Making the connection : the inclusion of information and communication technology in Western Cape Municipal integrated development plans

Date
2006-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : University of Stellenbosch
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The study examines the Western Cape municipal Integrated Development Plans (IDPs) and questions whether these IDPs include Information and Communication Technology (ICT) initiatives that promote development. IDPs are used by municipalities as multi-sectoral plans that provide situation analyses of municipal areas and determine development priorities in municipal areas. These development priorities must be met within certain budget and time constraints. Globalisation and the technological revolution have led to the rapid development and convergence of technology. Technology, such as the Internet and cellular telephones, has had various influences on society. One of these influences includes the possible application of ICT for the purpose of development. Therefore both IDPs and ICT can be applied for developmental purposes. The study thus brings together two seemingly unrelated concepts, namely Integrated Development Plans and Information and Communication Technology and aligns them with one another through the concept of development. The study includes three main objectives. Firstly, the Integrated Development Plans of the municipalities in the Western Cape were examined to ascertain whether these municipalities address ICT in their IDPs. Secondly, the nature of the ICT initiatives was determined. This refers to whether the ICT initiatives are for use in the community or for use in the municipality. Finally, a framework was developed, which includes the classification of the different types of municipalities, together with the different types of ICT initiatives. Recommendations were made based on this framework. The various theoretical issues discussed in this study include the transformation of local government in South Africa and the establishment of developmental local government. Various issues concerning the use of ICT for development are also discussed and they include the ‘Information Society’, the ‘Digital Divide’ and ICT for development. This discussion emphasises that success of ICT initiatives for development depends on the nature of the underlying policy agenda; this agenda must be demand-driven and pro-poor.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek die Wes-Kaap munisipale Geintegreerde Ontwikkelingsplanne (GOP’s) en bevraagteken of dié GOP’s Inligting en Kommunikasie Tegnologie (IKT) inisiatiewe wat ontwikkeling bevorder, insluit. GOP’s word deur munisipaliteite as multi-sektorale planne gebruik wat toestandsontledings van munisipale gebiede voorsien en die ontwikkelingsprioriteite in munisipale gebiede bepaal. Hierdie ontwikkelingsprioriteite moet binne sekere begrotings- en tydsbeperkings bevredig word. Globalisering en die tegnologiese revolusie het tot die spoedige ontwikkeling en samevoeging van tegnologie gelei. Tegnologie, soos die Internet en selulêre telefone, het verskeie uitwerkings op die samelewing teweeggebring. Een van die uitwerkings sluit die moontlike aanwending van IKT vir ontwikkelingsdoeleindes in. Beide GOP’s en IKT kan dus vir ontwikkelingsdoeleindes aangewend word. Die studie bring daarom twee oënskynlik onverwante onderwerpe, naamlik Geintegreerde Ontwikkelingsplanne en Informasie en Kommunikasie Tegnologie deur die konsep van ontwikkeling by mekaar uit. Die studie bevat drie hoof doelwitte. Eerstens om die Geintegreerde Ontwikkelingsplanne van die munisipaliteite in die Wes-Kaap te ondersoek om vas te stel of hierdie munisipaliteite IKT in hul GOP’s aanspreek. Tweedens is die aard van die IKT inisiatiewe vasgestel. Dit verwys na IKT inisiatiewe wat binne die gemeenskap óf binne die munisipaliteit plaasvind. Laastens is ’n raamwerk ontwikkel. Dit sluit ’n klassifikasie van die verskillende soorte munisipaliteite, asook die verskillende soorte IKT inisiatiewe in. Aanbevelings wat gemaak word, word op hierdie raamwerk gegrond. Verskeie teoretiese kwessies word ook verder in hierdie studie bespreek. Dit sluit die transformasie van plaaslike regering in Suid-Afrika en die totstandkoming van ontwikkelingsgerigte plaaslike regering in. Verskeie kwessies wat die gebruik van IKT vir ontwikkeling betref, word ook bespreek. Dit sluit die ‘Inligting-gedrewe Samelewing’, die ‘Digitale Gaping’ en IKT vir ontwikkeling, in. Hierdie bespreking beklemtoon dat die geslaagdheid van IKT inisiatiewe vir ontwikkeling van die aard van die onderliggende beleidsagenda afhang; dié agenda moet aanvraag-gedrewe en ten gunste van armes wees.
Description
Thesis (MA)--University of Stellenbosch, 2006.
Keywords
Municipal government -- South Africa -- Western Cape -- Planning, Strategic planning -- South Africa -- Western Cape -- Computer programs, South Africa -- Administrative and political divisions, Integrated development plans (IDP), Information and communication technology (ICT), Theses -- Sociology, Dissertations -- Sociology
Citation