In vitro assessment of some traditional medications used in South Africa for pharmacokinetics drug interaction potential

Date
2013-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: Introduction Earlier studies have shown the popularity of herbal products among people as traditional, complementary or alternative medication. One of the major clinical risks in the concomitant administration of herbal products and prescription medicine is pharmacokinetic herb-drug interaction (HDI). This is brought about by the ability of phytochemicals to inhibit or induce the activity of metabolic enzymes and transport proteins. The aim of this study was to investigate the potential of the crude extracts of popular medicinal herbs used in South Africa to inhibit major cytochrome P450 (CYP) enzymes and transport proteins through in vitro assessment. Methods Medicinal herbs were obtained from traditional medical practitioners and 15 were selected for this study. The selected herbal products were extracted and incubated with human liver microsomes to monitor the following reactions as markers for the metabolic activities of the respective CYP: phenacetin O-deethylation (CYP1A2), diclofenac 4‟-hydroxylation (CYP2C9), S-mephenytoin 4‟- hydroxylation (CYP2C19) and testosterone 6β-hydroxylation (CYP3A4). In addition, the influence of Lessertia frutescens (formerly Sutherlandia frutescens) and Hypoxis hemerocallidea was investigated on more isozymes: coumarin 7-hydroxylation (CYP2A6), bupropion hydroxylation (CYP2B6), paclitaxel 6α-hydroxylation (CYP2C8), bufuralol 1‟-hydroxylation (CYP2D6), chlorzoxazone 6- hydroxylation (CYP2E1) and midazolam 1‟-hydroxylation (CYP3A4/5). The generation of the CYPspecific substrates/metabolites were monitored and quantified with the aid of LC-MS/MS. The metabolic clearance of midazolam using cryopreserved hepatocytes was monitored in the presence of Lessertia frutescens and Hypoxis hemerocallidea. The potential of both to inhibit human ATP-binding cassette (ABC) transporter activity was assessed using recombinant MDCKII and LLC-PK1 cells overexpressing human breast cancer resistant protein (BCRP) and human P-glycoprotein (P-gp), respectively. Similarly, the potential for interactions with human organic anion transporting polypeptide (OATP1B1 and OATP1B3) was assessed using recombinant HEK293 cells over-expressing OATP1B1 and OATP1B3, respectively. Results Bowiea volubilis, Kedrostis Africana, Chenopodium album, Lessertia frutescens (methanolic extract), Hypoxis hemerocallidea, Spirostachys africana and Lessertia frutescens (aqueous extract), in ascending order of potency demonstrated strong inhibition of CYP1A2 activity (IC50 = 1-100 g/mL). Similarly, Emex australis, Alepidea amatymbica, Pachycarpus concolor, Lessertia frutescens, Capparis sepiaria, Kedrostis africana and Pentanisia prunelloides inhibited CYP2C9 with IC50 less than 100 g/mL. The following demonstrated strong inhibition of CYP2C19 with IC50 values less than 100 g/mL: Acacia karroo, Capparis sepiaria, Chenopodium album, Pachycarpus concolor, Ranunculus multifidus, Lessertia frutescens and Zantedeschia aethiopica. CYP3A4 was inhibited by Lessertia frutescens, Hypoxis hemerocallidea, Spirostachys Africana, Bowiea volubilis, Zantedeschia aethiopica, Chenopodium album, Kedrostis Africana, Acacia karroo, Emex australis, Pachycarpus concolor, Ranunculus multifidus, Capparis sepiaria and Pentanisia prunelloides. Time-dependent (irreversible) inhibition of CYP3A4/5 (KI = 296 μg/mL, kinact = 0.063 min-1) and delay in the production of midazolam metabolites in the human hepatocytes, leading to a 40% decreased midazolam upscaled in vivo clearance, was observed with Lessertia frutescens. Further, Lessertia frutescence inhibited the activity of P-gp (IC50 = 324.8 μg/mL), OATP1B1 (IC50 = 10.4 μg/mL) and OATP1B3 (IC50 = 6.6 μg/mL). Hypoxis hemerocallidea inhibited the activity of OATP1B1 (IC50 = 118.7 μg/mL) and OATP1B3 (IC50 = 290.1 μg/mL) with no potent inhibitory effects on P-gp. None of the two inhibited the activity of BCRP within the tested concentrations. Conclusion The result indicates the potential for HDI between the selected medicinal herbs and the substrates of the enzymes investigated in this study, if sufficient in vivo concentrations are achieved.
AFRIKAANSE OPSOMMING: Inleiding Vroeëre studies het aangedui dat die gebruik van plantaardige produkte as tradisionele, aanvullende en alternatiewe medikasie baie gewild is. Een van die grootste kliniese risiko‟s geassosieer met die gelyktydige gebruik van plantaardige produkte met voorskrifmedikasie is farmakokinetiese kruiegeneesmiddel interaksies (HDI). Hierdie interaksies word veroorsaak deur die vermoë van plantchemikalieë om die aktiwiteit van metaboliese ensieme en transportproteïene te inhibeer of te induseer. Die doel van hierdie studie is om ondersoek in te stel na die moontlikheid van onsuiwer ekstrakte van gewilde Suid-Afrikaanse medisinale kruie om die belangrikste sitochroom P450 (CYP)- ensieme en transportproteïene te inhibeer. Hierdie ondersoek sal plaasvind deur middel van in vitrostudies. Metodes Medisinale kruie is verkry vanaf tradisionele genesers, waaruit ʼn totaal van 15 kruie geselekteer is vir gebruik tydens hierdie studie. Die geselekteerde kruie is geëkstraheer en met menslike lewermikrosome geïnkubeer om die volgende reaksies as merkers vir die metaboliese aktiwiteit van die onderskeie CYP-ensieme te moniteer: fenasetien-O-deëtilasie (CYP1A2), diklofenak-4‟- hidroksilasie (CYP2C9), S-mefenitoïen-4‟-hidroksilasie (CYP2C19) en testosteroon-6β-hidroksilasie (CYP3A4). Afgesien van die voorafgaande, is ook die invloed van Lessertia frutescens en Hypoxis hemerocallidea op verskeie ander iso-ensieme ondersoek. Hierdie iso-ensieme is soos volg: koumarien-7-hidroksilasie (CYP2A6), bupropioonhidroksilasie (CYP2B6), paklitaksiel-6α-hidroksilasie (CYP2C8), bufuralol-1‟-hidroksilasie (CYP2D6), chloorsoksasoon-6-hidroksilasie (CYP2E1) en midasolaam-1‟- hidroksilasie (CYP3A4/5). Die produksie van CYP-spesifieke substrate/metaboliete is gemoniteer en deur middel van LC-MS/MS-analises gekwantifiseer. Die metaboliese opruiming van midasolaam deur middel van krio-gepreserveerde hepatosiete is gemoniteer in die teenwoordigheid van Lessertia frutescens en Hypoxis hemerocallidea. Die moontlikheid van beide om menslike ATPbindingskasset (ABC)-transporteerderaktiwiteit te inhibeer is bepaal deur die gebruik van rekombinante MDCKII- en LLC-PK1-selle wat onderskeidelik menslike borskanker-weerstandige proteïen (BCRP) en menslike P-glikoproteïen (P-gp) potensieel. Op ʼn soortgelyke wyse is die moontlikheid vir interaksies met menslike organiese anion-transportpolipeptiede (OATP1B1 en OATP1B3) bepaal deur rekombinante HEK293-selle te gebruik wat onderskeidelik OATP1B1 en OATP1B3 potensieel. Resultate Bowiea volubilis, Kedrostis Africana, Chenopodium album, Lessertia frutescens (metanol-ekstrak), Hypoxis hemerocallidea, Spirostachys africana en Lessertia frutescens (water-ekstrak), in toenemende potensie, het sterk inhibisie van CYP1A2-aktiwiteit (IC50 = 1-100 g/mL) getoon. In ooreenstemming met die voorafgaande resultate het Emex australis, Alepidea amatymbica, Pachycarpus concolor, Lessertia frutescens, Capparis sepiaria, Kedrostis africana en Pentanisia prunelloides CYP2C9 met IC50–waardes van minder as 100 g/mL geïnhibeer. Die volgende het sterk inhibisie van CYP2C19 met IC50-waardes van minder as 100 g/mL getoon: Acacia karroo, Capparis sepiaria, Chenopodium album, Pachycarpus concolor, Ranunculus multifidus, Lessertia frutescens en Zantedeschia aethiopica. CYP3A4 is deur Lessertia frutescens, Hypoxis hemerocallidea, Spirostachys Africana, Bowiea volubilis, Zantedeschia aethiopica, Chenopodium album, Kedrostis Africana, Acacia karroo, Emex australis, Pachycarpus concolor, Ranunculus multifidus, Capparis sepiaria en Pentanisia prunelloides geïnhibeer. Tydafhanklike (onomkeerbare) inhibisie van CYP3A4/5 (KI = 296 μg/mL, kinact = 0.063 min-1) en vertraging in die produksie van midasolaammetaboliete in menslike hepatosiete wat aanleiding gee tot ʼn 40% afname in midasolaam bepaal in vivo opruiming, is waargeneem met Lessertia frutescens. Lessertia frutescens het ook die aktiwiteit van P-gp (IC50 = 324.8 μg/mL), OATP1B1 (IC50 = 10.4 μg/mL) en OATP1B3 (IC50 = 6.6 μg/mL) geïnhibeer. Hypoxis hemerocallidea het die aktiwiteit van OATP1B1 (IC50 = 118.7 μg/mL) en OATP1B3 (IC50 = 290.1 μg/mL) geïnhibeer met geen betekenisvolle effekte op P-gp nie. Geen een van die twee het die aktiwiteit van BCRP geïnhibeer binne die konsentrasies waarin getoets is nie. Gevolgtrekking Die resultate van hierdie studie dui aan dat wanneer voldoende in vivo-konsentrasies bereik word, die moontlikheid vir kruie-geneesmiddel interaksies tussen die geselekteerde medisinale kruie en ensiemsubstrate ʼn werklikheid word.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2013.
Keywords
Herb-drug interaction, Drug metabolism, Pharmacokinetics, Cytochrome P450, Dissertations -- Pharmacology, Theses -- Pharmacology
Citation