Ukuvezwa kwabalingiswa kumanoveli wesiZulu amane ka 1990

dc.contributor.advisorZulu, N. S.
dc.contributor.authorMadi, S'Bongile Emmily
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of African Languages.en_ZA
dc.date.accessioned2012-08-27T11:35:04Z
dc.date.available2012-08-27T11:35:04Z
dc.date.issued2001-03
dc.descriptionThesis (MA)--University of Stellenbosch, 2001.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: This work investigates characterisation in four modern Zulu novels. The objective of the study is to examine whether or not there is development in the portrayal of characters in recently published Zulu novels. The study is prompted by the view that a high number of novels in African languages have inadequate portrayal of characters (Zulu 1998). Focus has been placed on the following four Zulu novels: Izibiba Ziyeqana, Asikho Ndawo 8akithi, Isidleke Samanqe, and Itshwele Lempangele. The novels were published between 1995 and 1998 and all have won literary prizes in recognition of their high literary qualities. It has been found in the study that the way characters are portrayed in the four novels shows some signs of development. All the chief characters are 'round' in the sense that they change and adapt to changes and circumstances. Even though there are serious problems, the characters are seen to be fighting like ordinary human beings to better their lives. It is also found in the study that antagonists in some novels are round characters. It is concluded that this study identifies positive properties about the development of characterisation in the Zulu novel of the late 1990's.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek karakterisering in vier moderne Zulu novelles. Die hoofdoelstelling van die studie is om vas te stel of daar 'n ontwikkeling in die voorstelling van karakters in onlangs-gepubliseerde Zulu novelles is. Die studie is gemotiveer deur die siening wat bestaan dat 'n groot aantal novelles in Afrikatale 'n onvoldoende voorstelling van karakters toon (Zulu, 1998). Die fokus van die studie val op die volgende vier Zulu novelles: Izibiba Ziyeqana, Asikho Ndawo Bakithi, Isidleke Samanqe en Itshwele Lempangele. Hierdie novelles is gepubliseer tussen 1995 en 1998 en het almal literere pryse gewen ter erkenning van hulle uitstaande letterkundige meriete. Die studie het bevind dat die wyse waarop die karakters voorgestel is in al vier novelles verskeie tekens van ontwikkeling ten opsigte van die Zulu letterkunde toon. AI die hoofkarakters is "rond" in die sin dat hulle verander en aanpas na gelang van veranderinge en omstandighede. Selfs onder ernstige omstandighede, veg die karakters soos gewone mense om hulle lewens te verbeter. Daar is ook in die studie bevind dat die antagoniste in sommige novelies ronde karakters is. Die studie identifiseer positiewe kenmerke t.o.v. die ontwikkeling van karakterisering in die Zulu novelle in die laat 1990's.af_ZA
dc.description.abstractIQOQO Lomsebenzi ubhekane nokuvezwa kwabalingiswa emanovelini amane wesiZulu. Kubhekwe amanoveli amasha ngenjongo yokuthola ukuthi ngabe kukhona yini ukuthuthuka ngokuvezwa kwabalingiswa. Okwaziwayo okwamanje wukuthi ukuvezwa kwabalingiswa emanovelini amaningi wabomdabu kusezingeni eliphansi (Zulu 1998), yingakho-ke lomsebenzi ubuzama ukuthola ukuthi ngabe luyabonakala yini loguquko Iwemqubekela phambili. Kukhethwelamanoveli alandelayo: Izibiba Ziyeqana, Asikho Ndawo Bakithi Isidleke Samanqe, kanye ne-Itshwele Lempangele lapho kucubungulwa loshintsho lokuvezwa kwabalingiswa ngababhali bemnyaka yabo 1990. Lamanoveli angawoshicilelo olusuka ku-1995 ukuya ku-1998. Kuye kwakhethwa lamanoveli ngoba azuze imiklomelo yokuthi abhalwe ngezinga eliphezulu. Okutholwe kulomsebenzi ukuthi ukuvezwa kwabalingiswa yilababhali balamanovela kubonisa impumela phambili. Bonke abalingiswa abaphambili batholakala beyizindilinga. Umlingiswa nomlingiswa lapho ehlangabezana nezingqinamba uyaguquguquka azifune ebuhleni ngempilo yakhe. Nanoma kunobunzima sibathola ngasosonke isikhathi balwisana nabo bazama izindlela ezizobasa empumelelweni. Kutholakale futhi ukuthi bonke labalingiswaabangabaphikisi (antagonists)babonakala bakhula. Lomsebenzi uphethwa ngokuthi ziyabonakala zrmpewu zokukhula nokuthuthuka ekuvezweni kwabalingiswa emanovelini wesiZulu wababhali bango1990.zu_ZA
dc.format.extent117 p.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/52596
dc.language.isozu_ZAzu_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectZulu literature -- 20th century -- History and criticismen_ZA
dc.subjectZulu fiction -- 20th century -- History and criticismen_ZA
dc.titleUkuvezwa kwabalingiswa kumanoveli wesiZulu amane ka 1990zu_ZA
dc.typeThesisen_ZA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
madi_ukuvezwa_2001.pdf
Size:
31.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: