Copyright law and the Internet : in modern South African law

Date
2000-09
Authors
Ital, Eric Guy
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The Internet is coming more and more into focus of national and international legislation. Especially with regard to copyright law, the rapid growth of the Internet, its global character, its novel technical applications and its private and commercial use by millions of people makes the control over a work complicated and raises copyright problems all over the world. Present legislation is therefore challenged to avoid gaps in the law. Considering the rapid growth of online providers and users in South Africa, it is likely that copyright disputes with regard to the Internet will evolve here soon. In this dissertation, the "world" of the Internet and its lawfulness with regard to existing South African copyright law will be examined. The examination tries to establish whether South African copyright law is able to cope with the present Internet problems and whether it leads to reasonable results. The first chapter of this dissertation will give an overview of the basic principles of the Internet, including the history, development and function of the Internet. Furthermore the changing aspects by means of diqital technology will be discussed. Because the global character of the Internet lead to "international" infringements, governments are considering the prospect of reaching international accord on the protection of intellectual property in the digital era. In chapter two, the present international harmonisation of copyright law will be introduced. Especially the quick adoption of the World Intellectual Property Organisation Treaties in December 1996 demonstrated that an international realisation for a call for action is existing. In chapter three, the application of South African copyright law with regard to the Internet will be discussed. First, it will be examined if a digital work on the Internet is protected in the same way as a "traditional" work. Second, the various rights of the copyright holder are discussed in connection with the use of a work on the Internet. Third, the potential application of the exclusive rights of the copyright holder to various actions on the Internet, such as caching, Web linking and operating an online service will be discussed. The Internet is a worldwide entity, and, as such, copyright infringement on this system is an international problem. The scenario of global, simultaneous exploitation of works on the Internet conflicts sharply with the current system of international copyright protection, which is firmly based on national copyright laws with territorial effects. Section four provides therefore an overview of the applicable law on an international net and analyses the necessity and borders of protection.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Nasionale en internasionale wetgewing fokus in In toenemende mate op die Internet. Die versnelde groei van die Internet, sy wêreldkarakter, sy nuwe tegnologiese aanwendings en sy private en kommersiële gebruik deur miljoene mense maak beheer oor In werk baie gekompliseerd en skep veral outeursregprobleme regoor die wêreld. Wetgewing soos dit tans is, word dus uitgedaag om die leemtes in die reg te ondervang. Gegewe die vinnige groei van gekoppelde verskaffers en gebruikers in Suid-Afrika, is dit waarskynlik dat - outeursreggeskille met betrekking tot die Internet binnekort ook hier gaan ontwikkel. In hierdie verhandeling gaan die "wêreld" van die Internet en sy wettigheid onder bestaande Suid-Afrikaanse outeursregwetgewing ondersoek word. In die ondersoek word gepoog om vas te stelof Suid-Afrikaanse outeursregwetgewing geskik is om die Internetprobieme wat tans bestaan te hanteer en of dit lei tot aanvaarbare resultate. Die eerste hoofstuk van die verhandeling sal In oorsig gee van die basiese beginsels van die Internet, insluitende die geskiedenis, ontwikkeling en funksie van die Internet. Verder sal die veranderende aspekte as gevolg van digitale tegnologie bespreek word. Die wêreldkarakter van die Internet gee aanleiding tot "internasionale" inbreukmakings en om hierdie rede oorweeg regerings die moontlikheid van internasionale ooreenkomste oor die beskerming van intellektuele eiendom in die digitale era. In hoofstuk twee word die bestaande internasionale harmonisering van outeursreg bespreek. Veral die vinnige aanname van die World Intellectual Property Organisation se verdrae in Desember 1996, illustreer dat daar In internasionale bewustheid is dat iets in die verband gedoen moet word. In die derde hoofstuk word die aanwending van die Suid-Afrikaanse outeursreg met betrekking tot die Internet bespreek. Eerstens word ondersoek of a digitale werk op die Internet op dieselfde wyse as 'n "tradisionele" werk beskerm kan word. Tweedens word die verskillende regte van die outeursreghebbende in verband met die gebruik van 'n werk op die Internet, bespreek. Derdens word die potensiële aanwending van die eksklusiewe regte van die outeursreghebbende op verskillende aksies op die Internet, soos byvoorbeeld kasberging, web koppeling en die werking van 'n gekoppelde diens, bespreek. Die Internet is 'n wêreldwye verskynsel en sodanig is outeursreginbreukmaking op hierdie stelsel 'n internasionale probleem. Die scenario van 'n wêreldwye, gelyktydige uitbuiting van werke op die Internet is in skerp konflik met die huidige stelsel van internasionale outeursregbeskerming wat stewig gegrond is op nasionale wetgewing met territoriale werking. Hoofstuk vier bied daarom 'n oorsig oor die toepaslike reg op 'n internasionale netwerk en analiseer die nodigheid en ook grense van beskerming.
Description
Thesis (LLM)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Internet -- Law and legislation -- South Africa, Intellectual property -- South Africa, Computer networks -- Law and legislation -- South Africa, Dissertations -- Law
Citation