The influence of the environment on the volume growth, stem form and disease tolerance of Eucalyptus grandis clones in the summer rainfall areas of South Africa

dc.contributor.advisorVan Wyk, G.
dc.contributor.advisorVerryn, S. D.
dc.contributor.authorPierce, Brian Thomas
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of AgriSciences. Dept. of Forest and Wood Science .en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:34:47Z
dc.date.available2012-08-27T11:34:47Z
dc.date.issued2000-04
dc.descriptionThesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2000.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: A thesis undertaken to quantify genotype-by-environment interaction within Eucalyptus grandis clones growing in the eastern portion of South Africa. Thirty one sites were selected to represent the "traditional" E. grandis growing areas of South Africa. Eleven common macro- site variables and twelve common micro- site soil variables were recorded at each site. Twenty seven E. grandis clones and four E. grandis hybrid clones were then evaluated over these 31 sites. An incomplete latin square design was used to evaluate the 31 test clones, and five E. grandis controls were incorporated into the trial design to link the 31 sites. Volume production, stem form, stem defects and survival were assessed at two and five years, as well as the disease infestation of three stem cankers at five years. The analytical methods which were used to evaluate and quantify the GEl portion of the study are the analysis of variance (ANOV A), correlation analysis, and joint regression analysis (IRA) together with the analysis of co-variance (ACOV AR). The growth-site association for volume production, stem form and Endothia disease infestation were investigated using factor analysis (FA), and equations derived for the species and for the individual clones using a stepwise multiple regression approach. GEl, as evaluated through JRA, revealed that an increase in site productivity lead to a positive linear response in productivity on a clonal level, and that there was a diverging or fanning pattern among the regression lines of the clones. This tendency was also observed for both the stem form and the Endothia infestation. Hence, no significant changes in the rankings of the clones were found, and only relevant differences between the clones were found to change significantly. Juvenile-mature genetic correlations for volume production and the stem form showed moderate (rg = 0,66 and rg = 0,70) correlations between the two and the five year assessments. On a species level, rainfall was the main environmental factor responsible for volume production, while latitude was the main influence on stem form and Endothia infestation. On an individual clone basis, some micro-site soil factor interaction within the clones was found for the growth-site response models. Keywords: Eucalyptus grandis, genotype environment interaction, clones, site factors, growth-site response, ANOV A, ACOV AR, GEl, FA, JRA,en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: 'n Studie is ondemeem om die genotipe-omgewingsinteraksie van Eucalyptus grandis klone, wat in die oostelike deel van Suid-Afrika groei, te kwantifiseer. Eenen- dertig groeiplekke is geselekteer om die "tradisionele" E. grandis groeiplekke in Suid-Afrika te verteenwoordig. Elf gemeenskaplike makro-groeiplek veranderlikes en twaalf gemeenskaplike mikro-groeiplek veranderlikes is by elk van die groei areas opgeteken. Sewe-en-twintig E. grandis klone en vier E. grandis basterklone is daama oor hierdie 31 groeiplekke geevalueer. 'n Onvolledige Latynse roosterontwerp is gebruik om die 31 toetsklone te evalueer en vyf kontroles is gebruik om die groeiplekke gemeenskaplik te verbind. Volume produksie, stamvorm, stamdefekte en oorlewing is op twee- en vyfjarige ouderdomme geevalueer terwyl besmetting met drie stamkankers op vyf jaar beoordeel is. Die analitiese metodes wat gebruik was om genotipeomgewingsinteraksie te evalueer en te kwantifiseer is die variansie analise (ANOYA), korrelasie analise, en gesamentlike regressie analise (JRA) tesame met ko-variansie analise (ACOY AR). Die groeiplek assosiasie vir volume produksie, stamvorm en Endothia besmetting is ondersoek deur gebruik te maak van faktor analise (FA), en vergelykings is verkry vir die spesies en individuele klone deur gebruik van 'n stapsgewyse meervoudige regressie benadering. Genotipe-omgewingsinteraksie, soos geevalueer deur JRA, wys dat 'n toename in groeiplek produktiwiteit lei tot 'n positiewe lineere reaksie in produktiwiteit op klonale vlak en dat daar 'n divergerende patroon tussen die regressielyne van die klone is. Hierdie tendens is ook vir beide die stamvorm en Endothia besmetting waargeneem. Gevolglik is nie-beduidende veranderings in die rangorde van die klone gevind en slegs reletiewe verskille tussen klone is gevind. Onvolwasse-volwasse genetiese korrelasies vir volume produksie en stamvorm toon matige korrelasies (rg =0.66 en rg =0.70) tussen die twee- en vyfjaar metings. Op 'n spesiesvlak was reenval die oorheersende omgewingsfaktor verantwoordelik vir volume produksie terwyl die breedtegraad ligging stamvorm en Endothia besmetting bemvloed het. Op individuele kloonvlak het sommige mikro-groeiplek interaksie binne klone bygedra tot die groei en groeiplek reaksie modelle. Sleutelwoorde: Eucalyptus grandis, Genotipe-omgewingsinteraksie, klone, groeiplek faktore, groeiplek reaksie, ANOY A, ACOY AR, FA, JRAaf_ZA
dc.format.extent170 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/51988
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectEucalyptus grandis -- South Africaen_ZA
dc.subjectEucalyptus grandis -- Breeding -- South Africaen_ZA
dc.subjectEucalyptus grandis -- South Africa -- Growthen_ZA
dc.subjectEucalyptus grandis -- South Africa -- Geneticsen_ZA
dc.subjectEucalyptus grandis -- Clones -- South Africaen_ZA
dc.subjectGenotype-environment interaction -- South Africaen_ZA
dc.subjectGenotype-environment interaction -- South Africa -- Statistical methodsen_ZA
dc.subjectGrowth-site responseen_ZA
dc.subjectSite factorsen_ZA
dc.subjectDissertations -- Forest and wood scienceen_ZA
dc.subjectTheses -- Forest and wood scienceen_ZA
dc.titleThe influence of the environment on the volume growth, stem form and disease tolerance of Eucalyptus grandis clones in the summer rainfall areas of South Africaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
pierce_influence_2000.pdf
Size:
44.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: