A cognitive linguistic description of purpose and result connectives in biblical Hebrew

Date
2013-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: This study represents an investigation of a set of BH connectives (רוּבֲעַבּ, ןַעַמְל, and ןֶפּ) as well as other grammatical constructions relevant to the lexical items. This investigation seeks to establish the datatypes which are relevant for distinguishing the meanings and/or senses that the BH connectives רוּבֲעַבּ, ןַעַמְל, and ןֶפּ may display. A literature overview of BH linguistics and existing BH lexica demonstrate that although current resources provide some useful information, there still lacks an adequate framework for describing the lexical items. On the one hand, linguistic descriptions of the connectives in BH linguistics fail to define the word class(es) and scope of the target lexemes, as well as the relations they indicate. None of the studies have structurally described the paradigmatic relation between the different types of purpose constructions. On the other hand, BH lexica show a variety of data types that are assumed to contribute towards both defining and distinguishing the meanings/senses of the lexical items we are concerned with; however, this information only partly helps in this endeavor. To describe more adequately the meaning and polysemic relationships of the lexemes, we relied on cognitive semantics (e.g., conceptual view of meaning, prototype theory, and semantic potential). We were also concerned with purpose/result constructions across languages in order to establish criteria for describing purpose constructions. On the basis of these investigations, we established a model for a semantic description of the target lexemes in addition to some criteria for distinguishing between purpose, result, cause, and reason constructions so that the different relations the target lexemes indicate might be identified. We also established some typological parameters of purpose constructions – such as verbal forms in the matrix, participant encoding, and the positioning patterns of purpose clauses. The value and validity of these criteria were then tested in an empirical investigation. The investigation established that ןַעַמְל, רוּבֲעַבּ, and ןֶפּ have a semantic potential that prompts the conceptualization of multiple relationships (e.g., ןַעַמְל: purpose, result, and reason) with varying scopes, among different levels. We were able to distinguish between the different relationships that the lexemes ןַעַמְל, רוּבֲעַבּ, and ןֶפּ display by relying on the notions of purpose, result, cause, and reason, as defined in cognitive linguistic circles. We also identified the prototypical and less prototypical meanings of the lexemes. This study establishes the value of the model employed, but also reveals that our theoretical model has some limitations.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie verteenwoordig ‘n ondersoek van ‘n stel Bybels-Hebreeuse verbindingswoorde (רוּבֲעַבּ, ןַעַמְל en ןֶפּ) sowel as die grammatikale konstruksies wat relevant is vir die beter verstaan van hierdie leksikale items. Hierdie ondersoek poog in besonder om datatipes vas te stel wat ter sake is vir betekenisonderskeidings wat רוּבֲעַבּ, ןַעַמְל en ןֶפּ vertoon. 'n Literatuur-oorsig van bestaande Bybels-Hebreeuse bronne (bv. grammatikas en lexika) demonstreer dat, alhoewel hierdie bronne nuttige inligting verskaf, hulle nie ‘n toereikende raamwerk bied vir ‘n noukeurige beskrywing van die leksikale items nie. Die grammatikale studies, aan die een kant, versuim om die items se woordklas(se) te definieer. Weinig aandag word ook gewy aan die reikwydte en/of ter sake sintagmaties en paradigmatiese verbande van die ter sake konstruksies. Die leksika, aan die ander kant, wys wel op 'n verskeidenheid van datatipes wat veronderstel is om by te dra tot beide die definisies en betekenisonderskeidings. Hierdie inligting is egter dikwels nie genoegsaam nie. Om ‘n meer toereikende beskrywing van hulle betekenis te maak, asook om die polisemiese struktuur van die lekseme te bepaal, het ons gebruik gemaak van insigte van die kognitiewe semantiek (bv. prototipe-teorie, en die konsep ‘semantiese potensiaal’). Ons het ook doelkonstruksies in ander tale bestudeer. Kriteria is geïdentifiseer om te onderskei tussen konstruksies waarin doel, gevolg, oorsaak en rede gerealiseer word. Ons het ‘n paar taaltipologiese parameters van doelkonstruksies vasgestel, bv. die werkswoordsvorm wat in die matriks gebruik word, die manier waarop deelnemers gekodeer word, en die posisie van die doelkonstruksie tov die matriks. Die waarde en geldigheid van hierdie kriteria is daarna in ‘n empiriese ondersoek getoets. In hierdie studie is vasgetel dat ןַעַמְל, רוּבֲעַבּ en ןֶפּ ‘n semantiese potensiaal het wat die konseptualisering van veelvoudige verhoudings aktiveer (bv. ןַעַמְל: doel, gevolg, en die rede), wat beide op verskillende vlakke mag wees asook met verskillende reikwydtes. Ons het ook die prototipiese en minder prototipiese betekenis van die lekseme geïdentifiseer. Hierdie studie illustreer die waarde van die werksmodel wat gebruik, maar het ook aangetoon dat die model enkele leemtes het.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Biblical Hebrew linguistics, Biblical Hebrew lexica, Hebrew language -- Biblical texts, Bible -- Language, style, Hebrew language -- Grammar, Dissertations -- Ancient studies, Theses -- Ancient studies
Citation