Underutilisation of expropriation in the land redistribution context : current and potential obstacles

Date
2020-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Expropriation in the context of land reform generally, and redistribution more specifically, is a highly contentious topic in South Africa today. The effects of colonisation and apartheid have left an impact on current land distribution, social identity and economic goals, particularly to the detriment of the poor. These lasting effects signify the need for an effective land redistribution policy in the constitutional era and is a multidimensional issue. A notable mechanism of achieving the redistribution of land is through the utilisation of land expropriation. However, since the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, has come into effect, the land redistribution policy has been slow in reaching its goals, with limited results. Furthermore, the mechanism of expropriation has not been greatly utilised as a means of reaching redistribution goals. The gap between expropriation and land redistribution is fraught with uncertainty in how to use expropriation as a mechanism to achieve land redistribution, which is impacted by a multitude of factors. This uncertainty is aggravated by the changing policies and unclear goals of the redistribution programme, which has potentially resulted in the underutilisation of expropriation. In light of this gap and the limited number of expropriations which have taken place for redistribution purposes, this thesis investigates potential hurdles and hindrances contributing to the underutilisation of expropriation. The thesis examines potential obstacles arising from the contextual understanding of expropriation in the redistribution framework, the administrative law considerations applicable to expropriation in redistribution, and the compensation requirement as it applies to expropriations currently. This investigation makes use of an integrated timeline of expropriation and redistribution developments, the legitimate justification of expropriation and a comparison between market-led land acquisition and compensation for expropriation. Thus, this thesis concludes by highlighting many, though not all, of the potential issues that hinder the utilisation of expropriation in redistribution.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Onteiening in die konteks van grondhervorming is tans 'n omstrede onderwerp in Suid Afrika veral waar herverdeling ter sprake is. Die gevolge van kolonialisering en apartheid het 'n blywende impak op sosiale identiteit en ekonomiese doelwitte, ten koste van die armer bevolking. Bogenoemde dui op ʼn behoefte vir ʼn effektiewe grondhervormingsbeleid in ʼn grondwetlike era en is ʼn multidimensionele kwessie. 'n Opvallende meganisme om die herverdeling van grond te bewerkstellig, geskied deur die onteiening van grond. Sedert die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, in werking getree het, is die grondherverdelingsbeleid se doelstellings egter vertraag, met beperkte resultate. Verder is die beskikbare onteieningsmeganisme nie effektief benut om die herverdelingsdoelwitte te bereik nie. Die gaping tussen onteiening en grondherverdeling word gekenmerk deur onsekerheid rakende die gebruik van onteiening as ʼn meganisme om grondherverdeling te bewerkstellig. Die onsekerheid word deur menigte faktore beïnvloed en word vererger deur veranderende beleide en onduidelike herverdelingsdoelwitte wat gevolglik ly tot die oneffektiewe gebruik van onteiening in hierdie konteks. Met inagname van hierdie leemte en die beperkte hoeveelheid onteiening wat plaasvind vir grondherverdeling, ondersoek hierdie tesis die potensiële struikelblokke en hindernisse wat verhoed dat onteiening benut word. Verder word die moontlike probleme, wat kan spruit uit ʼn kontekstuele benadering tot onteiening in die herverdelingsraamwerk, ondersoek. Die administratiefreg en vergoedingsraamwerk se toepassing word ook oorweeg. Die ondersoek maak gebruik van ʼn geïntegreerde tydlyn van onteiening en hervormingsontwikkelinge; oorweeg die regverdigings vir onteiening; en vergelyk markgebaseerde grondverkryging met onteiening teen vergoeding. Dus bevestig hierdie tesis van die potensiële kwessies wat die effektiewe benutting van onteiening in grondhervorming verhoed.
Description
Thesis (LLM)--Stellenbosch University, 2020.
Keywords
Land reform, Land redistribution policy, Land reform -- Law and legislation -- South Africa, Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Eminent domain, Underutilisation of expropriation, UCTD
Citation