Road network supply efficiency in Cape Town, South Africa and its link to the incidence of road traffic crashes: an evaluation of equity

Date
2023-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Stellenbosch : Stellenbosch University
Abstract
ENGLISH ABSTRACT: The Road Safety Problem, including its devastating effects on human livelihoods and socioeconomic development, is well-documented at both the global and local scales. In South Africa, road safety (especially for vulnerable road users) is a short-term strategic priority. The focus is shifting from reactive to proactive approaches to crash-risk assessment. The disadvantage of proactive approaches is that they require extensive input data: road inventory data, exposure data, and environmental data, which is typically unavailable in low- and middle-income countries like South Africa. In its latest road safety strategy, the City of Cape Town set an objective to conduct road safety assessments on all class 1 to class 3 roads by 2018; this objective was not achieved. There is a need for a network-wide road safety measure that uses frugal and/or readily available data inputs. This study examined the relationship between crash frequency and transport demand in the City of Cape Town. Commercially available Origin-Destination Floating Car Data and trajectory clustering were used to determine the city’s transport demand corridors for various input parameters. The Cross K-function was employed to assess the spatial relationship between these corridors and fatal and serious injury road traffic crash locations (2015 to 2017) at the city and census-suburb scales. Furthermore, the transport demand corridors were used to evaluate road supply network efficiency (class 1 to 3 roads) as well as this efficiency measure’s potential as a road safety measure and an indicator of infrastructure vulnerability (transport equity). This was believed to be extremely relevant in the context of South Africa’s intention to focus the application of road safety assessments on mobility roads, as the majority of pedestrian crashes have been found to occur on access roads. Road network supply efficiency was quantified using the Collective Remoteness Indicator (CRI). A simple linear correlation test was conducted between 1) the CRI and crash frequency and density, and 2) the CRI and the South African Index of Multiple Deprivation 2011. For all alternatives analysed at the city scale, road traffic crash locations and transport demand corridors were found to be positively related at all 10-m intervals between 10 m and 200 m. The study also revealed positive spatial relationships for various census suburbs, particularly for pedestrian crashes during the morning peak period.Moderate to strong correlations between the CRI and crash density were discovered at the census-suburb scale, suggesting that road supply network efficiency has the potential to be applied as a measure of road safety. A subsequent qualitative analysis found potential for road supply network efficiency to be applied as an indicator of infrastructure vulnerability. This novel road safety measure is deemed to be of practical value to identify and prioritise sites or areas for road safety assessments.
AAFRIKAANS OPSOMMING: Die globale en plaaslike padveiligheidsprobleme en hul verwoestende uitwerking op menslike lewensbestaan en sosio-ekonomiese ontwikkeling is goed gedokumenteer. In Suid-Afrika is padveiligheid (veral vir kwesbare padgebruikers) 'n korttermyn strategiese prioriteit. Die fokus verskuif van reaktiewe na proaktiewe benaderings tot ongeluksrisiko-assessering en probleem-identifikasie. Vir bestaande paaie vereis hierdie benaderings egter uitgebreide data: padinventarisdata, blootstellingsdata en omgewingsdata, wat tipies nie beskikbaar is in lae- en middelinkomstelande soos Suid-Afrika nie. In sy mees onlangse padveiligheidstrategie het Kaapstad 'n doelwit gestel om padveiligheidsbeoordelings op alle Klas 1- tot Klas 3-paaie teen 2018 uit te voer. Hierdie doelwit is nie bereik nie. Daar is 'n behoefte aan 'n netwerkwye padveiligheidsmaatreël wat spaarsame en/of geredelik beskikbare data benut. Hierdie studie het die verband tussen padbotsingfrekwensie en vraag na vervoer in Kaapstad ondersoek. Deur kommersieel beskikbare oorsprong-bestemming voertuigdata en trajekgroepering te gebruik, is die stad se vervoerbehoefte korridors vir verskeie parameters bepaal. Die Kruis K-funksie is gebruik om die ruimtelike verhouding tussen hierdie korridors en noodlottige en ernstige beserings padbotsings plekke (2015 tot 2017) op beide die stad en sensus voorstede skaal te assesseer. Verder is die vervoerbehoefte korridors gebruik om die effektiwiteit van die padnetwerk (klas 1 tot 3-paaie) te evalueer, asook die potensiaal daarvan as 'n padveiligheidsmaatreël en 'n aanwyser van infrastruktuurkwesbaarheid (vervoerbillikheid). Dit was geglo uiters relevant in die konteks van slegs van voorneme om padveiligheidsbeoordelings op mobiliteitspaaie toe te pas, aangesien gevind is dat die meeste voetgangerbotsings op toegangspaaie plaasvind. Die effektiwiteit van die padnetwerk is gekwantifiseer deur die gesamentlike afgesonderdheids indeks (CRI) te gebruik. 'n Eenvoudige lineêre korrelasietoets is tussen 1) die CRI en botsfrekwensie en -digtheid, en 2) die CRI en sosio-ekonomiese faktore uitgevoer. Vir alle alternatiewe wat op die stadskaal ontleed is, is gevind dat padbotsingsplekke en vervoerbehoefte korridors positief verband hou met alle 10 m-intervalle tussen 10 m en 200 m. Die studie het ook positiewe ruimtelike verwantskappe vir verskeie sensusvoorstede aan die lig gebring, veral vir voetgangerbotsings tydens die oggend-spitstyd. Matige tot sterk korrelasies is ontdek tussen die CRI en botsingsdigtheid op die sensus voorstadskaal, wat daarop dui dat effektiwiteit van die padnetwerk die potensiaal het om as 'n maatstaf van padveiligheid toegepas te word. 'n Daaropvolgende kwalitatiewe analise het gevind dat effektiwiteit van die padnetwerk ook as 'n aanwyser van infrastruktuurkwesbaarheid toegepas kan word. Hierdie nuwe padveiligheidsmaatreël kan prakties van waarde wees om terreine of gebiede vir padveiligheidsbeoordeling te prioritiseer.
Description
Thesis (PhD)--Stellenbosch University, 2023.
Keywords
Citation