Suid- Afrikaanse ekonomie is.
Description
Study project (MAcc)--University of Stellenbosch, 2002.
Keywords
Financial statements -- South Africa, Disclosure in accounting -- South Africa, Accounting -- Standards, Accounting -- Standards -- South Africa, Dissertations -- Accountancy, Theses -- Accountancy
Citation