The child's rights to, in and through basic education : an analysis of South Africa's international obligations

Date
2021-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The child’s right to basic education is of utmost importance as it not only prepares but enables them to participate in society. The child’s right to basic education also enables the realisation of other human rights and provides the opportunity to rise above one’s circumstances. This dissertation centres on South Africa’s international obligations in relation to the child’s rights to, in and through basic education and whether or not these obligations have been fulfilled. Specific focus is placed on the obligations created by the Convention on the Rights of the Child (“CRC”) as it is regarded as the foundation of international law on the rights of the child and still remains one of the most widely ratified human rights treaties. Additional obligations created by the International Bill of Human Rights and the African Charter on the Rights and Welfare of the Child are also examined in the dissertation. In order to measure whether or not these international obligations have been fulfilled, the model for compliance is introduced. The model embraces a child-centred approach in the two frameworks that make up the model: the normative framework and the practical framework. The normative framework is founded on articles 28 and 29 of the CRC and the practical framework is based on the 4-A scheme. The dissertation proves that the value of the normative and practical frameworks is that while they are complementary and form the model for compliance, they are also essential frameworks independently. Both frameworks are essential components in order to measure international obligations as states must be normatively strong in their recognition and protection of the child’s right to basic education, but it also requires implementation. With the model for compliance clearly established, it is then applied in India and Nigeria in order to gain a comparative perspective. Attention is paid to constitutional and legislative frameworks as well as relevant case law in these two jurisdictions. India and Nigeria’s periodic reports to the CRC Committee and the ACERWC also form part of the analysis and indicate that the concerns identified by these two committees are not only passing comments but should be dealt with in order to meet international obligations and ultimately result in the realisation of the child’s right to education. ivWith the application of the model for compliance in the South African context, it is quite clear that the constitutional framework is unfortunately not mirrored by our current reality. While positive steps have been taken to align legislation and policy with the international standards of the normative framework, the implementation thereof remains a major challenge. The dissertation concludes with final reflections and recommendations on South Africa’s international obligations. The model for compliance as proposed in the dissertation is valuable as it incorporates a normative and practical framework that provides content to dimensions of the right to basic education. Striking a balance in the realisation and interpretation of children’s rights is very important, and the model for compliance attempts to find this balance.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die kind se reg tot basiese onderwys is van uiterste belang, aangesien dit hulle nie net voorberei nie, maar ook in staat stel om aan die samelewing deel te neem. Die kind se reg op basiese onderwys maak ook die verwesenliking van ander menseregte moontlik en bied die geleentheid om bo 'n mens se omstandighede uit te styg. Die proefskrif handel oor Suid-Afrika se internasionale verpligtinge met betrekking tot die kind se regte op, in en deur basiese onderwys en of hierdie verpligtinge nagekom word, al dan nie. Spesifieke fokus word geplaas op die verpligtinge wat deur die Konvensie oor die Regte van die Kind (“CRC”) geskep word, aangesien dit as die grondslag van internasionale reg oor die regte van die kind geag word en steeds een van die mees bekragtigde menseregteverdragte is. Bykomende verpligtinge wat deur die Internasionale Handves van Menseregte en die Afrika-handves oor die Regte en Welsyn van die Kind geskep word, word ook in die proefskrif ondersoek. Om te bepaal of hierdie internasionale verpligtinge nagekom word, is die model vir voldoening (“model for compliance”)bekendgestel. Die model omvat 'n kindgerigte benadering in die twee raamwerke waaruit die model bestaan: die normatiewe raamwerk en die praktiese raamwerk. Die normatiewe raamwerk is gebaseer op artikels 28 en 29 van die CRC en die praktiese raamwerk is gebaseer op die 4-A-skema. Die proefskrif bewys dat die waarde van die normatiewe en praktiese raamwerke is dat, hoewel dit aanvullend is en die model vir voldoening uiteensit, dit onafhanklik ook noodsaaklike raamwerke is. Albei raamwerke is noodsaaklike komponente om internasionale verpligtinge te meet, aangesien state normatief sterk moet wees in hul erkenning en beskerming van die kind se reg op basiese onderwys, maar dit vereis ook implementering. Met die model vir voldoening duidelik uiteengesit, word dit dan in Indië en Nigerië toegepas om 'n vergelykende perspektief vas te stel. Aandag word geskenk aan grondwetlike en wetgewende raamwerke sowel as relevante regspraak in hierdie twee jurisdiksies. Die periodieke verslae van Indië en Nigerië aan die CRC-komitee en die ACERWC vorm ook deel van die analise en dui aan dat die bekommernisse wat deur hierdie twee komitees geïdentifiseer word, nie net kommentaar is nie, maar dat dit aangespreek moet word om internasionale verpligtinge na te kom en uiteindelik tot die verwesenliking lei van die kind se reg op onderwys. Met die toepassing van die model vir nakoming in die Suid-Afrikaanse konteks, is dit duidelik dat die grondwetlike raamwerk ongelukkig nie deur ons huidige werklikheid weerspieël word nie. Alhoewel positiewe stappe geneem is om wetgewing en beleide in lyn te bring met die internasionale standaarde van die normatiewe raamwerk, bly die implementering daarvan 'n groot uitdaging. Die proefskrif sluit af met finale refleksies en aanbevelings rakende Suid-Afrika se internasionale verpligtinge. Die model vir nakoming soos voorgestel in die proefskrif, is waardevol, aangesien dit 'n normatiewe en praktiese raamwerk insluit wat inhoud gee aan die dimensies van die reg op basiese onderwys. Dit is baie belangrik om 'n balans te vind in die verwesenliking en interpretasie van kinderregte, en die model vir nakoming probeer om hierdie balans te vind.
Description
Thesis (LLD)--Stellenbosch University, 2021.
Keywords
Children's rights, International human rights law, Convention on the Rights of the Child. Article 28 and 29, Right to basic education, UCTD
Citation