Experiences of persons with mobility impairment in using public transport in Knysna townships in the Western Cape Province

Date
2020-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH SUMMARY : Introduction: For persons with mobility impairments, accessible public transport remains a major challenge in many areas such as Knysna townships in the Western Cape;, South Africa, with implications for their access to services such as health and their participation in economic and social activities. The aim of this study was to explore the experiences of persons with mobility impairment in accessing public transport in Knysna townships in the Western Cape Province. Method: An exploratory qualitative design was implemented. The townships in Knysna in the Western Cape Province, were chosen as the study setting because of its steep and rough terrain and its restricted public transport options. The study population consisted of all persons with mobility impairment, aged 18-35 using public transport in Knysna townships. Purposive and snowball sampling was used to select the participants. A final sample of six was determined by data saturation. Data were collected using in-depth interviews. With the permission of participants, interviews were audio-recorded, and field notes were used to supplement and verify the voice recording after interviews. Photos of the home environment were taken with consent of each participant. Manual data analysis was implemented using a six-step thematic data analysis guide. Ethical considerations: informed consent was obtained, and confidentiality was safeguarded. Rigour: All aspects of the study were carefully monitored against the criteria of trustworthiness such as credibility, transferability, dependability and confirmability. Findings: Six themes emerged, namely: Challenges related to lack of safety; challenges related to cost of transport for persons with mobility impairment; challenges related to accessibility to the taxi, the road and to the houses; attitudes contributing to exclusion, and finally; participant’s perceptions on ways to address the challenges. Conclusion: Participants concurred that challenges in accessing public transport cause them to suffer social / economic exclusion. The recommendations to diverse stakeholder audiences should be implemented sooner rather than later due to the ongoing negative impact on basic human rights and human dignity for persons with mobility impairment in Knysna townships.
AFRIKAANSE OPSOMMING : Inleiding: Vir mense met mobiliteitsgestremdhede is toeganklike openbare vervoer steeds ‘n groot uitdaging in baie gebiede soos by voorbeeld Knysna townships in die Wes-Kaap; met implikasies vir hul toegang tot dienste soos gesondheid en hul deelname in ekonomiese en sosiale aktiwiteite. Die doel van die studie was om die ervarings van mense met mobiliteitsgestremdhede se toegang tot openbare vervoer in Knysna townships te verken. Studie-ontwerp: ‘n verkennende kwalitatiewe ontwerp is geïmplementeer. Die studie-omgewing was die dorp, Knysna townships in die Wes-Kaap wat gekies is weens sy rowwe en styl terrein en die beperkte openbare-vervoeropsies Die studie-bevolking het bestaan uit alle persone met mobiliteitsgestremdhede, tussen die ouderdomme van 18 en 35 jaar, wat openbare vervoer in Knysna townships benut. Doelgerigte steekproefneming en die sneeubalmetode is toegepas om deelnemers te kies. ‘n Finale steekproef van ses is bepaal deur versadiging van data. Dataversameling: data is versamel deur middel van indiepte-onderhoude. Met die toestemming van die deelnemers is klankopnames daarvan gemaak en veldnotas is geneem om die opnames aan te vul en te verifieer. Fotos van die fisiese omgewing is ook met toestemming van die deelnemers geneem. Data-ontleding is volgens ‘n ses-stadium tematiese ontledings-gids gedoen. Etiese oorwegings: ingeligte toestemming is verkry en vertroulikheid is beskerm. Navorsings-betroubaarheid: alle aspekte van die studie is sorgvuldig gemonitor teen die kriteria van geloofwaardigheid, oordraagbaarheid, betroubaarheid en bevestigbaarheid. Bevindings: ses temas het na vore gekom, naamlik: Uitagings verbonde aan gebrek aan veiligheid; die hoë koste van vervoer vir mense met mobiliteitsgestremdhede; uitdagings verbonde aan ontoeganklikheid van minibus-taxis, van paaie en van huise; houdings wat tot uitsluiting bydra en uiteindelik deelnemers se persepsies oor maniere om die uitdagings aan te spreek. Afsluiting: Deelnemers was dit eens dat die uitdagings om openbare vervoer te gebruik daartoe bydra dat hulle uitgesluit word van ekonomiese en sosiale aktiwiteite. Die aanbevelings aan uiteenlopende belanghebbendes moet vroeër as later geïmplementeer word weens die voortdurende negatiewe impak op basiese menseregte en menswaardigheid vir persone met mobiliteitsgestremdheid in Knysna townships.
Description
Thesis (MHumanRehabSt)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
People with disabilities -- Orientation and mobility -- Knysna (South Africa), People with disabilities -- Transportation -- Knysna (South Africa), Transportation -- Knysna (South Africa), Health services accessibility -- Knysna (South Africa), UCTD
Citation