'n Ondersoek na die opheffing van sosio-ekonomiese omstandighede van tuberkulose pasiënte in Bishop Lavis as nie-mediese intervensie

Date
2000-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The primary purpose of this study is to determine developmental opportunities for the upliftment of the socio-economic conditions of Tuberculosis patients as a non-medical intervention. The aim of the study rests with patients' opinions and life experiences regarding the control of the illness. Owing to the social and economic connotation attached to TB, it is imperative that the conditions be addressed that have a direct influence on the susceptibility of TB in order to minimize the risk of infection and reinfection. These conditions are, amongst other, housing, feeding status, level of education and substance abuse. Since these conditions depend on sufficient income, the issue of unemployment and its consequences are being discussed. For decades already the relation between TB and socioeconomic circumstances is described, but it are still this very circumstances that stifles the advancement in medical treatment. The opinions and experiences of TB patients are obtained from informal in-depth interviews. It is obvious that TB patients never started to consider solutions for the epidemic themselves. This can be ascribed to the fact that, historically the cure of TB was exclusively the responsibility of the health profession. A great deal of apathy is noticed with regards to problem identification. For this reason the community is not yet ready for the massive developmental task that is still to come. Through a process of social learning and empowerment, a sense of responsibility must be cultivated within the communities. Confidence must be established with regards to their ability to improve the situation with the aid of other role players for example government, the private sector and health services. Recommendations for development are based on the level, the imagination and current abilities of the patients. The distribution of information about the disease, the creation of job opportunities, the encouragement of parents to participate in the education of their children and health education by trained members of the community are some of the most important recommendations of this study.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Die primêre doel van die studie is die ondersoek na ontwikkelingsgeleenthede vir die opheffing van die sosio-ekonomiese omstandighede van Tuberkulose pasiënte as 'n nie-mediese tussentrede. Die fokus van die studie berus op die pasiënt se menings en lewenservaring aangaande die bekamping van die siekte. Vanweë die sosiale en ekonomiese konnotasie aan TB is dit van belang dat die toestande wat direk 'n invloed het op die vatbaarheid vir TB, aangespreek word om sodoende die risiko van infeksie en herinfeksie te verminder. Hierdie toestande is onder andere behuising, voedingsstatus, opvoedingspeil en substansmisbruik. Omdat genoemde toestande afhang van gereelde en genoegsame inkomste word werkloosheid en die gevolge daarvan behandel. Reeds vir dekades is die verband tussen TB en sosioekonomiese omstandighede beskryf, maar steeds is dit juis dié omstandighede wat die vooruitgang in die mediese behandeling in die wiele ry. Die menings en ervarings van TB pasiënte is verkry uit informele indiepte onderhoude. Dit is duidelik dat TB pasiënte nog nie self aan oplossings vir die epidemie begin dink het nie. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat die genesing van TB histories die uitsluitlike verantwoordelikheid van gesondheidspersoneel was. Daar word ook 'n groot mate van apatie gemerk ten opsigte van probleemidentifiseringen is die gemeenskappe dus nog nie gereed vir die massiewe ontwikkelingstaak wat voorlê nie. Deur 'n proses van sosiale leer en bemagtiging moet 'n verantwoordelikheidsin by gemeenskappe gekweek word. Selfvertroue moet gebou word ten opsigte van hulle vermoë om die situasie te verbeter met die hulp van ander rolspelers soos die regering, die privaatsektor en gesondheidsdienste. Aanbevelings vir ontwikkeling is gebaseer op die vlak, denke en huidige vermoëns van die pasiënte.Van die belangrikste aanbevelings sal wees die uitbreiding van kennis aangaande die siekte, die skepping van werksgeleenthede, die aanmoediging van ouerbetrokkenheid by hulle kinders se opvoeding en voedingsvoorligting deur opgeleide gemeenskapslede.
Description
Thesis (MPA)--University of Stellenbosch, 2000.
Keywords
Tuberculosis -- Patients -- South Africa -- Western Cape -- Social conditions, Tuberculosis -- Patients -- South Africa -- Western Cape -- Economic conditions, Tuberculosis -- Social aspects -- South Africa -- Western Cape, Dissertations -- Public administration, Theses -- Public administration
Citation